Hình bốn thánh tích Phật giáo tại Ấn độ

Những văn bản, hình ảnh, trang web, thông báo, ... được thành viên giới thiệu phải phù hợp với nội quy của diễn đàn.
Ngọa vân
Bài viết: 8
Ngày: 11/11/20 07:59
Giới tính: Nam
Được cảm ơn: 6 time

Hình bốn thánh tích Phật giáo tại Ấn độ

Bài viết chưa xem gửi bởi Ngọa vân »

Bồ đề đạo tràng nơi đức Phật thành đạo


Trước khi viết về các thánh tích nơi đức Thế tôn đã từng trú ngụ qua trong cuộc đời, con xin một lòng hướng về tam bảo trong ba thời gian đảnh lễ và quy y. Nguyện cho ai thấy nghe đều được hoan hỷ hiện đời thân tâm an lạc, khởi niềm tin bất động với chánh pháp của Thế tôn. Đời vị lai sẽ được nghe chánh pháp, thực hành theo chánh pháp tu tập cho đến ngày chứng được quả vị giải thoát đoạn tận mọi khổ đau.
Lễ Phật Bảo

Cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh
Thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng
Con xin lạy đấng Ðại Hùng
Rọi vô biên trí tận cùng thế gian
Từ quá khứ vô vàn Phật hiện
Ở tương lai vô lượng Phật thành
Hiện tiền chư Phật độ sanh
Con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu

Hồng danh Phật nhiệm mầu Ứng Cúng
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Ðức ân Thiện Thệ cao dày
Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân
Vô Thượng Sĩ pháp âm tịnh diệu
Bậc Trượng Phu Ðiều Ngự độ sanh
Thiên Nhân Sư đấng cha lành
Phật Ðà toàn giác Thế Tôn trong đời

Chí tâm đảnh lễ Thế tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác,
ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí vẹn toàn.

Lễ Pháp Bảo

Bát thánh đạo con đường chánh giác
Ðưa chúng sanh vượt thoát trầm luân
Chân truyền diệu pháp thánh nhân
Con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành
Từ quá khứ vô vàn Diệu Pháp
Ở tương lai vô lượng Pháp mầu
Hiện tiền Phật Pháp thâm sâu
Thuyền từ phương tiện bắc cầu độ sanh

Pháp vi diệu cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền
Vượt thời gian chứng vô biên
Sát na đại ngộ hoát nhiên liễu tường
Ðạo vô thượng đến rồi thấy rõ
Hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần
Trí nhân tự ngộ giả chân
Diệu thường tịnh lạc Pháp ân nhiệm mầu

Chí tâm đảnh lễ, Chánh pháp do Thế tôn thuyết giảng,
đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền vượt thời gian.

Lễ Tăng Bảo

Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Ðức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Ðời đời tương tục bốn phương phổ hoằng
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn

Bậc diệu hạnh thinh văn Thích Tử
Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia
Bậc như lý hạnh Tăng Già
Bậc chơn chánh hạnh dưới toà Thế Tôn
Thành đạo quả bốn đôi tám chúng
Ðệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm
Cung nghinh kính lễ một niềm
Thánh chúng vô thượng phước điền thế gian


Chí tâm đảnh lể, chư Thánh hiền tăng đệ tử Thế tôn,
là bậc hoằng truyền chánh pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường.
CIMG1964.jpg
CIMG1964.jpg (412.21 KiB) Đã xem 292 lần
IMG_0036.JPG
IMG_0036.JPG (415.67 KiB) Đã xem 292 lần
IMG_0034.JPG
IMG_0034.JPG (456.71 KiB) Đã xem 292 lần


Tháp Đại Giác nơi đức Phật thành đạo, là thánh địa thiêng liêng nhất trong tám thánh tích của Phật giáo. Theo kinh điển ghi lại, đây là nơi thành đạo của ba đời chư Phật trong thời quá khứ, vị gần nhất là Ca Diếp Phật, hiện tại là đức Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai là đức Phật Di Lặc. Theo một số nhà sớ giải cho rằng các vị Phật chỉ có thể thành đạo tại Bồ đề đạo tràng, không một nơi nào khác vì bồ đề đạo tràng là trung tâm rốn của trái đất, lúc thành đạo, sức thiền định của các ngài sâu, kiên cố, mãnh liệt... nên nếu thành đạo ở một nơi khác sẽ khiến trái đất mất sự ổn định trong thế gian. Tuy nhiên các thánh tích còn lại như Lâm-tỳ-ni, vườn lộc uyển, nhập niết-bàn đều có thể tùy nhân duyên. Ví dụ như chổ Phật đản sanh, hiện tại ở Nepal còn ghi nhận 6 chổ của các vị Phật trong quá khứ, bằng các trụ đá của vua A-dục mặc dù bị gãy nhưng các nhà khảo cổ vẫn có thể ghi nhận được với nội dung: đây là nơi đức Phật quá khứ đã đản sanh...
danh sách 7 vị Phật gần nhất ở cõi Diêm phù đề.

1 - Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật
2 - Nam Mô Thi Khí Phật
3 - Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật
4 - Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật
5 - Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
6 - Nam Mô Ca Diếp Phật
7 - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thời nay có rất nhiều vị ở Việt Nam cũng như trên thế giới tự xưng Phật, đều là đại vọng ngữ! Đơn giản vì thời kỳ của giáo Pháp đức Phật Thích Ca còn tồn tại, thì nhất định không thể có một vị Phật khác ra đời, hai vị Phật không thể ra đời trong một thời. Một trong 10 danh hiệu của một vị Phật là Vô thượng sĩ = Không ai có trí tuệ từ bi ngang bằng Phật hoặc hơn Phật. Dĩ nhiêu theo sớ giải cũng không ai có thể thành Phật nếu không trãi qua tám tướng thành đạo.*

Giai đoạn này Đại tháp mới được UNESSCO công nhân là di sản của nhân loại, họ tài trợ một số tiền để trùng tu và phục hồi, dựa trên những khảo cổ xưa. Giai đoạn trùng tu kéo dài khoảng 7 năm. Tất cả những hình này được chụp khoảng 2002-2005. Một số các hình trong bài này được chụp bởi thầy Viên Giác.

---
* Tám tướng thành đạo.
1. Giáng Đâu-suất tướng: ở cõi trời Đâu-suất phóng quang, tìm nơi thích hợp
2. Gá thai tướng: Tướng voi sáu ngà nhập thaii của bồ-tát Hộ Minh
3. Đản sanh tướng: Phật đản sanh
4. Xuất gia tướng: Rời bỏ gia đình, cất bước đến phương trời cao rộng, tầm cầu đạo giải thoát
5. Hàng ma tướng: Hàng phục ma quân trước khi thành đạo
6. Thành đạo tướng: Chứng nhập quả vị Phật
7. Chuyển pháp luân tướng: Thuyết pháp hoằng hóa độ sanh
8. Niết bàn tướng: Vào niết-bàn, không còn sanh tử nữa, (Hoàn toàn không có việc phương tiện hoàn lai ta-bà phổ độ chúng sanh gì cả, A-la-hán nghĩa là không còn sanh tử, là một trong những danh hiệu của đức Phật.)


Ngọa vân
Bài viết: 8
Ngày: 11/11/20 07:59
Giới tính: Nam
Được cảm ơn: 6 time

Re: Hình bốn thánh tích Phật giáo tại Ấn độ

Bài viết chưa xem gửi bởi Ngọa vân »

Tạm ngưng bài viết này, vì ổ cứng bị hư, chắc do để lâu không dùng, đã đem đi sửa chữa, khi nào sửa xong sẽ tiếp tục.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách