Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Kính mời các bạn viết sưu tập những nghi lễ Phật giáo và các bài Pháp Sự Khoa Nghi vào đây.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 12/04/15 18:37

chúđạibi51.jpg
chúđạibi51.jpg (233.79 KiB) Đã xem 273 lần

51. Ba dạ ma na.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ tát, tay cầm Kim Cang Xử (Bạt Chiếc La Xử) lợi ích độ sanh.

chúđạibi52.jpg
chúđạibi52.jpg (275.53 KiB) Đã xem 274 lần

52. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Tam Đầu Thiện Thánh ngồi kiết già trên mình con Ngại Long (Già Phu Ngãi Long).

chúđạibi53.jpg
chúđạibi53.jpg (257.97 KiB) Đã xem 273 lần

53. Tát đà dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất Bồ tát, tay kiết ấn Liên Hoa Thủ, thông đạt hết thảy các pháp.

chúđạibi54.jpg
chúđạibi54.jpg (262.7 KiB) Đã xem 274 lần

54. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng Hằng Hà Sa Bồ tát đứng trên đầu rồng (cá ngao), dạo biển pháp, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.

chúđạibi55.jpg
chúđạibi55.jpg (242.6 KiB) Đã xem 273 lần

55. Ma ha tát đà dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Phóng Quang Bồ tát, tay cầm tràng phan báu (phướng đỏ) lợi ích chúng sanh.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 13/04/15 07:44

chúđạibi56.jpg
chúđạibi56.jpg (269.23 KiB) Đã xem 270 lần

56. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên, vai mang tích trượng quảy áo Cà sa, dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.

chúđạibi57.jpg
chúđạibi57.jpg (248.65 KiB) Đã xem 270 lần

57. Tát đà du nghệ.

Quán Thế Âm hiện tướng chư Thiên, Bồ tát vân tập, thính thọ, pháp hỷ, tay cầm kim đao, hóa độ thập phương nhân thiên.

chúđạibi58.jpg
chúđạibi58.jpg (221.61 KiB) Đã xem 268 lần

58. Thất bàn ra dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn, tu pháp An Tức Hương. Đây là An Tức Hương của đức A Di Đà và Quán Thế Âm.

chúđạibi59.jpg
chúđạibi59.jpg (249.1 KiB) Đã xem 268 lần

59. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả A Xà Na Bồ tát hoan hỷ nâng cao bình bát, tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.

chúđạibi60.jpg
chúđạibi60.jpg (249.82 KiB) Đã xem 268 lần

60. Na ra cẩn trì.

Quán Thế Âm hiện tướng Sơn Hải Huệ Bồ tát, tay cầm kiếm vàng, hóa độ thánh giả Tiểu thừa.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 13/04/15 20:07

chúđạibi61.jpg
chúđạibi61.jpg (262.4 KiB) Đã xem 266 lần

61. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đàn La, quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa, hóa độ chúng sanh.

chúđạibi62.jpg
chúđạibi62.jpg (261.75 KiB) Đã xem 266 lần

62. Ma ra na ra.

Quán Thế Âm hiện tướng Bảo Ấn Vương Bồ tát, tay cầm búa vàng Như Ý, kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.

chúđạibi63.jpg
chúđạibi63.jpg (273.52 KiB) Đã xem 266 lần
63. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La, mang dép cỏ, đạp trên sóng nước, phát sanh tiếng Hải Triều Âm, cảnh giác tâm chúng sanh.

chúđạibi64.jpg
chúđạibi64.jpg (257.12 KiB) Đã xem 266 lần

64. Tát ra tăng a mục khê da.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Dược Vương Bồ tát, tay cầm dược thảo, trị các thứ bệnh khổ của chúng sanh.

chúđạibi65.jpg
chúđạibi65.jpg (242.38 KiB) Đã xem 266 lần
65. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Viên Mãn Bồ tát, thân mặc y đỏ (lộ đôi bàn tay mẫu đa la), chắp tay tâm viên mãn, an lạc chúng sanh.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 14/04/15 18:31

chúđạibi66.jpg
chúđạibi66.jpg (265.89 KiB) Đã xem 264 lần

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Dược Thượng Bồ tát, tay cầm bình ngọc, giải trừ tật khổ chúng sanh.

chúđạibi67.jpg
chúđạibi67.jpg (237.98 KiB) Đã xem 264 lần

67. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất, tay phất trần ngọc, lưng mang chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa, hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.

chúđạibi68.jpg
chúđạibi68.jpg (295.54 KiB) Đã xem 263 lần

68. Giả kiết ra a tát đà dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng Thần Hổ Gầm (Kiếu Hám Thần Tướng), tay cầm búa kiên định tâm, hàng phục ma oán.

chúđạibi69.jpg
chúđạibi69.jpg (258.76 KiB) Đã xem 263 lần

69. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng Chư Thiên Ma Vương, vai mang cây Xà Tương, hóa đạo chúng sanh, giải trừ tâm oán hận.

chúđạibi70.jpg
chúđạibi70.jpg (252.42 KiB) Đã xem 263 lần

70. Ba đà ma yết tất đà dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Linh Hương Thiên Bồ tát, tay nâng lư hương Như Ý, hộ trì chúng sanh.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 15/04/15 04:34

chúđạibi71.jpg
chúđạibi71.jpg (237.9 KiB) Đã xem 256 lần

71. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Tán Hoa Thiên Bồ tát, tay cầm bảo liên ngàn cánh, rưới hoa sen báu ngàn cánh, thành tựu chúng sanh lợi giác an lạc.

chúđạibi72.jpg
chúđạibi72.jpg (250.19 KiB) Đã xem 256 lần

72. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả Phú Lâu Na, tay ôm bình bát, cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.

chúđạibi73.jpg
chúđạibi73.jpg (240.27 KiB) Đã xem 255 lần

73. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Đà La Ni Tử Bồ tát, tay nâng mâm trái cây tươi, bố thí độ sanh, chân thật tu hành, rõ pháp tánh không.

chúđạibi74.jpg
chúđạibi74.jpg (255.8 KiB) Đã xem 257 lần

74. Ma bà lỵ thắng yết ra dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng Tam Ma Thiền Na Bồ tát, ngồi kiết già với đôi tay chuyển luân bảo đăng, làm sáng khắp pháp giới.

chúđạibi75.jpg
chúđạibi75.jpg (236.49 KiB) Đã xem 257 lần

75. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp, tay cầm chuỗi, chỉ dẫn chúng sanh tu hành.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 15/04/15 18:22

chúđạibi76.jpg
chúđạibi76.jpg (257.62 KiB) Đã xem 251 lần

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Hư Không Tạng Bồ tát, tay cầm hoa ngồi trên phiến đá, khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm, dõng mãnh tinh tấn.

chúđạibi77.jpg
chúđạibi77.jpg (253.16 KiB) Đã xem 252 lần

77. Nam mô a rị da.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Phổ Hiền Bồ tát, kiết già thiền tọa trên Hương Tượng, khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.

chúđạibi78.jpg
chúđạibi78.jpg (253.01 KiB) Đã xem 249 lần

78. Bà lô kiết đế.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, ngồi trên lưng sư tử xanh, ngón tay chỉ hư không, khiến chúng sanh khai ngộ.

chúđạibi79.jpg
chúđạibi79.jpg (242.03 KiB) Đã xem 252 lần

79. Thước bàn ra dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng Quán Thế Âm Bồ tát cầm đóa kim liên ngàn cánh, hiểu lý "nhãn căn thọ sắc", giải trừ chúng sanh ái nhiễm sắc trần hư vọng, thấy được tự tánh không.

chúđạibi80.jpg
chúđạibi80.jpg (254.51 KiB) Đã xem 251 lần

80. Ta bà ha.

Quán Thế Âm thành tựu tất cả công đức.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 16/04/15 18:21

chúđạibi81.jpg
chúđạibi81.jpg (227.57 KiB) Đã xem 248 lần

81. Án tất điện đô.

Quán Thế Âm hiện tướng mở tay ngũ luân, hiểu lý " mũi ngửi các mùi", đoạn tỷ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.

chúđạibi82.jpg
chúđạibi82.jpg (278.15 KiB) Đã xem 248 lần

82. Mạn đà ra.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Đâu La Miên, hiểu lý "lưỡi nếm vị", đoạn trừ thiệt căn ái nhiễm vị trần hư vọng tự giác tánh không.

chúđạibi83.jpg
chúđạibi83.jpg (253.89 KiB) Đã xem 247 lần

83. Bạt đà dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng tay nâng bát hương, hiểu lý "thân căn xúc thọ", giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không.

chúđạibi84.jpg
chúđạibi84.jpg (275.49 KiB) Đã xem 249 lần

84. Ta bà ha.

Quán Thế Âm hiện tướng tay cầm tràng phan, hiểu lý "ý cần biết các pháp", giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.
Sửa lần cuối bởi battinh vào ngày 17/04/15 07:24 với 1 lần sửa.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 17/04/15 07:23

CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG VIỆT - 84 CÂU)

 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 2. Nam mô a rị da,
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da,
 4. Bồ đề tát đỏa bà da,
 5. Ma ha tát đỏa bà da,
 6. Ma ha ca lô ni ca da.
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đát tỏa
 10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a dị da
 11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
 12. Nam mô na ra cẩn trì
 13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế
 14. Tát bà a tha đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa
 17. Na ma bà dà
 18. Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha
 19. Án a bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca ra đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha bồ đề tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma ra ma ra
 26. Ma hê ma hê rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
 29. Ma ha phạt xà da đế
 30. Đà ra đà ra
 31. Địa rị ni
 32. Thất Phật ra da
 33. Dá ra dá ra
 34. Mạ mạ phạt ma ra
 35. Mục đế lệ
 36. Yhê di hê
 37. Thất na thất na
 38. A ra sâm Phật ra xá lợi
 39. Phạt sa phạt sâm
 40. Phật ra xá da
 41. Hô lô hô lô ma ra
 42. Hô lô hô lô hê rị
 43. Ta ra ta ra
 44. Tất rị tất rị
 45. Tô rô tô rô
 46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
 47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
 48. Di đế rị dạ
 49. Na ra cẩn trì
 50. Địa vị sắc ni na
 51. Ba dạ ma na
 52. Ta bà ha
 53. Tất đà dạ
 54. Ta bà ha
 55. Ma ha tất đà dạ
 56. Ta bà ha
 57. Tất đà dũ nghệ
 58. Thất bàn ra dạ
 59. Ta bà ha
 60. Na ra cẩn trì
 61. Ta bà ha
 62. Ma ra na ra
 63. Ta bà ha
 64. Tất ra tăng a mục khê da
 65. Ta bà ha
 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
 67. Ta bà ha
 68. Giả kiết ra a tất đà dạ
 69. Ta bà ha
 70. Ba đà ma yết tất đà dạ
 71. Ta bà ha
 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da
 73. Ta bà ha
 74. Ma bà lỵ thắng kiết ra dạ
 75. Ta bà ha
 76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 77. Nam mô a rị da
 78. Bà lô kiết đế
 79. Thước bàn ra dạ
 80. Ta bà ha
 81. Án tất điện đô
 82. Mạn đa ra
 83. Bạt đà dạ
 84. Ta bà ha.
DA BEI ZHOU
(Great Compassion Mantra)


 1. Na Mwo He La Da Na Dwo La Ye Ye
 2. Na Mwo E Li Ye
 3. Pwo Lu Jye Di Shau Bwo La Ye
 4. Pu Ti Sa Two Pe Ye
 5. Mwo He Sa Two Pe Ye
 6. Mwo He Jya Lu Ni Jya Ye
 7. Nan
 8. Sa Pan La Fa Ye
 9. Swo Da Now Da Sye
 10. Na Mwo Syi Ji Li Two Yi Meng E Li Ye
 11. Pe Lu Ji Di Fwo La Leng Two Pe
 12. Na Mwo Now La Jin Chr
 13. Syi Li Mwo He Pan Two Sa Mye
 14. Sa Pe E Two Dou Shu Peng
 15. E Shr Yun
 16. Sa Pe Sa Dwo Na Mwo Pe Sa Dwo - Na Mwo Pe Chye
 17. Mwo Fa De Tou
 18. Da Jr Two
 19. Nan E Pe Le Lu Syi
 20. Lu Jya Di
 21. Jya La Di
 22. Yi Sui Li
 23. Mwo He Pu Ti Sa Two
 24. Sa Pe Sa Pe
 25. Mwo La Mwo La
 26. Mwo Syi Mwo Syi Li Two Yun
 27. Jyu Lu Jyu Lu Jye Ming
 28. Du Lu Du Lu Fa She Ye Di
 29. Mwo He Fa She Ye Di
 30. Two La Two La
 31. Di Li Ni
 32. Shr Fwo La Ye
 33. Je La Je La
 34. Mwo Mwo Fa Mwp La
 35. Mu Di Li
 36. Yi Syi Yi Syi
 37. Shr Now Sht Now
 38. E La Shen Fwo La She Li
 39. Fa Sha Fa Shen
 40. Fwo La She Ye
 41. Hu Lu Hu Lu Mwo La
 42. Hu Lu Hu Lu Syi Li
 43. Swo La Swo La
 44. Syi Li Syi Li
 45. Su Lu Su Lu
 46. Pu Ti Ye Pu Ti Ye
 47. Pu Two Ye Pu Two Ye
 48. Mi Di Li Ye
 49. Nwo La Jin Chr
 50. Du Li Shai Ni Now
 51. Pe Ye Mwo Now
 52. Swo Pe He
 53. Syi Two Ye
 54. Swo Pe Ye
 55. Mwo He Syi Two Ye
 56. Swo Pe Ye
 57. Syi Two Yu Yi
 58. Shr Pa La Ye
 59. Swo Pe Ye
 60. Nwo La Jin Chr
 61. Swo Pe He
 62. Mwo La Mwo La
 63. Swo Pe He
 64. Syi Lu Seng E Mu Chyw Ye
 65. Swo Pe He
 66. Swo Pe Mwo He E Syi Two Ye
 67. Swo Pe He
 68. Je Li Ji La E Syi Two Ye
 69. Swo Pe He
 70. Bwo Two Mwo Jye Syi Two Ye
 71. Swo Pe He
 72. Nwo La Jin Chr Pan Chye La Ye
 73. Swo Pe He
 74. Mwo Pe Li Sheng Jye La Ye
 75. Swo Pe He
 76. Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye
 77. Na Mwo E Li Ye
 78. Pwo Lu Jye Di
 79. Shau Pan La Ye
 80. Swo Pe He
 81. Nan Syi Dyan Du
 82. Man Dwo La
 83. Ba Two Ye
 84. Swo Pe He.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 17/04/15 18:16

BỐN MƯƠI HAI THỦ NHÃN PHÁP ẤN

Ngài Quán Thế Âm dùng điệu dụng của Thủ Nhãn mà du hóa thập phương, hàng phục thiên ma ngoại đạo, cứu độ chúng sanh.

Đó là câu thần chú của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Đại Bi Tâm. Mỗi câu chú ứng với một cánh tay bắt ấn trong số một ngàn cánh tay của Bồ Tát.

Trong lúc đức Quán Thế Âm thuyết chú Đại Bi, ngài hiện thân tướng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, với bốn mươi hai tay chánh và còn lại là những tay phụ. Trong bốn mươi hai tay chánh, mỗi tay cầm một món pháp bảo, mỗi món có công dụng riêng, mà ngài tùy thuận chúng sanh để hóa độ.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Bảo Chơn Ngôn Đồ được trích trong bộ kinh Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, có minh họa bốn mươi hai tay với các pháp bảo, cùng với công dụng và thần chú đi kèm với mỗi món như vậy.

thủnhãnphápấn1.jpg
thủnhãnphápấn1.jpg (46.69 KiB) Đã xem 241 lần

1. Như Ý Châu Thủ Nhãn Ấn Pháp.
Án Phạ Nhựt Ra, Phạ Đá ra, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Giàu sang, nhiều đồ đạc châu báu.

thủnhãnphápấn2.jpg
thủnhãnphápấn2.jpg (50.59 KiB) Đã xem 242 lần

2. Dây Quyên Sách Thủ Nhãn Ấn Pháp.
Án Chỉ Rị Lả Ra, Mo Nại Ra, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Giải trừ nổi lo lắng, bất an.

thủnhãnphápấn3.jpg
thủnhãnphápấn3.jpg (55.43 KiB) Đã xem 241 lần

3. Bát Bữu Thủ Nhãn Ấn Pháp.
Án Chỉ Rị Chỉ Rị, Phạ Nhựt Ra, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Tiêu trừ tật bệnh ở bụng.

thủnhãnphápấn4.jpg
thủnhãnphápấn4.jpg (46.91 KiB) Đã xem 240 lần

4. Bửu Kiếm Thủ Nhãn Ấn Pháp.
Án Đế Thế Đế Nhả, Đổ Vĩ Nảnh,
Đổ Đề Bà Đà Dã, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Hàng phục quỷ, thần, lỵ, mỵ ám hại.

thủnhãnphápấn5.jpg
thủnhãnphápấn5.jpg (52.73 KiB) Đã xem 241 lần

5. Bạt Chiếc La Thủ Nhãn Ấn Pháp.
Án Nê Bệ Nê Bệ, Ne Bà Dã
Ma Ha Thất Rị Duệ, Tát Phạ Ha.
Công năng: Hàng phục thiên ma, quỷ thần ngoại đạo.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 18/04/15 04:27

thủnhãnphápấn6.jpg
thủnhãnphápấn6.jpg (66.17 KiB) Đã xem 238 lần

6. Kim Cang Xử Thủ Nhãn Ấn Pháp.
Án Phạ Nhựt Ra Chỉ Nảnh,
Bát Ra Nể Bát Ra Dã, Tát Phạ Ha.
Công năng: Dẹp trự mọi sự oán cừu thù địch.

thủnhãnphápấn7.jpg
thủnhãnphápấn7.jpg (56.56 KiB) Đã xem 238 lần

7. Thí Vô Úy Ấn Pháp.
Án Phạ Nhựt Ra Nẵng Dã, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Tiêu trừ sự sợ hãi, được an ổn ở mọi nơi.

thủnhãnphápấn8.jpg
thủnhãnphápấn8.jpg (42.85 KiB) Đã xem 238 lần

8. Nhật Tinh Ma Ni Ấn Pháp.
Án Độ Tỷ, Ca Dã Độ Tỷ, Bát Ra Phạ Rị Nảnh, Tát Phạ Ha.
Công năng: Mắt mờ đục trở nên sáng tỏ.

thủnhãnphápấn9.jpg
thủnhãnphápấn9.jpg (54.36 KiB) Đã xem 237 lần

9. Nguyệt Tinh Ma Ni Ấn Pháp.
Án Tô Tất Địa, Yết Rị, Tát Phạ Ha.
Công năng: Khỏi bệnh nhiệt độc, trở nên mát mẻ.

thủnhãnphápấn10.jpg
thủnhãnphápấn10.jpg (50.18 KiB) Đã xem 237 lần

10. Bát Bửu Ấn Pháp.
Án A Tả Vĩ Lệ, Tát Phạ Ha.
Công năng: Vinh quang, tấn chức.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 18/04/15 18:11

thủnhãnphápấn11.jpg
thủnhãnphápấn11.jpg (38.24 KiB) Đã xem 231 lần

11. Bửu Tiễn Ấn Pháp.
Ấn Ca Mạ Lã, Tát Phạ Ha.
Công năng: Sớm quen gặp bạn lành.

thủnhãnphápấn12.jpg
thủnhãnphápấn12.jpg (41.48 KiB) Đã xem 233 lần

12. Dương Chi Ấn Pháp.
Án Tô Tất Địa, Ca Rị Phạ Rị, Đa Mãn Đa, Mục Da Duệ,
Phạ Nhưt Ra Phạ Nhựt Ra Bạn Đà, Hạ Nẵng Hạ Nẵng, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Giải trừ tật bệnh trong thân.

thủnhãnphápấn13.jpg
thủnhãnphápấn13.jpg (56.71 KiB) Đã xem 233 lần

13. Bạch Phất Ấn Pháp.
Án Bát Na Đi Nảnh, Bà Nga Phạ Đế,
Mô Hạ Dã Nhá, Nga Mô Hạ Nảnh. Tát Phạ Ha.
Công năng: Diệt trừ chướng nạn hung ác,

thủnhãnphápấn14.jpg
thủnhãnphápấn14.jpg (55.85 KiB) Đã xem 232 lần

14. Hồ Bình Ấn Pháp.
Án Yết Lệ, Thảm Mản Diệm, Tát Phạ Ha.
Công năng: Quyến thuộc được hòa thuận, yên ổn.

thủnhãnphápấn15.jpg
thủnhãnphápấn15.jpg (48.75 KiB) Đã xem 232 lần

15. Bàng Bài Ấn Pháp.
Án Dược Các Sam Nẵng Na Dã Chiến Nại
Ra Đạt Nậu Ba Rị Dã, Bạt Xá Bạt Xá, Tát Phạ Ha.
Công năng: Các loài ác thú như là cọp, báo, sài lang không đến gần và làm hại.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 19/04/15 18:19

thủnhãnphápấn16.jpg
thủnhãnphápấn16.jpg (59.87 KiB) Đã xem 222 lần

16. Phủ Việt Ấn Pháp.
Án Vị Ra Dã, Tát Phạ Ha.Công năng: Khỏi nạn kiện tụng, bắt bớ.

thủnhãnphápấn17.jpg
thủnhãnphápấn17.jpg (62.12 KiB) Đã xem 223 lần

17. Ngọc Hoàn Ấn Pháp.
Án Bát Na Hàm Vị Ra Dã, Tát Phạ Ha.
Công năng: Có được người hầu cận, phụ tá, đồng sự như ý.

thủnhãnphápấn18.jpg
thủnhãnphápấn18.jpg (42.25 KiB) Đã xem 223 lần

18. Bạch Liên Hoa Ấn Pháp.
Án Phạ Nhựt Ra, Vị Ra Dã, Tát Phạ Ha.
Công năng: Thành tựu các thứ công đức.

thủnhãnphápấn19.jpg
thủnhãnphápấn19.jpg (50.19 KiB) Đã xem 222 lần

19. Thanh Liên Hoa Ấn Pháp.
Án Chỉ Rị Chỉ Rị, Phạt Nhựt Ra,
Bộ Ra Bàn Đà, Hồng Phấn Tra.
Công năng: Dược sinh về cõi Tịnh Độ trong mười phương.

thủnhãnphápấn20.jpg
thủnhãnphápấn20.jpg (54.64 KiB) Đã xem 223 lần

20. Bảo Kính Ấn Pháp.
Ân Vị Tất Phổ Ra, Na Ra Cát Xoa,
Phạ Nhựt Ra, Mạn Trà lả, Hồng phấn Tra.
Công năng: Thành bậc đại trí, thông minh sáng suốt.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)


Quay về “Nghi lễ Phật giáo”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách