Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Kính mời các bạn viết sưu tập những nghi lễ Phật giáo và các bài Pháp Sự Khoa Nghi vào đây.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 20/04/15 18:18

thủnhãnphápấn21.jpg
thủnhãnphápấn21.jpg (38.64 KiB) Đã xem 346 lần

21. Tử Liên Hoa Ấn Pháp.
Án Tát Ra Tát Ra, Phạ Nhựt Ra Ca Ra, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Thấy chư Phật trong mười phương.

thủnhãnphápấn22.jpg
thủnhãnphápấn22.jpg (65.79 KiB) Đã xem 346 lần

22. Bửu Kiếp Ấn Pháp.
Án Phạ Nhưt Ra, Bá Thiết Ca Rị, Yết Nẵng Hàm, Ra Hồng.
Công năng: Gặp các vật quí, châu báu trong lòng đất.

thủnhãnphápấn23.jpg
thủnhãnphápấn23.jpg (37.8 KiB) Đã xem 345 lần

23. Ngũ Sắc Vân Ấn Pháp.
Phạ Nhựt Ra, Ca Rị Ra Tra Hàm Tra.
Công năng: Thành tựu tiên đạo và các pháp môn tu tập.

thủnhãnphápấn24.jpg
thủnhãnphápấn24.jpg (43.22 KiB) Đã xem 343 lần

24. Quân Trì Ấn Pháp.
Án Phạ Nhựt Ra, Thế Khê Ra, Rô Tra Hàm Tra.
Công năng: Được sinh lên các cõi trời Phạm Thiên.

thủnhãnphápấn25.jpg
thủnhãnphápấn25.jpg (39.03 KiB) Đã xem 343 lần

25. Hồng Liên Hoa Ấn Pháp.
Án Thương Yết Lệ, Tát Phạ Ha.
Công năng: Được sinh lên các cõi trời.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 21/04/15 18:41

thủnhãnphápấn26.jpg
thủnhãnphápấn26.jpg (35.35 KiB) Đã xem 339 lần

26. Bảo Kích Ấn Pháp.
Án Thảm Muội Đả, Chỉ Nảnh Hạ Rị, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Không bị quấy nhiễu bởi các nạn đạo tặc, nghịch tặc, oán địch.

thủnhãnphápấn27.jpg
thủnhãnphápấn27.jpg (40.55 KiB) Đã xem 339 lần

27. Bảo Loa Ấn Pháp.
Án Thương Yết Lệ, Mạ Hạ Thảm Mãn Diệm, Tát Phạ Ha.
Công năng: Thỉnh mời được chư Thiên và thiện thần.

thủnhãnphápấn28.jpg
thủnhãnphápấn28.jpg (66.83 KiB) Đã xem 339 lần

28. Cô Lâu Trượng Ấn Pháp.
Án Độ Nẵng, Phạ Nhựt Ra Sá.
Công năng: Sai bảo được các loài quỷ, thần.

thủnhãnphápấn29.jpg
thủnhãnphápấn29.jpg (32.34 KiB) Đã xem 339 lần

29. Số Châu Ấn Pháp.
Năng Mồ Ra Đát Nẵng, Đát Ra Dạ Dã Án,
A Nan Bà Đế Vĩ Nhá Duệ, Tất Địa Tất Đà Lật Thế, Tát Phạ Ha.
Công năng: Mười phương chư Phật gia hộ.

thủnhãnphápấn30.jpg
thủnhãnphápấn30.jpg (27.32 KiB) Đã xem 339 lần

30. Bảo Đạt Ấn Pháp.
Nẵng Mồ Bát Ra Hàm Bá Noa Duệ. Án A Mật Lật Đàm,
Nghiêm Bệ Thất Rị Duệ, Thất Rị Chiêm Rị Nảnh, Tát Phạ Ha.
Công năng: Thành tựu các âm thanh thù thắng của chư Thiên.
Tát Phạ Ha.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 22/04/15 18:39

thủnhãnphápấn31.jpg
thủnhãnphápấn31.jpg (29.94 KiB) Đã xem 334 lần

31. Bảo Ấn Ấn Pháp.
Án Phạ Nhưt Ra, Nảnh Đảm Nhá Duệ, Tát Phạ Ha.
Công năng: Nói năng khôn khéo, khẩu tài vô ngại.

thủnhãnphápấn32.jpg
thủnhãnphápấn32.jpg (41.33 KiB) Đã xem 334 lần

32. Câu Thi Thiết Câu Ấn Pháp.
Án A Cô Lô, Đa Ra Ca Ra, Vĩ Sa Duệ.
Nẵng Mồ Tát Phạ Ha.
Công năng: Long vương và thiên thần hộ trì.

thủnhãnphápấn33.jpg
thủnhãnphápấn33.jpg (26.51 KiB) Đã xem 335 lần

33. Tích Trượng Ấn Pháp.
Án Na Lật Thế, Na Lật Tra Bát Đễ,
Na Lật Đế Na Dạ Bát Nảnh, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Che chở, hộ độ mọi loài với lòng từ bi.

thủnhãnphápấn34.jpg
thủnhãnphápấn34.jpg (38.63 KiB) Đã xem 335 lần

34. Hiệp Chưởng Ấn Pháp.
Án Vĩ Tát Ra, Vĩ Tát Ra, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Làm cho chúng sanh thường cung kính và thương mến lẫn nhau.

thủnhãnphápấn35.jpg
thủnhãnphápấn35.jpg (36.9 KiB) Đã xem 334 lần

35. Hóa Phật Ấn Pháp.
Án Chiến Na Ra, Bà Hàm Tra Rị,
Ca Rị Na, Chỉ Rị Na, Chỉ Rị Nỉ, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Sinh ra bất cứ nơi nào, cũng thường được gặp chư Phật.

thủnhãnphápấn36.jpg
thủnhãnphápấn36.jpg (50.62 KiB) Đã xem 335 lần

36. Hóa Cung Điện Ấn Pháp.
Án Vi Tát Ra, Vi Tát Ra, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện chư Phật, chẳng thọ thân thai bào.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 23/04/15 18:42

thủnhãnphápấn37.jpg
thủnhãnphápấn37.jpg (37.9 KiB) Đã xem 331 lần

37. Bảo Kinh Ấn Pháp.
Án A Hạ Ra, Tát Ra Phạ Ni, Nễ Dã Dà Ra,
Bố Nễ Đế, Tát Phạ Ha.
Công năng: Nghe nhiều, học rộng, thông suốt, nhớ dai.

thủnhãnphápấn38.jpg
thủnhãnphápấn38.jpg (45.36 KiB) Đã xem 332 lần

38. Bất Thối Kim Luân Ấn Pháp.
Án Thiết Ra Di Tả, Tát Phạ Hạ.
Công năng: Tâm Bồ Đề bất thoái từ thân này đến thân Phật.

thủnhãnphápấn39.jpg
thủnhãnphápấn39.jpg (34.55 KiB) Đã xem 330 lần

39. Đảnh Trượng Hóa Phật Ấn Pháp.
Án Phạ Nhưt Rị Ni, Phạ Nhựt Lãm Nghệ, Tát Phạ Ha.
Công năng: Chư Phật mười phương đến xoa đầu thọ ký.

thủnhãnphápấn40.jpg
thủnhãnphápấn40.jpg (53.55 KiB) Đã xem 330 lần

40. Bồ Đào Ấn Pháp.
Án A Ma Lã Kiếm Đế Nễ Nảnh, Tát Phạ Ha.
Công năng: Được các thứ hoa trái, lúa mạ, mùa màng xanh tươi, tốt đẹp, sung mãn.

thủnhãnphápấn41.jpg
thủnhãnphápấn41.jpg (54.56 KiB) Đã xem 329 lần

41. Cam Lộ Ấn Pháp.
Án Tô Rô Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô,
Tô Rô Tô Rô Dã, Tát Phạ Ha.
Công năng: Làm cho các loài hữu tình đang đói khát được no đủ, thảnh thơi.

thủnhãnphápấn42.jpg
thủnhãnphápấn42.jpg (61.42 KiB) Đã xem 329 lần

42. Tổng Nhiếp Thiên Tý Ấn Pháp.
Đát Nễ Dã Thá, Phạ Lô Chỉ Đế,
Tháp Phạ Ra Dã, Tát Bà Đốt Sắc,
Tra Ô Hạ Di Dã, Tát Phạ Ha.
Công năng: Hàng phục các loài oán ma, ác ma trong tam thiên đại thiên thế giới.

Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn Pháp Ấn thuộc pháp Mật Tông. Do vậy, Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Bảo Chơn Ngôn Đồ được trình bày trong sách này là để thuận lợi cho sự học hỏi và tham khảo thêm của quý Phật tử và thân hữu. Còn muốn thành tựu thực tập theo phương pháp tu trì bốn mươi hai thủ nhãn, thì phải được một vị thầy chánh thức truyền dạy pháp môn này.

Kính chúc quý bạn lành nào mong cầu pháp bao này, thì sẽ gặp duyên lành được truyền pháp và thực tập như ý nguyện.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 24/04/15 19:21

BÀI VĂN LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ:
Nguyện con.......... cùng chư vị hộ chúng con và tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời của chúng con, và tất cà chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ.

Cầu khi chúng con đảnh lễ, thân chúng con biến ra muôn vạn ức thân, đồng cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời mười phương tận hư không khắp pháp giới.

CHÚ BIẾN THÂN

(Chắp tay ngang trán, bắt ấn và đọc chú Biến Thân, đồng thời quán tưởng thân mình được biến hóa thành vô số thân, để được đảnh lễ chư Phật mười phương khắp pháp giới).

  Om ma ni ma ni phờ ra va ra phờ ra va rút da pát mê ma ha phờ ra bờ hê xóa ha.
(Khi đọc chú, nhớ chắp tay và co hai ngón trỏ lại giống như trong hình. Sau khi đọc xong, búng hai ngón trỏ lên, xả ấn rồi cúi xuống lạy. Trước mỗi lạy, đều đọc từ đầu cho đến hết Bài Văn Lễ Phật, rồi mới lạy xuống).

THỦ ẤN - CHÚ BIẾN THÂN

thủấn.jpg
thủấn.jpg (114.12 KiB) Đã xem 324 lần

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Thành tâm phát nguyện:

Hôm nay là ngày....., tháng....., năm.....
Đệ tử chúng con là .........., pháp danh.........
Quy tập về (hay ngụ tại)..........

Nguyện con.......... cùng chư vị hộ chúng con và tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời của chúng con, và tất cả chúng sanh muôn loài, đồng xin được trì niệm.......... (niệm Phật, lễ Phật, trì chú, hoặc ngồi Thiền....).

Ngưỡng mong chư Phật ba đời mười phương, chư Bồ tát, cùng chư hiền Thánh tăng từ bi gia hộ cho chúng con cùng pháp giới chúng sanh trong lúc hành trì công phu tu thập theo phương pháp này:

  - Thân tâm được an lạc, thanh tịnh, tự tại.

  - Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, và oan khiên trái chướng từ nhiều đời nhiều kiếp được hóa giải.

  - Những định nghiệp và bất định nghiệp được tiêu trừ. Những vi tế hoặc, trần sa hoặc, nghiệp hoặc, lậu hoặc, và vi tế ngã chấp, pháp chấp cũng theo đó mà tiêu tan.

  - Trí huệ được khai mở để thấu hiểu tam tạng giáo điển, để những suy nghĩ, lời nói và việc làm đều xuất phát từ Bồ đề Tự tánh thanh tịnh, luôn xứng hợp với chân lý và tâm ý chư Phật mười phương, để tự cứu độ mình và chúng hữu tịnh trong ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Nguyện cho chúng con được ấn khả giáo pháp tình thức nhiệm mầu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành, phước đức trí huệ mỗi ngày được tăng trưởng để sớm thành tựu đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

HỒI HƯỚNG LỤC HOẰNG THỆ NGUYỆN

  1. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
  2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
  3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
  4. Phước trí vô cùng thệ nguyện tu.
  5. Như Lai vô thượng thệ phụng sự.
  6. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
THẦN CHÚ NHIỆM MẦU

OM MA NI PAD ME HUM
HẬT RỊ XÓA HA

Đây là thần chú của Bồ tát Quán Thế Âm. Ngài Thiên Thủ Thiên nhãn Quán Thế Âm có mười một đầu, một ngàn cánh tay, và mỗi lòng bàn tay có một con mắt. Biểu tượng này nói lên sự phối hợp giữa trí huệ và phương tiện thiện xảo, và là dấu hiệu của đại bi tâm chân thật.

Thần chú này là tinh túy của lòng bi mẫn của chư Phật, của Bồ tát Quán Thế Âm đối với chúng hữu tình, có công năng vén màn vô minh tăm tối, thanh tịnh hóa thân, lời, ý và sáu phiền não gốc (tham ái, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ và ác kiến), khai mở lòng từ bi đưa đến sự tỉnh giác. Thần chú có năng lực hộ trì rất lớn, che chở cho ta khỏi bị những ảnh hưởng xấu, nghiệp chướng và các thứ bệnh tật, cũng như tích tập công đức rộng lớn sâu dày, nhờ vậy, thành tựu được sự giải thoát giác ngộ.

Khi tụng niệm thần chú này, mà phối hợp với đức tin và tinh tấn hành thiền, thì năng lực chuyển hóa của thần chú sẽ được phát sinh và tăng trưởng.

aum.jpg
aum.jpg (17.78 KiB) Đã xem 325 lần

LỜI KHẤN NGUYỆN TRƯỚC KHI THỌ TRAI

Con tên là.........., pháp danh.......... Con xin dâng tất cả thực phẩm đang có, lên cúng dường ba đời mười phương chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng. Kính xin từ bi chứng minh nạp thọ tất cả thực phẩm này.

Xin gia hộ biến thực phẩm này thành cam lồ. Xin bố thí cho chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới. Những chúng sanh nào đang thiếu đói, nương nhờ thực phẩm này mà được no đủ. Và sau khi no đủ rồi, thì xin hồi tâm hướng thiện, quy y Tam Bảo, và tu hành cho đến ngày giác ngộ giải thoát.

Con xin thọ thực phẩm thừa còn lại, để nuôi thân này tu đúng chánh pháp cho tới ngày giác ngộ giải thoát,

Đồng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh muôn loài, đều được nương nhờ từ lực Tam Bảo, mà tinh tấn tu hành để phước đức trí huệ mỗi ngày tăng trưởng cho đến khi giác ngộ giải thoát.

ViĐàhộpháp.jpg
ViĐàhộpháp.jpg (172.59 KiB) Đã xem 323 lần

NAM MÔ ĐỨC HỘ PHÁP VI ĐÀ BỒ TÁT

- HẾT -
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 25/04/15 04:34

  Bổ sung:
ĐẠI NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

Tương truyền vô lượng kiếp về trước, có một ngàn Thái tử phát tâm Bồ đề nguyện thành Phật. Một vị nguyện thành Phật Thích Ca mà ta đã biết; nhưng Quán Tự Tại Bồ tát thì nguyện sẽ không đạt thành chánh giác khi mà tất cả ngàn Thái Tử chưa thành Phật. Với tâm đại bi vô biên, ngài còn nguyện giải thoát cả chúng sanh ra khỏi khổ sanh tử luân hồi trong lục đạo. Trước mười phương chư Phật, ngài phát nguyện: "Nguyện cho con cứu giúp được tất cả hữu tình, và nếu có khi nào con mệt mỏi trong công việc lớn lao này, thì nguyện cho thân con tan thành một ngàn mảnh".

Đầu tiên, ngài xuống cõi địa ngục, tiến lên dần đến cõi ngạ quỷ, cho đến cõi trời. Từ đấy ngài tình cờ nhìn xuống và trông thấy than ôi! Mặc dù ngài đã cứu vô số chúng sanh thoát khỏi địa ngục, vẫn còn có vô số khác đang sa vào. Điều này làm cho ngài đau buồn vô tận, trong một lúc ngài gần mất cả niềm tin vào lời nguyện vĩ đại mà ngài đã phát, và thân thể ngài liền nổ tung thành ngàn mảnh. Trong cơn tuyệt vọng, ngài kêu cứu tất cả chư Phật. Những vị này từ mười phương thế giới đều bay đến như mưa tuyết để tiếp cứu. Với thần lực nhiệm mầu, chư Phật làm cho ngài hiện toàn thân trở lại, và từ đấy Quán Tự Tại Bồ tát có mười một cái đầu, một ngàn cánh tay, trên mỗi lòng bàn tay có một con mắt. Ý nghĩa rằng sự phối hợp giữa trí tuệ và phương tiện thiện xảo là dấu hiệu của đại bi chân thực. Trong hình thức này, ngài còn sáng chói rực rỡ, và có nhiều năng lực hơn trước để cứu giúp tất cả chúng sanh.

Tâm đại bi của ngài khi ấy còn mãnh liệt hơn nữa, và ngài lại phát lời nguyện này trước chư Phật: "Con nguyện không thành chánh giác khi tất cả chúng sanh chưa thành".

LỜI NGUYỆN

  Con không xin vào Niết Bàn
  Mà nguyện hướng về địa ngục
  Cầu cho lửa ngục hóa sen vàng.
  Con không xin vào cõi Phật
  Mà nguyện hướng về đao san
  Cầu cho gươm giáo hóa đạo tràng.
  Con không xin vào Tịnh quốc
  Mà nguyện làm chiếc đò ngang
  Ngày đêm chở hết nỗi trái oan.

  Tâm như đại hải
  Tâm như kiều thuyền
  Con nguyền ở lại
  Cõi Ta Bà lửa ngút máu oan khiên
  Trải tình thương lót khắp nẻo ưu phiền.

  Địa ngục xuống lên
  Luân hồi qua lại
  Quán kỳ âm thanh con nguyền tự tại
  Xem tiếng kêu mà phiền não độ qua
  Bao giờ địa ngục còn ma
  Muỗi mòng còn khổ, Ta Bà còn Quán Âm.
DẠO BIỂN KHỔ

  Quán Thế Âm đâu? Đâu Quán Thế Âm?
  Quán Thế Âm đâu? Đâu Quán Thế Âm?
  Tiếng kêu cứu như trời long đất lở
  Tiếng kêu cứu ngất lên từ vô lượng khổ
  Ngất lên từ xiềng gông
  Ngất lên từ vút hổ
  Ngất lên từ hầm chông
  Ngất lên từ biển lửa
  Ngất lên từ mộ không
  Ngất lên từ thịt rữa
  Ngất lên từ lặng câm...
  Quán Thế Âm đâu? Đâu Quán Thế Âm?
  Chao ôi ba cõi ngôi nhà lửa
  Đâu cũng sát khí đằng đằng
  Đâu cũng hờn giăng oán bủa
  Đau cũng máu xương nhầy nhụa
  Đâu cũng hiện hình quỷ đói nhe răng
  Đâu cũng một lòng kêu:
  Cứu khổ, cứu nạn Quán Thế Âm!

  Và Bồ tát bỗng dưng như mắc vướng
  Giữa tứ khổ tung hoành vây tứ hướng
  Và nghẹn ngào và nức nở lệ rơi
  Và bỗng dưng ngàn mãnh hỡi người ơi!
  Đầu Bồ tát vỡ rồi trong nắng xế
  Đầu Bồ tát vỡ rồi cho nhân thế
  Trong chiều ngây gió quặn sắc màu rưng.
CHẤP ĐẦU

  Đức Di Đà trong một phút thần ngưng
  Gom lại hết về đây trên đất Phật
  Từng ngấn lệ thương, từng niềm đau ngất
  Từng mảnh đầu gió bụi gởi mười phương
  Mảnh này treo sườn núi
  Mảnh này chìm đại dương
  Mảnh này rơi động quỷ
  Mảnh này nhói pháp trường
  Mảnh này siêu cát bụi
  Mảnh này liệm phấn hương...

  Phật vào Tam muội gom đầu lại
  Mảnh mảnh vào nhau ghép chữ thương
  Đôi tay vô ngại, đôi mắt nhập thần
  Pháp Phật thần thông, mảnh này mảnh nữa
  Mảnh này Công chúa
  Mảnh này thầy Tăng
  Mảnh này mặt rằn
  Mảnh này Thánh nữ
  Mảnh này quỷ sứ
  Mảnh này thú cầm
  Mảnh này Quán Âm
  Mảnh này Quán Âm...

  Mảnh nào cũng mảnh Quán Thế Âm
  Mảnh nào cũng mảnh thương vô lượng
  Mảnh nào cũng mảnh Đại Bi Tâm
  Mảnh nào cũng mảnh tầm thanh cứu đời
  Tung ra thế giới ba ngàn cõi
  Ngàn mắt, ngàn tay chiếu một Tâm!
  Nam Mô Quán Thế Âm!
MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN

QuánThếÂm.jpg
QuánThếÂm.jpg (82.01 KiB) Đã xem 316 lần

  Báo thân ngồi núi Phổ Đà
  Thân lên trên Phật, thân qua dưới đời
  Thuyền từ xông lướt biển khơi
  Tầm thanh cứu khổ độ người trầm luân.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Đạo hiệu Viên Thông, pháp nhiệm mầu
  Danh xưng Tự Tại, đức dày sâu
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Lời nguyện hoằng thâm tợ biển sâu.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Một niệm xin dâng trước Phật đài
  Lòng không quái ngại ý không sai
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Thường ở biển Nam tiếp độ đời.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Đến cõi Ta Bà chẳng quản thân
  U Minh thế giới quyết năng gần
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Lóng tiếng xa xăm cứu độ trần.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Thu phục tà ma rất hiển linh
  Diệt đoàn yêu quái phá dân lành
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Nguy hiểm năng trừ độ chúng sanh.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Thanh tịnh một bầu ngọc sáng trong
  Nhành dương tươi thắm lá buông thòng
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Cam lộ rưới cho khắp mát lòng.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Rộng lớn từ bi giữ trọn đường
  Lại cùng hỷ xả khắp mười phương
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Bình đẳng thường hành đạo hiển dương.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Chẳng quản ngày đêm sức nhọc nhằn
  Lại qua xem xét thảy không ngăn
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Thề diệt ba đường chốn chốn an.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Mắt hướng về Nam vọng núi cao
  Bền lòng lễ bái chí không nao
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Xiềng tỏa mở tung hết trói vào.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Bè phép quyết lòng lướt biển khơi
  Tay chèo, tay lái dạo cùng nơi
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Vớt cả quần sanh khỏi khổ đời.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Rợp bóng tràng phan gió phất phơ
  Tiếp sau bửu cái tợ rừng cờ
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Dẫn đến Tây phương Phật sẵn chờ.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Không lượng, không cùng sức sống lâu
  Trông về cảnh giới Phật nhiệm mầu
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Xin được Di Đà thọ ký sau.
Kính lạy đức Từ Bi:

  Trước cảnh trang nghiêm hiện pháp thân
  Dễ chi so sánh được cho cân
  Quán Âm Linh Cảm Như Lai nguyện
  Trọn nguyện mười hai chứng quả phần.
Nam Mô Đại Từ, Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm
Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)


Quay về “Nghi lễ Phật giáo”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách