CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Góp ý kiến, đề nghị để phát triển Phật giáo và hoàn thiện trang nhà. Không tìm thấy bài viết kinh sách bạn cần? Hãy gửi yêu cầu ở đây. Các thành viên sẽ cố gắng tìm giúp bạn.

Điều hành viên: Chanhientam, sen tim

khuclunglinh
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 06/01/18 07:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi khuclunglinh » 07/02/18 19:05

Ha ha ha ha... ồ còn nhiều lắm chứ, vì đó là ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG NGHĨA mà [ phải không ? ... smile] ...

và cũng có thể, là "ĐẠI THỪA = khởi tín luận" [smile]A. KINH KIM CANG: Phẩm CHÁNH TÔNG CỦA ĐẠI THỪA.

Phật bảo Tu-bồ-đề : Các vị Bồ-tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia.

Có tất cả các loài chúng sanh hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc sanh chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng,

ta đều khiến vào vô dư Niết-bàn mà được diệt độ đó.

Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải là Bồ-tát.

cho nên ... số lần DIỆT ĐỘ = chính là số lần "NGHĨA" ... vô lượng số lần diệt độ = tức là VÔ LƯỢNG NGHĨA "NHƯ LAI TÀNG" đúng không ?B. ha ha ha ha.. lại nói PHẬT .. nhưng mà là 32 loại ỨNG THÂN của PHẬT trong các quốc độ khác nhau theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi [smile]:

Thế Tôn! Do con cúng dường Quán Âm Như Lai, Phật dạy con y tánh Văn như huyễn, huân tu Kim Cang Tam Muội. Vì với chư Phật đồng một Từ Lực, nên khiến con được thành tựu 32 ứng thân vào các quốc độ.

1. Thế Tôn! Nếu chư Bồ Tát vào Tam Ma Địa tu pháp vô lậu, thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân Phật, thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát.

2. Nếu có hàng hữu học được tịch tịnh diệu minh, thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân Độc Giác, thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát.

3. Nếu có hàng hữu học đoạn mười hai nhân duyên được thắng tánh hiện tiền, thắng giải đầy đủ, thì con hiện thân Duyên Giác, thuyết pháp cho họ, khiến được giải thoát.

.... ......

31. Nếu có chúng sanh thích làm người, tu nghiệp người, thì con hiện thân người, thuyết pháp cho họ, khiến được thành tựu.

32. Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc vô hình, hoặc có tưởng, hoặc vô tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, thì con hiện thân như họ, thuyết pháp cho họ, khiến được thành tựu.

– Ấy gọi là 32 ứng thân nhiệm mầu vào các quốc độ, những thân ấy đều do vô tác diệu lực của sự huân tu tam muội tự tại thành tựu.C. và đoạn cuối cùng, tức là Trường Bộ Kinh, Kinh Tu Bà:

36. Với tâm
- định tĩnh,
- thuần tịnh,
- không cấu nhiễm,
- không phiền não,
- nhu nhuyến dễ sử dụng,
- vững chắc,
- bình thản như vậy,


Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đưa đến lậu tận trí.

Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đưa đến lậu tận trí.

Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đưa đến lậu tận trí.
[còn ĐẠI DỤNG .. còn xài nhiều mà]

Vị ấy tuệ tri như thật: "Ðây là khổ",

Tuệ tri như thật: "Ðây là nguyên nhân của khổ",

tuệ tri như thật: "Ðây là sự diệt khổ",

tuệ tri như thật: "Ðây là con đường đưa đến diệt khổ",

tuệ tri như thật: "Ðây là những lậu hoặc",

tuệ tri như thật: "Ðây là nguyên nhân của lậu hoặc",

tuệ tri như thật: "Ðây là sự diệt trừ các lậu hoặc",

tuệ tri như thật: "Ðây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc",

nhờ hiểu biết như vậy,

nhận thức như vậy,

-->> tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu.

Ðối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Ðó là trí tuệ của vị ấy.37. Này thanh niên Bà-la-môn, đó là Thánh tuệ uẩn, Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy. Không còn pháp nào cao thượng hơn cần phải hành trì.Thánh Tuệ Uẩn = có ĐẠI ĐỤNG phải không ? [smile]

=((

8->KLL

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1482
Ngày tham gia: 24/10/08 10:43
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi Ma Ha Bát Nhã » 08/02/18 09:32

Không lọc và hiểu nghĩa:

Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ.

Ông KLL gì đó, ông chỉ hớt câu đầu mà bỏ đoạn sau. Mà cứ theo nghĩa này mà thì trên danh nghĩa vô thường sanh diệt thì muôn đời không hiểu nghĩa kinh.

Nói thật ngay câu Phật nói trên đã hoàn toàn mâu thuẫn về ý nghĩa : ngay cả ông còn không hiểu được nghĩa đó.

Ủa sao mà Diệt độ vô lượng mà lại không có chúng sanh nào diệt độ? Lấy nghĩa sinh diệt chẳng thể lý giải được câu kinh đó, bản thân ngữ nghĩa đó rất mâu thuẫn.

Vì thế nên MHBN đã bảo rồi "PHẢI LÀM THẾ NÀO" thì đều rơi vào nghĩa sinh diệt. Đã không lý giải được theo nghĩ sinh diệt thì muôn đời vẫn vô duyên.

Hình đại diện của người dùng
binh
Bài viết: 7870
Ngày tham gia: 22/11/07 11:32
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi binh » 08/02/18 12:34

Kinh nói :
Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ.


Có nghĩa là đã độ cho vô lượng , vô số chúng sanh đều đắc đạo, vào Niết Bàn mà vẫn xem như chưa có chúng sinh nào được diệt độ.
Vì sao ?
Vì Bồ Tát bằng trí tuệ Bát Nhã hiểu rằng "Pháp giới là ảo hóa, chúng sanh là ảo hóa" cho nên dù có độ vô lượng chúng sanh thì cũng là chẳng có chúng sanh nào được diệt độ.

Về hành Bồ Tát hạnh mà nói thì Bồ Tát làm mà xem như không làm. Vô tác , vô vi. Cho nên dù độ vô lượng chúng sanh nà xem như không độ người nào cả.

Vì như thế mới có thể độ mãi, độ tận.
Nếu Bồ Tát thấy mình đã độ được rất nhiều chúng sanh rồi thì dù bao nhiêu đi nữa cũng là có giới hạn, chưa phải là vô tận. Là có tác là hữu vi.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần

khuclunglinh
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 06/01/18 07:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi khuclunglinh » 08/02/18 21:46

Thân chào bạn Bình:

Ủa đâu có gì khó hiểu đâu [smile .. ha ha hâ], và chúng ta thử xem chung vấn đề này luôn:

Tất Cả thế gian:

sống, chết nối nhau

sống theo đường thuận

chết theo đường khác

khi vừa mệnh chung

chưa dứt hơi ấm

thiện ác một đời

đồng thời hiện ra

cái thuận của sống

cái nghịch của chết

hai luồng tập khí

xen kẽ lẫn nhau
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm


Bây giờ chúng ta tạm lập một số vấn đề cần giải thích:

- Thức "sinh diệt" = tức là những thức sống chết nối nhau .. như hiện tượng sóng biển vậy ... những thức đó là những cái TA

thí dụ: tôi có một thời là trẻ con .. đi học .. cắp sách tới trường .. bây giờ: tui đâu có phải là TRẺ CON NỮA ?? ... phải không ? .. thì đó là một thức "ĐÃ SINH" và "ĐÃ DIỆT" ... đúng chứ


bây giờ .. .đứng trước hiện tượng SINH DIỆT thì có sinh tử nhị khí xuất hiện, chúng ta có thể hỏi:

A. AI ĐỨNG ĐÓ ? [smile]

- nhìn thấy một thức sinh diệt

- hai thức sinh diệt

- ba thức sinh diệt .. 10 thức sinh diệt, 100 thức sinh diệt .. 10000 ... vô lượng số .. vô lượng số

***một người bình thường sẽ không đủ "SỐ THỨC SINH DIỆT" để mà quán sâu thêm .. phải đi tới "đúng những vị trí ĐỂ MÀ QUÁN" thì mới quán được .. đúng không ?
B. và AI sẽ là NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ [smile]

- một lần đi theo con đường khác

- hai lần đi theo con đường khác

- ba lần .. 100, 1000 .... vô lượng lần ??


Vậy thử hỏi mỗi một lần SINH DIỆT = HÀNG PHỤC ĐƯỢC NỖI KHỔ đó .. là MỘT NGHĨA .. thì không phải là "ĐIỆT ĐỘ VÔ LƯỢNG SỐ" chính là VÔ LƯỢNG NGHĨA thì là gì ??


THẾ gian ly sinh diệt

do: như hư không hoa [tâm là gốc sinh ra vạn thức .. vạn hoa ]

TRÍ = bất đắc hữu vô [nhưng phải nên nhìn hoa mà thấy GỐC là TÂM .. chứ không phải nhìn hoa mà là HOA .. trí của HOA có sinh có diệt .. sớm nở tối tàn hay là ... xuân tàn, hoa lạc tận ... smile]

nhi hưng ĐẠI BI TÂM [đại bi tâm chính là CÁI NGƯỜI VÔ LƯỢNG NGHĨA ..nhìn thấy biết bao nhiêu "HOA TÂM" được điệt độ .. phải không ? ]


cho nên CÁI TÂM "ĐỨNG Ở ĐÓ" .. hàng phục tâm của 12 loài chúng sinh luôn .. từng lần từng lần một .. từng nghĩa từng nghĩa một đó

-->> là ĐẠI BI TÂM TƯỚNG .. cũng tức là "CHƠN TÂM" của chúng ta chứ gì ...
HA ha ha ha hahahhahahahahahahahhahahahahahah

CON ĐƯỜNG CÒN DÀI LẮM

Bạn Bình có thắc mắc gì cứ nêu lên, KLL [smile] nguyện sẽ theo giải thích ... nhưng đoạn này thì KLL giải thích cho bạn HIỂU ĐƯỢC là chắc chắn .. và nguyện làm THẠCH KIỀU 500 năm cho bạn bước qua luôn. [smile]

Chúng ta ý hòa đồng duyệt .. có gì không hiểu .. xin bạn cứ thật lòng nêu lên thắc mắc. Hồi xưa, khi đức Phật Thích Ca còn tại thế, cũng làm vậy thôi.

"Này Ác ma,

Ta sẽ không diệt độ khi nào

những Tỷ-kheo của ta chưa thành những đệ tử
- chơn chánh,
- sáng suốt,
- có kỷ luật,
- sẵn sàng,
- đa văn, [smile]
- duy trì Chánh pháp,
- thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp,
- sống chơn chánh,
- sống theo Chánh pháp,

sau khi học hỏi giáo lý chưa có thể
- tuyên bố,
- diễn giảng,
- trình bày,
- xác định,
- khai minh,
- phân tách và giải thích rõ ràng Chánh pháp [smile];

khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể
- chất vấn
- và hàng phục một cách khéo léo,
- chưa có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. [smile] - Kinh Trường Bộ I, Kinh Đại Niết Bàn
và mỗi một vị thiền sư, sau khi đã LIỄU NGỘ PHÁP THÂN .. thường viết lên bài kệ PHÁP THÂN của họ .. có những bài kệ pháp thân hệt như những lời KINH như là những đoạn kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già ở trên .. có những bài thì như thơ phú .. vì đây là MÙA XUÂN thôi viết lại một bài kệ pháp thân là thơ xuân vậy:

Xuân đến trăm hoa nở

Xuân đi trăm hoa tàn

Chớ để xuân tàn, hoa lạc tận

Đầu đình đêm trước, một nhành mai ....

[mai nở TỰ GỐC ... cũng như là VẠN THỨC --> tự TÂM SINH ... Vô Minh --> Hành -> Thức ... phải không ?]

[ cũng ở nơi TÂM .. chúng ta như đoạn kinh Lăng Nghiêm trên: ĐỨNG THẤY từng thức sinh diệt, từng lần TÂM BỊNH bởi vì hai luồng tập khí thuận nghịch sinh tử xen kẽ lẫn nhau đồng xuất hiện

"thuận nghịch vi tranh
thị vi tâm bịnh - Tín Tâm Minh ]

[ và cũng ở NƠI TÂM .. cũng như nhiều lần vô số lần chúng ta vô số lần ... ĐI CON ĐƯỜNG KHÁC ... phải không ?? ]
KLL

khuclunglinh
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 06/01/18 07:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi khuclunglinh » 08/02/18 22:10

Vì Bồ Tát bằng trí tuệ Bát Nhã hiểu rằng "Pháp giới là ảo hóa, chúng sanh là ảo hóa" cho nên dù có độ vô lượng chúng sanh thì cũng là chẳng có chúng sanh nào được diệt độ.

Đoạn này bạn Bình viết coi chừng giảm đi bớt "PHÁP GIỚI" .. và không còn đúng với mọi hiện tượng của TÂM nữa. Đúng là Tam Giới đều chỉ một TÂM [kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thập Địa] ... và Vạn Pháp đều duy một đường THỨC mà coi.

Hay là chúng ta tạm coi lại QUÁ TRÌNH DIỆT ĐỘ của Phật Thích Ca: [xem thử TỔNG THỂ PHÁP GIỚI của chính đức Phật Thích Ca .. coi có giảm bớt tí nào không .. hay là vẫn bao lớn .. smile]

Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các ngươi: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật".

Ðó là lời cuối cùng Như Lai.

8. Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiền.

Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiền.

Xuất Nhị thiền, Ngài nhập Tam thiền.

Xuất Tam thiền, Ngài nhập

Tứ thiền. Xuất Tứ thiền,

Ngài nhập định Không vô biên xứ.

Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức vô biên xứ.

Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở hữu xứ.

Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Diệt thọ tưởng định.

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha:

- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ.

- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập Diệt thọ tưởng định.

[tại sao tới đó chưa ngưng ?? ... smile]


9. Rồi xuất Diệt thọ tưởng định, Ngài nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định.

Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô sở hữu xứ định.

Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên xứ định.

Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô biên xứ định.

Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ thiền.

Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiền.

Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiền.

Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Sơ thiền.

***[sao không dừng ở đây ? ... smile]


Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền.

Xuất Nhị thiền, Ngài nhập định Tam thiền.

Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiền.

Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ.


Đó là vì dòng tâm thức nó như thác đổ ầm ầm có bao giờ dừng lại .. chừng nào HẾT mới thôi ... và vì vậy, chúng ta cứ lần lượt nhìn thấy cả "Tám Giải Thoát Xứ" phải không ??

hay nói theo Duy Thức = thì tám giải thoát xứ được liệt lê trong Kinh Đại Niết Bàn cộng thêm Ngũ Thú Tạp Cư Địa

Chín Địa:

a) Dục giới: 1. Ngũ thú tạp cư địa.

b) Sắc giới: 2. Ly, sanh, hỷ lạc địa.

3. Định, sanh, hỷ lạc địa.

4. Ly hỷ, diệu lạc địa.

5. Xả niệm thanh tịnh địa.

c) Vô sắc giới: 6. Không vô biên xứ địa.

7. Thức vô biên xứ địa.

8. Vô sở hữu xứ địa.

9. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

đúng không ? [smile]

KLL

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1482
Ngày tham gia: 24/10/08 10:43
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi Ma Ha Bát Nhã » 09/02/18 11:12

Diệt thọ tưởng định, là cách ngăn dòng của Thọ Ấm và Tưởng Ấm để Thức không còn đối tượng phân biệt.
Đầu mối: ai hiểu đc căn bản vô phân biệt trí là vào đc định này. Điều cần và đủ là có nền tảng thiền định và một chút hiểu biết về phân biệt trí, căn bản trí.
À căn bản trí hay phật tính là không khác, chỉ khác là cách ngộ nhập phật tính tại ngay thức có đầy đủ trí căn bản đem đến diệu dụng tâm, còn nhập định căn bản trí mà không khởi phân biệt trí, chính là nhập vào diệt tân định.
Vì thế vô sanh của alahan và đại bồ tát về căn bản là không khác nhau. Cho nên có người bảo alahan chưa chứng dc Phật tính là không cùng cách nhìn nhận với MHBN.

khuclunglinh
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 06/01/18 07:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi khuclunglinh » 09/02/18 18:47

điều này rất dễ giải thích thôi vì hèn chi Kinh Đại Niết Bàn lại nói: người tu phép tu TỬ TƯỞNG thường "HAY GIỎI BIẾT BÍ MẬT NHƯ LAI" [ha ha hahahah]

tất cả thế gian
SỐNG, CHẾT nối nhau
sông theo đường thuận
chết theo đường khác

như vậy: cái người ĐỨNG Ở ĐÓ

- nhìn thấy một tâm thức sinh rồi diệt

- rùi lại nhìn thấy một tâm thức khác là sinh


có phải đó là "CÁI NGƯỜI ĐỨNG NHÌN THẤY ĐÓ" chính là người NHÌN THẤY không ?

- bây giờ .. lồng cái đôi mắt "NHÌN THẤY" = THÀNH TỰU của TÂM . .tức là sự luân lưu như thác đổ ầm ầm của dòng tâm thức .. như là một đặc tính của tâm được liệt kê trong DUY THỨC

lồng cái đôi mắt đó vào VỊ TRÍ SONG MÔN = một cửa thức diệt, và một cửa thức mới sinh

- QUÁN THÂN THỌ TÂM PHÁP .. tức là bốn NIỆM XỨ [nên nhớ chữ NIỆM ở đây là I THỊNK THEREFORE I EXIST tức là "trong niệm có THÂN" đó ..]

và khi đứng ở VỊ TRÍ đó quán một lần sinh diệt, một lần sinh ra

hai lần sinh diệt .. hai lần sinh ra

nhiều lần sinh diệt ..nhiều lần sinh ra

vạn lần sinh diệt .. vạn lần sinh ra


vậy chúng ta thấy gì ?

- NGŨ UẨN GIAI KHÔNG ?... VẠN PHÁP đều VÔ NGÃ .. tức là có lúc "PHÁP DIỆT" vì "tự tính là THANH TỊNH" không còn ở đó nữa .. tâm đã chuyển ...


như vậy .. có phải là "Thấy TÁNH KHÔNG" không ... một lần .. hai lần . .ba lần .. ha hahahahahahahhahahaha

mà đúng không ?


và cái "ĐÔI MẮT ĐÓ" tâm đó .. gọi là tâm gì ?... nó có phải là "ĐÔI MẮT ÁI THỦ HỮU của từng thức không ? - chắc chắn là không phải rồi .. vì nó còn SINH RA THỨC KHÁC mà ..

thế gian ly: sinh, diệt

do như: hư không hoa

trí: bất đắc hữu vô

nhi hưng: đại bi tâm


đứng ở một số "VỊ TRÍ THÍCH HỢP ĐẶC BIỆT" để QUÁN .. thành tựu sẽ dễ dàng hơn

thí dụ: bạn đứng ở vị trí TÙY TÍN HÀNH .. TÙY PHÁP HÀNH .. THÂN CHỨNG .. KIẾN ĐẠO .. tuy nhiên, kinh sách cũng nói .. chỉ có hai vị trí sau:

CÂU PHẦN GIẢI THOÁT

và TUỆ GIẢI THOÁT ...

là đứng ở vị trí đó ... mới thấy "CÁC LẬU TẬN" TRÍ sinh khởi thôi ...


*** câu nói của bạn về NHƯ LAI TÀNG rất hay đó .. nếu chỉ cần đứng ở VỊ TRÍ NHƯ LAI TÀNG: bốn khoa bảy đại, đặt mình vào VỊ TRÍ "TỬ TƯỞNG" của KINH LĂNG NGHIÊM .. nơi thuận nghich vi tranh xuất hiện

thì có phải là: TRỰC CHỈ CHƠN TÂM .... "THẤY TÂM CHUYỂN = LINH HOẠT ... kiến tạo vạn pháp linh hoạt" --> DIỆU ĐỨC NHƯ HÀ SA thảy nơi nguồn tâm mà ra - Đạo Tín

và hiện tượng đó, chuyển tâm bằng năng lực của "CHƠN TÂM đó" .. sau này sẽ dẫn đến hiện tượng CHUYỂN THÂN .. CHUYỂN LUÂN

vì đó là một ... VỊ TRÍ .. rất là đặc biệt ... một chỗ đặt tâm .. rất là hay ... và có thể thấy ....


VẠN PHÁP quy nhất tông

diệu tượng ở trong lòng

Tâm sinh vạn tượng [mỗi một lần như vậy là NHỨT TÂM xuất hiện]

Thân chấp vạn tượng [mỗi một lần sinh diệt là sinh tử nhị khí xuất hiện]


cổ đức nói: THỨC là những cái "BIẾT có nhiễm ô" làm nên hiện tượng PHÂN NHỨT TÂM ra thành nhiều mảnh ... đó là vị trí, nhất tâm đó "TỤ HỢP LẠI thành MỘT TÂM" .. và đó gọi là -->> NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI mà kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện có chép về 10 NHƯ VẬY [10 như vậy là hiện tượng ... "TỤ THÂN" lại thành một thân ... ...tất cả các tâm về thành một tâm]

Ở trong Thư Viện Hoa Sen .. có một tác giả tên là Nguyễn Thế Đăng có viêt mấy bài thật hay ... về đề tài:

- NHƯ VẬY,

- TAM GIỚI DUY TÂM, VẠN PHÁP DUY THỨC

có dịp bạn ghé vào tìm đọc ... bạn xem xong .. có ý tưởng gì LẠ .. ghé đây nói cho tui một tiếng ... SMILE


chúng ta tìm hiểu trong tinh thần: Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT thui nghen ... [smile] .... nên điều tui biết .. tui trình bày cho bạn xem rùi đó .. ha ha hahahahahahhahahahahaha

KLL

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1482
Ngày tham gia: 24/10/08 10:43
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG THÁNH ! _ THOẠI TƯỚNG !

Bài viết chưa xemgửi bởi Ma Ha Bát Nhã » 19/02/18 18:43

Không ngờ, đâu phải một công đức , chút ít nhân duyên nhỏ nhoi mà có thể Khai Thị Ngộ Nhập được. Đáng thương thay, tại sao Phật và Chúng sanh vốn chưa từng khác, mà lại khó khăn như vậy?


Quay về “Thắc mắc - ý kiến”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách