Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Thảo luận về giáo lý và hành pháp mật Tông và Mật giáo Tây Tạng.

Điều hành viên: kimcang

Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 82
Ngày tham gia: 17/06/07 10:31

Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi thienminh » 29/08/07 00:31

Là hành giả mật tông cách ngồi kiết già là tốt nhất, nếu không được thì nên ngồi theo lối Kim Cang Tọa, nếu vẫn không được thì đành chọn những cách khác.
Trích: Nguồn: Hiển Mật Viên Thông http://daitangkinhvietnam.org
VÀO ÐẠO TRÀNG TRÌ CHÚ CHUẨN ÐỀ

CÁCH NGỒI KIM CANG TỌA

(Nghĩa là lấy bàn chân mặt gác lên trên vế chân trái, hoặc tùy ý ngồi cũng được.)

HAI TAY KIẾT ẤN TAM MUỘI: (Nghĩa là lấy tay mặt duỗi ra, để ngửa lên bàn tay trái, rồi hai ngón tay cái giáp móng với nhau). Ðể ngang dưới rún, thân cho tề chỉnh, tâm cho an tịnh. Rồi tưởng trên đỉnh đầu ta có một chữ LAM rất tròn sáng như ngọc Minh Châu hay như mặt trăng rằm. Khi tưởng như vậy rồi thì xả ấn Tam muội trên Ðảnh, tay trái kiết ấn Kim Cang Quyền (nghĩa là lấy ngón tay cái bấm vào ngón áp út ở giáp bàn tay, rồi 4 ngón tay kia nắm chặt lại hình như tay cầm cú), rồi tay mặt lần chuỗi mà tụng sau đây:

1) Chú Tịnh Pháp Giới: Án Lam (108 biến)

2) Chú Hộ Thân: Án Xỉ Lâm (108 biến)

3) Chú Lục Tự Ðại Minh: Án Ma Ni Bát Di Hồng (108 biến)

Khi tụng xong chú nói trên thì xả ấn Kim Cang Quyền trên đảnh, rồi quỳ xuống tụng bài kệ Chú Chuẩn Ðề:

Chuẩn Ðề công đức tụ.

Tịch tịnh tâm thường tụng,

Nhứt thiết chư đại nạn

Vô năng xâm thị nhơn,

Thiên thượng cập nhơn gian

Thọ phước như Phật đẳng.

Ngộ thử như ý châu

Ðịnh họach vô đẳng đẳng.

Nam Mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Ðại Chuẩn Ðề Vương Bồ tát Ma ha tát. (3 lần rồi lạy)

Lúc lạy xong, ngồi kiết toàn già và kiết ấn Chuẩn Ðề: Lấy ngón áp út và ngón út bên mặt cùng bên trái xỏ lộn với nhau vào trong hai lòng bàn tay, dựng hai ngón tay giữa thẳng lên, rồi co hai ngón tay trỏ vịn vào lóng đầu của hai ngón tay giữa; còn hai ngón tay cái thì đè lên lóng giữa của ngón tay áp út bên mặt; rồi để ấn ấy ngang ngực. Chí tâm tụng 108 lần chú Chuẩn Ðề và chú Ðại Luân Nhứt Tự như vầy: Nam Mô Tát Ða Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Ðề Cu Chi Nẫm, Ðát Ðiệt Tha. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Ðề Ta Bà Ha. Bộ Lâm (tụng 108 lần)(1) muốn trì tụng nữa hoặc tùy lòng. Nên tụng từ chữ Án trở xuống Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Ðề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tụng ký số làm chừng như trên, hoặc trì nhiều hơn cũng tốt. Khi niệm đủ rồi muốn nghỉ thì xả ấn lên trên đảnh, kế dùng tay mặt kiết ấn Kim Cang Quyến mà ấn theo thứ tự năm chỗ sau đây:

1) Trên đảnh.

2) Nơi vai bên trái.

3) Ở vai bên mặt

4) Tại ngang ngực.

5) Nơi yết hầu.

Trong lúc tay ấn vào năm chỗ ấy thì miệng đọc Thần chú HỒNG HỒNG cho liên tục, chừng nào đủ năm chỗ rồi, thôi tụng xả ấn lên trên đảnh đầu và tụng:

Ngã kim trì tụng Ðại Chuẩn Ðề.

Tức phát Bồ đề quảng đại nguyện.

Nguyện ngã định huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công đức giai thành tựu,

Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm,

Nguyện cọng chúng sinh thành Phật đạo.

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.

A Di Ðà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật (108 lần)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát (10 lần)

Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ tát (10 lần)

Nam Mô Chuẩn Ðề Vương Bồ tát (10 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ tát (10 lần)

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại.

Diện kiến bỉ Phật A Di Ðà

Tức đắc vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Tự Quy Y Phật,

Ðương nguyện chúng sanh

Thể giải đại đạo,

Phát Vô thượng tâm.

Tự Quy Y Pháp,

Ðương nguyện chúng sanh

Thâm nhập kinh tạng,

Trí huệ như hải.

Tự Quy Y Tăng,

Ðương nguyện chúng sanh

Thống lý đại chúng

Nhứt thiết vô ngại.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cọng thành Phật đạo.

Chú thích:
(1) nhiều ít tùy ý hành giả không nhất thiết phải là 108 biến. Ngoài ra khi trì tụng lâu ngày có sự cảm ứng cấm nói cho người ngoài biết với mục đích kheo khoang. Nếu không sẽ không còn được thầy các cảnh giới đó nữa. Kể ra cho các bậc thầy để giải nghi thì được.
Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org

hagitong
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 23/08/07 19:14

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi hagitong » 31/08/07 10:34

không được quán đảnh có dược trì chú CHUẨN ĐỀ không? :roll:

Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 82
Ngày tham gia: 17/06/07 10:31

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi thienminh » 01/09/07 07:43

Minhf chưa bao giờ nghe ai bảo phải quán đảnh mới có thể trì chú. Dù là chú chuẩn đề hay bất kỳ loại chú nào.
Theo mình biết thì chưa được quán đảnh vẫn có thể trì chú Chuẩn Đề, mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào, dĩ nhiên vẫn cảm ứng. Mình đã gặp một thầy VN nhập thất trì chú Chuẩn-đề chỉ có 6 tháng mà đã có sự cảm ứng. Thầy ấy chưa từng được quán đảnh cũng như truyền ấn chú gì gì cả. Thầy chỉ y theo quyển Hiền Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu mà hành trì thôi. Có thể nói thầy ấy có nhân duyên với mật tông và chắc hẳn thầy phải thành tâm và đã có định mới được như vây.
Quán đảnh cũng có rất nhiều loại. Nếu là pháp quán đảnh quan trọng vị thầy sẽ ban cho bạn một cành dương chi và một sợ chỉ ngũ sắt. Cành dương chi đó sẽ được đặt ngày dưới nệm của bạn và sợ chỉ ngũ sắc đó sẽ được cột vào trên khủy cùi trỏ trái của bạn. và tùy theo loại chú nào thì bạn sẽ được ban cho ít hay nhiều gì đó các món đồ, chú ấn, và những hướng dẫn cụ thể khi hành trì. Nhiều lắm nói không hết đâu. Ý nghĩa của các thứ đó chỉ có vị thầy của bạn mới giải thích được mà thôi vì mỗi vị có cách giải thích riêng và ý nghĩa riêng.
Ngoài ra cũng xin nói luôn là không phải tu sĩ Tây Tạng nào cũng tu mật tông. Nếu nói theo tỉ lệ nhiều nhất là 20% mà thôi. Trong mật giáo thì thầy tìm trò chứ không phải trò tìm thầy. Công việc của người đệ tử là thành tâm cầu nguyện tu sám đến khi nào mà bạn sẵn sàng (Phước báo và nhân duyên đầy đủ) thì tự nhiên vị thầy của bạn sẽ xuất hiện, đó chính là chân sư cả bạn. Ngài đã có nhân duyên nhiều đời với bạn chứ chẳng phải là ... duyên tình cờ. Dĩ nhiên bạn có thể đi tìm nhưng tìm có ra không mình thì thật khó nói!
Còn một điểm thú vị nữa nếu vị bạn đã có vị chân sư rồi thì dù ngài kêu bạn nhào xuống núi thì bạn cũng phải làm theo. Lời của ngài là chân lý! Và một vị thầy chân chánh không bao giờ nhận để tử một cách bừa bãi, bởi vì người đệ tử bị đọa thì vị thầy ấy cũng đọa theo. Nếu không thì phải xuống đó mà cứu đó học trò của mình lên. Chúc bạn thành tựu sở nguyện.

Ghi chú: dương chi của Ấn-độ khác, của Tây Tạng cũng khác mà của Trung Hoa cũng khác, của Việt Nam cũng khác.
Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org

Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 82
Ngày tham gia: 17/06/07 10:31

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi thienminh » 01/09/07 07:57

Cái này là duyên của bạn.
Nếu bạn cảm thấy có duyên với bài chú, kinh nào đó ví dụ: chú Chuẩn-đề thì bạn hãy trì 111,111 (một trăm mười một ngàn một trăm mười một lần) chú Chuẩn-đề, làm 111,111 (một trăm mười một ngàn một trăm mười một lần) tượng ngài Chuẩn-đề, lạy 111,111 (một trăm mười một ngàn một trăm mười một lần) và cúng dường ngài 111,111 (một trăm mười một ngàn một trăm mười một lần). sau khi hoàn tất bạn có thể tiếp tục làm lại như vậy cho đến khi bạn gặp được vị chân sư tức là vị thầy của bạn trong mộng hoặc thật làm lễ quán đảnh cho bạn. Hoặc thấy được Ngài Chuẩn-đề quán đảnh cho bạn thì xem như bạn đã được quán đảnh rồi vậy.

Ghi chú. đúng ra thì chỉ 100 ngàn lần mà thôi nhưng phải trừ ra 10% do lỗi lầm trong khi trì niệm như trì mà âm thanh không rõ ràng, mất chữ v.v.. và trong 10% đó lại có thêm 10% nữa vì vậy mà có 111111. tương tự như vậy khi nhập thất đúng ra chỉ 3 năm nhưng lại phải thêm 3 tháng 3 tuần 3 ngày 3 giờ 33333. tức là 10%
Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org

hagitong
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 23/08/07 19:14

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi hagitong » 06/09/07 10:15

Như vậy có phải không được quán đảnh vẫn được phép trì chú vậy có được lập kính đàn và kiết ấn hay không ?có mắc vào tội trộm pháp hay không?

Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 82
Ngày tham gia: 17/06/07 10:31

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi thienminh » 07/09/07 11:04

hagitong đã viết:Như vậy có phải không được quán đảnh vẫn được phép trì chú vậy có được lập kính đàn và kiết ấn hay không ?có mắc vào tội trộm pháp hay không?

Câu trả lời chắc chắn là được phép trì chú, được lập kính đàn và kiết ấn mà không mắc tội trộm pháp! Không những chú Chuẩn Đề mà đối với tất cả kinh chú của Phật giáo đều không mắc tội. Người phát tâm bồ đề, y theo lời Phật dạy, chân chính tu hành mà mắc "tội trộm pháp" điều này chắc chắn là không bao giờ xảy ra trong giáo lý nhà Phật nếu có thì chắc chắn đã pha lẫn ngoại đạo.
Chư Phật và bồ-tát lòng từ thương sót chúng sanh như con đỏ, nên dùng mọi phương tiện, giúp chúng sanh cõi bỏ phiền trược tiêu diệt phiền não thoát ly luân hồi. Lẽ nào lại bắt bẻ cái "tội trộm pháp". Điều bạn nói mình thấy hơi giống như lời của bà Thanh Hải.

Nói thêm
Ngoại trừ trong các nghi yết ma tác pháp hoặc tụng giới. Vì khi đứng ngoài giới trường mà nghe như vậy sẽ làm cho không thanh tịnh, pháp vỡ pháp yết ma đó làm cho pháp yết mà đó không đúng pháp. Vấn đề này sự khai giá trì phạm rất phước tạp cho từng trường hợp. Mình chỉ nói chung chung.
Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org

hagitong
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 23/08/07 19:14

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi hagitong » 08/09/07 09:40

minh hỏi thật mà !.Bởi minh đã nghe nhiếu rằng riêng trong mật tông nếu chưa quán đảnh mà tác pháp sẽ:
1 mắc vào tội trộm pháp(vì là mật)phải cần quán đảnh giống như một sự chứng nhận và dưới sự giám sát của "thương sư kim cang"
2 dù có hành trì cũng không có kết quả
3 dù có được một chút thành tựu thì cũng dễ lạc sang con đường khác
mà mình thấy trong bài "ĐỨC PHẬT KHAI THỊ VỀ MẬT GIÁO" của bác PHÁP VÂN cũng bảo phải được quán đảnh trước mà :roll:

CẢM ƠN BẠN ĐÃ NHIỆT TÌNH TRẢ LỜI NHƯNG CÂU HỎI CỦA MÌNH :oops:

Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 82
Ngày tham gia: 17/06/07 10:31

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi thienminh » 09/09/07 07:27

Không có gì phải cảm ơn trách nhiệm của mình là vậy mà, gọi là đền đáp 4 ân. trong đó có ân cơm áo của đàn na tín thí tức là của các bạn đấy.
Những gì mình nói với bạn là hoàn toàn là sự thật, dựa vào kinh nghiệm và kinh sách. Mình không dám nhận là xem nhiều kinh sách nhưng mình chưa bao giờ thấy kinh sách, lời Phật tổ bảo nếu trì chú mà chưa quán đảnh thì phạm vào "tội trộm pháp".

Nếu bạn là người mới học đạo bạn nên xem những kinh điển chính thống, về cơ bản bạn có thể xem bộ Phật Học Phổ Thông tg HT Thiện Hoa, Phật Học Tinh Hoa, HT Đức Nhuận, Phật Học Tinh Yếu HT Thiền Tâm. Nếu bạn đọc xong ba bộ sách này có thể nói bạn nắm được nền tảng của đạo Phật biết nhận định đâu chánh đâu tà. Về kinh nên xem kinh do hòa thưong Trí Tịnh, Trí Quang, Thiện Siêu, Tuệ Sỹ, Quảng Độ... dịch

Là người con Phật phải lấy lời Phật làm Chuẩn! Còn lại là thứ yếu! Đúng hay sai đường vấn đề không phải ở chổ pháp môn tu mà chính ở chổ phát tâm, tức là mục đích của tu hành là gì ? Điều này thông cả đại thừa lẫn tiểu thừa, dù bạn có trì Pháp Hoa Kim, các chú thuộc cang thừa hay tối thượng thừa hay bất kỳ đại pháp nào đi nữa nhưng nếu chỉ hồi hướng phước báo nhân thiên thì quả báo cũng chỉ trong vòng nhân thiên không thể vực qua được! Nếu hành tiểu pháp mà cầu thành Phật độ chúng sanh thì quả vị chứng đắc chắc chắn là quả Phật! Kinh Hoa Nghiêm chép: "Nếu quên mất tâm Bồ đề mà tu các pháp lành, gọi đó là nghiệp ma" tại sao gọi là nghiệp ma bởi vì bất quá chỉ loanh quanh lẫn quẩn trong 6 nẻo luân hồi đấy không phải là nghiệp ma chứ là gì ? đây chính là điểm then chốt của người học đạo!
Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org

Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 82
Ngày tham gia: 17/06/07 10:31

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi thienminh » 09/09/07 07:28

Mình biết có rất nhiều người trì chú kinh Phật nhưng mục đích của họ lại vì lợi nhuận cá nhân, và xem đó như những loại bùa chú. Đây gọi là "tà nhân thuyết chánh pháp chánh biến vi tà" và Ngược lại thì "chánh nhân thuyết tà pháp tà biến vi chánh"

Về đoạn kinh trong Lăng Nghiêm Tông Thông có nói như vậy nhưng không hề nói rằng chưa quán đảnh mà trì chú sẽ phạm "tội trộm pháp" hay sẽ không thành tựu. đoạn văn ấy trích trong Bộ Lăng Nghiêm Tông Thông của HT *** Nhẫn ở chùa Tây Tạng Bình dương dịch. Bài chú Lăng Nghiêm ấy mấy chú điệu vào chùa 3 tháng là phải nằm lòng như cháo rồi. ngày nào chả tụng chả đọc có quán đảnh gì đâu ? Có thấy ai rơi vào tà đạo đâu ? Dĩ nhiên trừ những người cố ý đi vào tà đạo là chuyện khác.

Tại các bạn đứng ngoài nên cho rằng Tây Tạng ghê gớm lắm nhưng mỗi lần có dịp nghe đọc sách của ngài Đa Lai La Ma, ngài dạy gì các bạn biết không ? Lòng Từ Bi và Bồ Đề Tâm! đó là ngài Đa Lai La Ma. Vậy Karmapa vị Tổ thứ 17 của phái Karma thì sao ? cũng Lòng Từ Bi và Bồ Đề Tâm! Hai món này mình học từ khi mới vào làm điệu! Đó là ngọn hải đăng để bạn vượt luân hồi đến giác ngạn. Nếu quên mất mà tu hành thì đó là Nghiệp ma! Thôi hôm nay nhiều rồi.
Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org

Monggiac
Bài viết: 698
Ngày tham gia: 20/07/07 07:41

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi Monggiac » 30/08/08 10:02

Nguồn: http://www.lien-hoa.net/Nghi%20quy%20nh ... %20De.html

NGHI QUỸ NHẬP ĐẠO TRÀNG

TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀSa mơn Thích Viên Đức soạn và truyền lại

I.- NGHI THỨC CHUẨN BỊ VÀO ĐẠO TRÀNG :1- Tắm : Khi tắm, đọc kệ và Thần chú sau :

Rửa sạch thân thể. Nguyện cho chúng sanh.

Thân tâm đều sạch. Trong ngoài thanh tịnh

Om- Bạt chiết ra não ca tra xoa ha ( 3 lần )2- Rửa tay :

Lấy nước rửa tay. Xin nguyện chúng sanh

Có bàn tay sạch. Giữ gìn Pháp Phật

Om- chủ ca ra da xoa ha ( 3 lần )3- Rửa chân : Khi rữa chân, trước đọc kệ và chú như vầy :

Khi đang rữa chân. Xin nguyện chúng sanh

Đầy đủ thần lực. Mọi việc không ngại

Om- lam xoa ha ( 3 lần )4- Rửa mặt : Khi lấy nước rửa mặt, tụng như sau :

Lấy nước rửa mặt. Xin nguyệân chúng sanh

Đượcï pháp môn tịnh. Lìa khỏi cấu nhiễm

Om- lam xoa ha ( 3 lần )5- Súc miêng : Khi lấy nước súc miệng, tụng như sau :

Rửa miệng, lưỡi trong sạch. Nước dơ thành hương hoa

Ba nghiệp luôn thanh tịnh. Về phương Tây cùng Phật

Om- Hảm Om Hán xoa ha ( 3 lần )6- Tổng tẩy uế : Khi làm pháp Tổng tẩy uế, dùng Giải Uế Pháp Ấn Chú Ôsô-sa-ma.

Ấn : Lấy 2 ngón tay câu nhau trong lòng bàn tay, 2 ngón vô danh, ngón giữa, ngón trỏ đứng thẳng. Lấy 2 ngón tay cái mở rộng để trong lòng bàn tay trên 2 ngón tay út, chắp cổ tay lại. Tụng Thần chú :

Om- Tu rị ma rị, ma ma ri ma rị, tu tu rị xoa-ha ( 7 lần )

Để Ấn Chú nầy gia trì trong nước 7 lần rồi rửa mặt, nhiên hậu mới trì các Thần Chú Pháp v.v…Người tu hành Chú Pháp, nếu thấy tử thi hoặc đàn bà sanh sản, hoặc chỗ lục súc sanh sản, hoặc chỗ máu mủ dơ chảy. Khi thấy những thứ do uế như vậy, tức kết khế Ấn, tụng ngoại uế chú, liền được thành tựu. Chỗ tu hành các Pháp thảy đều có hiệu nghiệm. Nếu không như vậy, khiến người mất linh nghiệm, và bị ương hại, trên mặt sanh ghẻ. Do đó, ngoại uế Thần chú quyết không được quên vậy.

II- Phần lập Đạo Tràng :1- Đăng Đạo tràng :

Khi lên Đạo tràng, đứng trước Tôn Tượng, tụng như sau :

Khi nhìn Đức Phật. Nguyện cho chúng sanh

Được mắt không ngại. Thấy được chư Phật

Om- A Mật Lật Đế Hồng Phấn Tra ( 3 lần )2- Tán Phật :

Tiếp theo, tán thán công đức của chư Phật, tụng Kệ Chú như sau :

Tán Phật tướng đẹp. Nguyện cho chúng sanh

Được như thân Phật. Đắùc pháp Vô tướng

Om- Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Xoa Ha ( 3 lần )3- Tịnh Pháp giới :

Om- Lam Xoa Ha

Để tịnh Đàn tràng, làm pháp sái tịnh như sau: Trì chú trong chén nước 21 biến, rước sái trên Đàn cho dược thanh tịnh .4- Tịnh Khẩu nghiệp :

Để thanh tịnh các ác nghiệp của miệng, tụng Thần chú sau :

Om- Tu Rị Tu Rị Ma Ha Tu Rị Tu Tu Rị Xoa Ha ( 3 lần )5- Tịnh Tam Nghiệp :

Tiếp theo tụng Thần chú dưới đây để thanh tịnh 3 nghiệp: Thân – Miệng – YÙ :

Om- Ta Phạ Bà Phạ Thuật Bà Ta Phạ Đạt Ma Ta Phạ Bà Phạ Thuật Độ Hám ( 3 lần )6- Phổ cúng dường :

Tiếp theo đọc Chân ngôn cúng dường hết thẩy hoa, hương, ẩm thực lên Chư Phật như sau :

Om- Nga Nga Nẳng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hồng ( 3 lầnn )7- Phổ Lễ :

Tụng Chân ngôn Phổ Lễ Chư Phật như sau :

Om- Phạ Nhựt Ra Vật ( 3 lần )8- Kiết giới :

Nếu vào Đàn Chuẩn Đề thì dùng Chú Chuẩn Đề (Ngũ Bộ). Tay trái kiết Ấn Bảo Thủ bưng chén nước, tay mặt kiết Ấn Cam Lồ thư chữ Lam vào chén nước. Niệm Chú Ngũ Bộ 21 biến, kiết 10 phương giới. Ngũ Bộ Chú như sau :

Om- Lam. Om- Xỉ Lâm. Om- Mani pát mê hùm. Om- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề sa-bà-ha. Bộ lâm. Hật rị ( Lưu yù : Câu chú “Hật rị” được thêm vào thành Lục Bộ chú ).

9- Độc nghiệm hoán đảnh :

Sau khi kiết giới đã xong, thì làm Pháp Quán đảnh như sau để khiến đọc tụng Thần chú được linh nghiệm. Lấy 1 lọ nước tịnh thủy, kiết ấn tụng Chú 21 biến, xong rải trên đỉnh đầu.

Ấn : Hai ngón tay cái co nơi trong lòng bàn tay, xoa vịn giáp tiết giữa lóng ngón vô danh, đầu 2 ngón út đứng thẳng, 2 ngón giữa đầu cũng đứng thẳng, 2 ngón trỏ co đứng vịn xoe lưng ngón giữa tiết trên.

Om- bộ tam mạt la, diêm, xoá ha ( 21 lần )10- Tốc tật thành tựu :

Nếu muốn thành tựu hết thảy chân ngôn, trước tụng chú nầy 21 biến, tất cả thần chú mau được thành tưụ. Chân ngôn như sau :

Om- tra tra tra ô, trí trí trí trí tra ô, tra ô, tra ô, tra ô, phạ nhật ra tát đát phạ, nhã hồng vãm hộc hật-rị hạc hồng phấn tra, hồng ( 21 biến )11- Lễ Phật :

Trưóc tụng Thần chú sau đây :

Na mô đạt xa na hồng bồ đà câu trí na hồng ô hồng hộ rô hộ rô tất đà lô dã nể ta ra bà ra tha ta đạt nễ ta bà ha.

Tụng xong, lạy Phật 3 lạy.

(Thần chú nầy chép từ trong Kinh Bảo Tràng Thắng, do 10 ức Bồ tát đã nói. Nếu tụng chú 1 biến, lễ Phật 1 bái thời thu hoạch được công đức bằng lễ ngàn vạn ức Đức Phật )12- Phụng thỉnh Đức Chuẩn Đề :

Lễ xong, kiết Ấn Chuẩn Đề triệu thỉnh Chuẩn Đề Bổn Tôn giáng lâm Đạo tràng. Tay kiết Ấn, miệng tụng chú sau :

Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đát điệt tha: Om- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề phụng thỉnh Chuẩn Đề Bổn tôn giáng lâm Đạo tràng chứng minh công đức Ta bà ha, Bộ lâm.13- Cúng dường hương :

Nam mô bà ra bá bồ đà đà ra ma tăng già tả na, ma ha lị đa, bá lô chỉ đế thưóc bá ra tả bồ đề ta đá bà tả, ma ha ta đá bà tả, ma ha ca rô nễ ca tả, đát điệt tha : Đổ tỷ đổâ tỷ dà dạ đổ tỷ, bề ra bề ra ni, ta bà ha ( 3 lần )

Tụng 1 biến chú nầy bằng lấy tất cả các thứ hương hoa cúng dường 10 vạn ức chư Phật.14- Nguyện hương sám hối :

Thần chú sám hối như sau :

Nam mô hắc ra đá na, đá ra dạ da. Na ma a rị da bá lô chỉ đê, thước bá ra dạ, bồ đề ta đá bà dạ, ma ha ta đá bà dạ, ma ha ca lô nĩ ca dã, đát điệt tha: Đổ rô đổ rô, a tây ma tây ma ha ma rị ni đỗ ba ma rị ni, đổ bề đổ bề na mồ na ma, ta bà ha .

Trước tượng Phật hoặc tượng Bồ tát Quán thế Âm, thiêu hương phát lồ sám hối, chí tâm tụng 3 biến tức diệt tất cả tội từ vô thỉ cho đến nay. Các việc mong cầu quyết định kết quả.

Khi vào Đàn trì chú Chuẩn Đề nên sám hối.

Quỳ gối chắp tay, chuyên tâm định ý, tay bưng lư hương, đọc bài nguyện rằng :

Nguyện mây hương hoa nầy

Biến khắp mười phương cõi

Tất cả các Phật độ

Vô lượng hương trang nghiêm

Đầy đủ Bồ tát đạo

Thành tựu hương Như Lai

* Cúng dường hương hoa rồi, đứng dậy lễ kính Tam Bảo:

- Nhất tâm đảnh lễ Lơ Giá Na Mâu Ni Thế Tơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ A Súc Thế Tơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Bảo Sanh Thế Tơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Vương Thế Tơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Bất Khơng Thành Tựu Thế Tơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Pháp giới chư Phật Thế Tơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thất Câu chi Phật Mẫu Sở thuyết Đại Chuẩn Đề Đà La Ni (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới Tu Da La Tạng Nhất thiết Đà la ni mơn (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Lơ Giá Na Cung điện trung Thất Câu chi Chuẩn Đề Phật Mẫu

Bồ Tát Ma-ha-tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Hư Khơng Tạng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Vơ Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha tát (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Ma ha ca Diếp Tơn giả Chư Đại Thanh Văn Tăng (1 lễ )

- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương Pháp giới Nhất thiết Tam thưà Hiền Thánh Tăng (1 lễ )


còn tiếp
Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.

Monggiac
Bài viết: 698
Ngày tham gia: 20/07/07 07:41

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi Monggiac » 30/08/08 10:03

Con- Đệ tử …………………..chí tâm sám hối những tội từ vô thỉ sanh tử đến giờ, theo ác lưu chuyển, cùng chung các chúng sanh, tạo nghiệp chướng tội, bởi tham sân si trói buộc, do thân khẩu ý tạo 5 tội vô gián và 10 nghiệp ác, tự làm, bảo người khác làm, thấy kẻ khác làm sanh lòng vui mừng, hoặc vật của tháp, vật của Tăng, tự tại phí dụng. Đối với các người sanh lòng hủy báng, thấy các bậc tu học Thanh văn, Duyên giác, Đại thừa, con ưa sanh lòng mắng chửi, khiến cho các người tu hành tâm sanh buồn phiền, thấy có kẻ nào hơn mình sinh lòng ganh ghét. Đối với pháp thí tài thí thường sanh keo kiệt, bị vô minh che lấp hoặc tâm tà kiến. Không tu nhân lành, khiến ác tăng trưởng. Ở chỗ các Phật mà khởi lên phỉ báng, những tội như vậy, Phật đều thấy biết. Con nay qui mạng, đối trước chư Phật, Bồ tát, Thánh chúng, thảy đều trình bày tội lỗi, không dám che dấu. Tội chưa làm, con không dám gây tạo, những tội đã làm, con đều xin sám hối. Nghiệp chướng đã tạo đáng đoạ tam đồ và ở chỗ tám nạn. Con nguyện đời nầy có bao nhiêu nghiệp chướng đều được tiêu diệt, đã có ác báo, đời sau không thọ. Cũng như quá khứ, hiện tại, vị lai tu bồ-đề hạnh, đã có nghiệp chướng thảy đều sám hối. Nghiệp chướng của con, nay cũng sám hối., hết thảy phát lồ, không dám che dấu. Tội đã làm, nguyện được trừ diệt, tội ác vị lai không dám tạo nữa.

* ( Sám hối rồi, quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử…………….hết lòng vui mừng tuỳ hỷ, quá khứ hiện tại vị lai tất cả chúng sanh, tu hành bố thí trì giới, tâm huệ đã có căn lành. Con nay thảy đều tâm sanh tuỳ hỷ, do làm phước tuỳ hỷ như vậy, cho nên chắc chắn sẽ thu hoạch được quả tôn trọng vô thượng thù thắng, vô thượng vô đẳng. Lại ở quá khứ vị lai hiện tại, tất cả chư Phật Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác đã chứa nhóm vô lượng công đức, con nay chí tâm thảy đều tùy theo mà vui mừng khen ngợi.

* ( Tùy hỷ rồi, quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử……………chí tâm khuyến thỉnh Mười phưong tất cả chư Phật Thế Tôn, nguyện được Vô thương Bồ đề. Chưa chuyển Pháp luân, con đều chí thành khuyến thỉnh chuyển Đại Pháp luân, an vui hữu tình. Mười phương chư Phật Thế Tôn muốn xả báo thân vào cõi Niết bàn, con nay cúi đầu đảnh lễ, hết lòng khuyến thỉnh trụ ở đời lâu, độ thoát và an vui hết thảy chúng sanh.

* ( Khuyến thỉnh rồi, quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử …..hết lòng hồi hướng từ vô thỉ đến ngày nay, đối với ngôi Tam Bảo thành tựu các căn lành, cho đến bố thí cho chúng sanh một bát cơm. Lại nữa, đem hết công đức trì tụng bí mật, sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, các căn lành ấy thảy đều thu nhiếp đem hồi thí cho tất cả chúng sanh, không tâm hói tiếc, là phần giải thoát căn lành đã nhiếp. Như chư Phật Thế Tôn đã thấy đã biết, không thể tính lường vô ngại thanh tịnh. Những công đức căn lành đã có như vậy, thảy đem hồi thí tất cả chúng sanh, không trụ tâm tướng, không xả tướng tâm. Con cũng như vậy, công đức căn lành, thảy đều hồi thí tất cả chúng sanh, cùng các chúng sanh đồng chứng Vô Thượng Bồ đề, được tất cả trí. Nhân căn lành nầy, lại còn xuất sanh vô lương pháp lành, cũng đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Lại như quá khứ vị lai hiện tại chư Đại Bồ Tát, khi tu hành các căn lành, công đức thảy đều hồi hướng tất cả Chủng trí. Vậy, con đã có công đức căn lành, cũng đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề, các căn lành ấy nguyện cùng tất cả chúng sanh đều thành Chánh Giác. Như chư Phật ngồi nơi Đạo tràng, dưới cội Bồ Đề, không thể nghỉ bàn, vô ngại thanh tịnh, an trụ nơi Vô Tận Pháp tạng Đà-la-ni, Thủ Lăng Nghiêm Định, phá Ma Ba tuần, vô luợng binh chúng, trong một sát na thảy đều thấu rõ, nơi khoảng nữa đêm được Cam-lồ Pháp, chứng Cam lồ nghiã. Con và chúng sanh nguyện đều đồng chứng Diệu giác như vậy, cũng như chư Phật thị hiện ứng hoá, đắc Vô Thượng Bồ Đề, chuyển Diệu Pháp Luân, độ các chúng sanh.

( Hồi hướng rồi quy mạng lễ Tam Bảo )

Con- Đệ tử…………..chí tâm phát nguyện; nguyện các chúng sanh hết thảy phát tâm Vô Thương Bồ Đề, thường nhớ nghĩ công đức trí tuệ của Mười phương chư Phật. Lại nguyện tất cả chúng sanh phá dứt vô minh, được thấy Phật tánh, cũng như các Đại Bồ tát, tất cả Thiên Long Bát Bộ tăng ích oai quang, ủng hộ quốc độ và nơi Đạo tràng, dẹp các ma oán, khiến con đã tu Pháp yếu bí mật của chư Phật mau được thành tựu.III- PHẦN NHẬP ĐÀN :

1- Tụng 21 biến chân ngôn sau đây :

Nam mô tất hí lị da, trụy vĩ đà nẫm, đát tha dà đa nẫm. Úm- vĩ la thời vĩ la thời, ma ha chước yết la, phạt chiết lê phạt chiết la, tát đá tát đá, ta la đế ta la đế, đát la duệ đát la duệ, tỳ đa mạt nễ, tam bàn thệ nễ, đa la mạt để, tất đà a yết lị để, lị diễm, toá ha.

Khi tụng chú nầy, liền kết Ấn như sau : Hai tay bên trong tréo nhau, đứng thẳng 2 ngón tay trỏ, khít nhau, lấy 2 ngón tay giữa quấn vào 2 ngón tay trỏ ở trước lóng thứ nhất, mỗi ngón trỏ đứng vịn nhau, hai ngón cái giáp thẳng nhau. Kiết Ấn để ngang ngực, niệm tụng Mật ngữ. Nếu chưa nhập Đàn, không cho làm các pháp. Nên dùng chân ngôn nầy, tức sẽ được nhập vào Đàn, thì khi làm các pháp tắc không thành tội trộm Pháp.

2- Trì Ngũ Bộ chú :

Ngồi thế Kim cang toạ (nghiã là lấy bàn chân mặt gát lên trên vế chân trái) hoặc tuỳ ý ngồi

cũng được. Hai tay kiết Ấn tam Muội (nghiã là lấy tay mặt duỗi ngay ra, để ngữa lên bàn tay trái, rồi 2 ngón tay cái giáp móng với nhau). Để ngang dưới rún, thân cho tề chỉnh, tâm cho an tịnh. Rồi tưởng trên đỉnh đầu ta có chữ LAM ( ) rất tròn sáng như ngọc minh châu hay như mặt trăng rằm. Khi tưởng như vậy rồi thì xả Ấn Tam Muội lên trên đảnh, tay trái kiết Ấn Kim Cang Quyền (Nghiã là lấy ngón tay cái bấm vaò ngón áp út ở giáp bàn tay, rồi 4 ngón kia nắm chặt lại hình như tay cầm cú)

Rồi tay mặt lần chuổi mà tụng như sau :

1- Chú Tịnh Pháp giới : ÚM- LAM

2- Chú Hộ Thân : ÚM- XỈ LAM

3- Chú Lục Tự Đại Minh : ÚM- MA NI BÁT NẠP MINH HỒNG

Tụng mỗi chú 08 biến. Khi tụng xong chú nói trên, thì xả Ấn Kim Cang Quyền lên trên đảnh, rồi quỳ xuống tụng bài kệ Chú Chuẩn Đề :

Chuẩn Đề công đức tụ

Tịch tịnh tâm thường niệm

Nhất thiết chư đại nạn

Vô năng xâm thị nhơn

Thiên thượng cập nhơn gian

Thọ phước như Phật đẳng

Ngộ thử Như ý châu

Định hoạch vô đẳng đẳng

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát Ma-ha-tát ( 3 lần, rồi lạy ).

Lúc lạy xong, ngồi kiết Toàn già và kiết Ấn Chuẩn Đề: Lấy ngón áp út và ngón út bên mặt cùng bên trái xỏ lộn nhau vào trong 2 lòng bàn tay, dựng 2 ngón tay giữa thẳng lên, rồi co 2 ngón tay trỏ mà vịn vào lóng đầu của 2 ngón tay giữa, còn 2 ngón tay cái thì đè trên lóng giữa của ngón tay áp út bên mặt, rồi để lên ngang ngực.

Chí tâm tụng 108 lần Chú Chuẩn Đề và Chú Đại Luân Nhất Tự như sau :

Nam mô Tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề Câu chi nẫm đát điệt tha: Úm- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta-bà-ha, Bộ lâm ( 108 lần )

Muốn trì tụng nữa hoặc tùy lòng, nên tụng từ chữ ÚM trở xuống ( Úm- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta-bà-ha, bộ lâm ) tụng ký số làm chừng như trên hoặc trì nhiều hơn nữa càng tốt. Khi niệm đủ rồi, muốn nghỉ thì xả Ấn lên trên đảnh. Kế dùng tay mặt kiết Ấn Kim Cang Quyền mà ấn theo thứ tự 5 chỗ sau đây :

1- Trên đảnh 2- Nơi vai trái 3- Ở vai bên mặt 4- Tại ngang ngực 5- Nơi yết hầu

Trong lúc tay ấn vào 5 chỗ ấy, thì miệng đọc Thần chú HỒNG HỒNG liên tục, chừng nào đủ 5 chỗ rồi, thôi tụng, xả Ấn trên đảnh.

3- Phụng tống :

Sau khi trì tụng xong, bấy giờ phải phụng tống Đức Chuẩn Đề Bổn Tôn hoàn bổn xứ. Kiết Ấn Chuẩn Đề tụng Chú như sau :

Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm đát điệt tha: Úm- Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta-bà-ha, bộ lâm ( 3 lần )

Tiếp trì tụng :

Ngã kim trì tụng Đại Chuẩn Đề

Tức phát Bồ Đề quảng đại nguyện

Nguyện ngã Định Huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công đức giai thành tựu

Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm

Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sinh

Nhất thiết ngã kim giai sám hối

A-di-đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyễn ngũ Tu di

Hám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hoá Phật vô số ức

Hoá Bồ Tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật ( 3 lần )

Nam mơ A Di Đà Phật (108 lần)

Nam mơ Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)

Nam mơ Đại Thế Chí Bồ Tát (108 lần)

Nam mơ Chuẩn Đề Vương Bồ Tát (108 lần)

Nam mơ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (108 lần)

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại

Diện kiến bỉ Phật A Di Đà

Tức đắc vãng sinh Cực Lạc quốc- Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

- Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải.

- Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đảng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo
Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.

photueminh
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 24/09/08 17:39
Giới tính: Nam

Re: Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Bài viết chưa xemgửi bởi photueminh » 24/09/08 17:43

Xin hoi thienminh van de khong tho QUan Danh van co the kiet an duoc. Co phai nhu vay khong? Vi o PTM nghe noi neu kiet an la fai tho Quan Danh neu khong thi se mac toi trom phap. dieu nay la Lat Ma La Duy Khanh noi o www.thegioivohinh.com
Xin thinh y kien cua thienminh. Phat tu tai gia nhu tui con thi khong biet the nao la dung. XIn hoan hy giai thich gium !
Kinh bach
Nam Mo Hoan Hi Dia Bo Tat Ma Ha Tat


Quay về “Mật tông”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách