Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Kính mời các bạn viết sưu tập những nghi lễ Phật giáo và các bài Pháp Sự Khoa Nghi vào đây.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 01/04/15 22:58

chúđạibi.jpg
chúđạibi.jpg (354.28 KiB) Đã xem 4361 lần

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI
Sách do quý Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Phát tâm ấn tống.
Phật lịch 2557
Dương lịch 2013
(Có kèm: 84 hình ảnh minh họa Chú Đại Bi,
42 hình ảnh minh họa Thủ Nhãn Pháp Ấn
).

MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT, TỤNG KINH, TRÌ CHÚ

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt cho biết việc niệm Phật, tụng kinh, trì chú lớn tiếng có mười công đức sau đây:

 1. Dẹp được sự buồn ngủ ám ảnh.
 2. Thiên ma hoảng sợ.
 3. Tiếng vang khắp mười phương.
 4. Ba đường hết khổ.
 5. Tiếng đời chẳng lọt vào tai.
 6. Lòng không tán loạn.
 7. Dõng mãnh tinh tấn.
 8. Chư Phật hoan hỷ.
 9. Tam muội hiện ra trước mắt.
 10. Vãng sanh Tịnh Độ.
TRÌ CHÚ ĐẠI BI TRÁNH MƯỜI LĂM LOẠI ÁC TỬ

Trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngài Quán Thế Âm Bồ tát đã thưa với đức Thế Tôn, nếu các hàng Thiên Nhân trì Chú Đại Bi, thì sẽ tránh được mười lăm loại ác tử như sau:

 1. Không bị chết vì đói khát, loạn lạc.
 2. Không bị chết vì giam cầm, đánh đập.
 3. Không bị chết vì thù oán.
 4. Không bị chết nơi trận mạc.
 5. Không bị chết vì sài lang, ác thú.
 6. Không bị chết vì rắn rết.
 7. Không bị hết cháy hay chết đuối.
 8. Không bị trúng độc, trúng thực mà chết.
 9. Không bị các loài sâu trùng độc sát thương.
 10. Không bị cuồng loạn hay thất vọng mà chết.
 11. Không bị cây cối trúng hoặc sa hầm sa hố mà chết.
 12. Không bị người khác trù ếm mà chết.
 13. Không bị tà thần, ác quỷ làm cho chết.
 14. Không bị chết vì ác bệnh.
 15. Không bị chết oan, tự tử.
TRÌ CHÚ ĐẠI BI ĐƯỢC MƯỜI LĂM LOẠI THIỆN SANH

Và nếu các hàng Thiên Nhân trì tụng Chú Đại Bi, thì sẽ được mười lăm loại thiện sinh như sau:

 1. Nơi mình sanh ra thường gặp điều lành.
 2. Thường sanh ở thiện quốc.
 3. Thường gặp thời hay, thời tốt.
 4. Thường gặp bạn lành, bạn tốt.
 5. Thân căn thường được đầy đủ.
 6. Đạo tâm luôn thuần thục.
 7. Không phạm giới luật.
 8. Quyến thuộc luôn được hòa thuận, có ân nghĩa.
 9. Trọn đời vật dụng, cơm áo đầy đủ.
 10. Luôn luôn được mọi người cung kính giúp đỡ.
 11. Tài sản, của cải không bao giờ bị cướp đoạt.
 12. Mọi sở cầu đều được toại nguyện.
 13. Luôn được Long, Thiên, thiện Thần hộ vệ.
 14. Nơi mình sanh ra thường được thấy Phật, nghe Pháp.
 15. Khi nghe chánh pháp, thì hiểu ngay ý nghĩa sâu rộng.
NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI

Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn
  Án lam tóa ha. (Bảy lần)
Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn

  Án ta phạ bà phạt, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám. (Ba lần)
DÂNG HƯƠNG

  Nguyện đem lòng thành kính
  Gởi theo đám mây hương
  Phảng phất khắp mười phương
  Cúng dường ngôi Tam Bảo
  Nguyện trọn đời sống đạo
  Theo Phật pháp làm lành
  Cùng pháp giới chúng sanh
  Cầu Phật từ gia hộ
  Tâm Bồ đề kiên cố
  Chí tu học vững bền
  Xa bể khổ nguồn mê
  Chóng quay về bờ giác.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (Ba lần).

KỲ NGUYỆN

Kính bạch đức Quán Thế Âm Bồ tát, đời quá khứ đức Chánh Pháp Minh Như Lai.

Hôm nay ngày..... tháng..... năm....., đệ tử chúng con quy tập về đạo tràng.......... để cùng kính quy mạng đảnh lễ Tam Bảo, chuyên tâm trì tụng Chú Đại Bi và hết lòng gìn giữ chánh niệm.

Chúng con kính xin cầu nguyện cho.......... Ngưỡng mong đức Quán Thế Âm Bồ tát - đấng Từ bi không thể nghĩ bàn - chứng giám và ban ơn gia hộ.

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ:

  Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (Một lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

  Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (Một lạy)

Chí tâm đảnh lễ:

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (Một lạy)

PHÁT NGUYỆN TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI

  Kính lạy đức Thế Tôn
  Quy y chư Phật đà
  Nay con phát đại nguyện
  Trì tụng Chú Đại Bi
  Trên đền bốn ơn nặng
  Dưới cứu khổ tam đồ
  Nếu có ai thấy nghe
  Đều phát tâm Bồ đề
  Thực hành hạnh trí tuệ
  Thành tựu mọi phước đức
  Báo thân này kết thúc
  Đồng sanh cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Ba lần)

TÁN DƯƠNG QUÁN ÂM TỰ TẠI

  Phật pháp tuyệt diệu
  Cực kỳ cao xa
  Trăm ngàn vạn kiếp
  Khó mà gặp được
  Nay con thấy nghe
  Lại được thọ trì
  Nguyện cầu thấu hiểu
  Ý thật của Phật
  Kính nghe đấng Viên Thông giáo chủ
  Vẻ từ ái trăng tròn
  Hầu Di Đà, nơi Cực Lạc phương Tây
  Giúp Thích Ca, cõi Ta Bà uế trược
  Ở trên núi báu lưu ly
  Ngự giữa sen hồng nghìn cánh
  Quá khứ là Chánh Pháp Minh Như Lai
  Hiện nay là Quán Âm Tự Tại
  Ba mươi hai ứng thân, rộng độ quần sinh
  Bảy nạn, đa cầu, nhiều phương ứng vật
  Sức mầu thù thắng
  Tán thán khôn cùng
  Ngưỡng trông đức cả Từ Bi
  Rủ lòng thương tưởng
  Con xin nguyện một lòng
  Quy mạng và đảnh lễ.
Nhất tâm kính lễ: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Nhất tâm kính lễ: Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn.

Nhất tâm kính lễ: Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Thế Tôn.

Nhất tâm kính lễ: Quá Khứ Vô Lượng Kiếp Chánh Minh Thế Tôn.

Nhất tâm kính lễ: Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm kính lễ: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh.

Nhất tâm kính lễ: Thần Chú Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.

ĐẠI BI PHÁT NGUYỆN

  Cúi lạy Quán Âm Đại Bi Chú
  Nguyện lực sâu dày thân tướng hảo
  Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì
  Nghìn mắt sáng ngời soi muôn nẻo
  Mật ngữ phô bày trong thật ngữ
  Bi tâm khơi dậy giữa vô tâm
  Khiến con sớm trọn các mong cầu
  Vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng
  Long thiên thánh chúng thường gia hộ
  Trăm nghìn tam muội trọn huân tu
  Thọ trì, thân con quang minh tràng
  Thọ trì, tâm con thần thông tạng
  Rửa sạch trần lao nương biển nguyện
  Siêu chứng Bồ đề phương tiện môn
  Con nay xưng tán thệ quy y
  Sở nguyện như lòng thảy trọn đủ
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con chóng thông hết thảy pháp
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con sớm chứng mắt trí tuệ
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con chóng độ hết muôn loài
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con sớm trọn phương tiện khéo
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con chóng lên thuyền Bát Nhã
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con sớm vượt qua bể khổ
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con chóng tròn giới, định, đạo
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con sớm lên cảnh Niết Bàn
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyên con chóng đến nhà vô vi
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
  Nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh
  Nguyện con hướng về núi đao
  Núi đao tự gãy đổ
  Nguyện con hướng về lửa, nước sôi
  Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt
  Nguyện con hướng về cõi địa ngục
  Địa ngục tự tiêu diệt
  Nguyện con hướng về loài ngạ quỷ
  Ngạ quỷ tự no đủ
  Nguyện con hướng về chúng tu la
  Tu la ác tâm tự dập tắt
  Nguyện con hướng về súc sanh
  Súc sanh tự chứng thành đại trí
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Mười lần).

CHÚ ĐẠI BI
(Trì tụng bao nhiêu biến tùy tâm)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (Ba lần).

  THIÊN THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TẤM ĐÀ LÀ NI
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a dị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa vị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra da, ta bà ha. Ma bà lỵ thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

(Niệm ba lần khi kết thúc phần tụng Chú Đại Bi).

THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN

  Đệ tử chúng đẳng
  Tùy thuận tu tập
  Phổ Hiền Bồ Tát
  Thập chủng đại nguyện
  Nhất giả lễ kính chư Phật
  Nhị giả xưng tán Như Lai
  Tam giả quảng tu cúng dường
  Tứ giả sám hối nghiệp chướng
  Ngũ giả tùy hỷ công đức
  Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
  Thất giả thỉnh Phật trụ thế
  Bát giả thường tùy Phật học
  Cửu giả hằng thuận chúng sanh
  Thập giả phổ giai hồi hướng.
NGUYỆN AN LÀNH
(Ba lần).

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành
  Ngày đêm sáu thời thường an lành
  Tất cả các thời đều an lành
  Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ.
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát

PHÁT NGUYỆN GIẢI NGHIỆP & VÃNG SANH

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
  Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
  Phổ nguyên tội chướng tất tiêu trừ
  Thế thế thường hạnh Bồ tát đạo.

  Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung
  Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu
  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
  Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Ðề Tát Ðỏa y Bát Nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố; vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba la mật đa cố, đắc A Nậu Ða La Tam miệu Tam Bồ đề.

Cố tri Bát Nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thật bất hư.

Cố thuyết Bát Nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.(Ba lần).

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, tác đại chứng minh.

Hôm nay, đệ tử chúng con đã quy tập về đạo tràng....... và trì tụng Chú Đại Bi. Chúng con xin hồi hướng công đức lành này, cũng như kính gởi năng lượng thanh tịnh và thương yêu đến.......... cùng toàn thể đệ tử chúng con, cửu huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc, và cho mọi loài sanh trong ba cõi sáu nẻo đều được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, đều được giải kết duyên xưa, duyên nay, oan trái duyên, hết thảy các duyên; và đều được thân an tâm sáng, giới hạnh tròn đầy, từ hòa an vui, và tinh tấn tu tập.

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
TAM QUY Y

  Tự quy y Phật
  Đương nguyện chúng sanh
  Thể theo đạo cả
  Phát lòng vô thượng. (Một lạy)

  Tự quy y Pháp
  Đương nguyện chúng sanh
  Thấu rõ kinh tạng
  Trí huệ như biển. (Một lạy)

  Tự quy y Tăng
  Đương nguyện chúng sanh
  Thông lý đại chúng
  Hết thảy không ngại. (Một lạy)
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.
LẠY BÁO ÂN

  Đệ tử chúng con nguyện trên đền bốn ơn nặng, chí thành đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. (Một lạy)

  Đệ tử chúng con nguyện vì thay thế cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời cùng hiện đời, chí thành đảnh lễ thập phương trường trụ Tam Bảo. (Một lạy)

  Đệ tử chúng con nguyện vì thay thế cho chúng sanh trong ba đường khổ và hết thảy pháp giới chúng sanh, chí thành đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. (Một lạy)
aum.jpg
aum.jpg (17.78 KiB) Đã xem 4359 lần


KẾT THÚC NGHI THỨC TRI TỤNG CHÚ ĐẠI BI
Sửa lần cuối bởi battinh vào ngày 06/04/15 04:18 với 1 lần sửa.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 02/04/15 07:22

CHÍN TÊN GỌI KHÁC CỦA CHÚ ĐẠI BI

Theo lời dạy của đức Thế Tôn, thần chú Đại Bi có chín tên gọi như sau:

 1. Quảng Đại Viên Mãn Đà Ra Ni.
 2. Vô Ngại Đại Bi Đà Ra Ni.
 3. Cứu Khổ Đà Ra Ni.
 4. Diên Thọ Đà Ra Ni.
 5. Diệt Ác Thú Đà Ra Ni.
 6. Phá Ác Nghiệp Chướng Đà Ra Ni.
 7. Mãn Nguyện Đà Ra Ni.
 8. Tùy tâm Tự Tại Đà Ra Ni.
 9. Tốc Siêu Thượng Địa Đà Ra Ni.
MƯỜI ĐẶC TÍNH CỦA TÂM ĐẠI BI

Bồ tát Quán Thế Âm giải thích tướng mạo của thần chú Đại Bi hay là mười đặc tính của Đại Bi Tâm như sau:

 1. Tâm Đại Từ Bi.
 2. Tâm Bình Đẳng.
 3. Tâm Vô Vi.
 4. Tâm Chẳng Nhiễm Trước.
 5. Tâm Không Quán.
 6. Tâm Cung Kính.
 7. Tâm Khiêm Nhường.
 8. Tâm Không Tạp Loạn.
 9. Tâm không Chấp Giữ.
 10. Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN QUÁN ÂM (Tiếng Việt)

1. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin, hạnh phúc của mọi người và mọi loài.

2. Con xin mở rộng tầm hiểu biết, để có thể thấu rõ được gốc rễ khổ đau của mọi người, mọi loài mà tìm cách nâng đỡ và hộ trì.

3. Con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, hờn giận, trách móc, phê bình, chỉ trích, và bạo động, để con có thể vui sống với mọi người và mọi loài.

4. Con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng quyến thuộc con, mọi người và mọi loài được sống an lành, thuận hòa và thảnh thơi.

5. Con xin nguyện ngồi vững chãi, để lắng nghe người thân, bạn hữu, và người khác nói năng, tâm sự. Dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái, tự ngã, và cá tánh của con, con nguyện không bao giờ tranh cãi, thù ghét, và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiếm nhã.

6. Con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng, để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức, và mọi âm thanh khác. Con biết rằng, mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác nhiệm mầu.

7. Con xin nguyện cho người đau chóng lành bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ duyên lành sanh về cảnh giới Tịnh Độ.

8. Con xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê, và kẻ sát nhân tự buông khí giới.

9. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra tự tính thương yêu, bình đẳng của nhau. Đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù, ganh tỵ, ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau.

10. Con xin nguyện cho hành tinh xanh này, muôn đời là trái đất xinh tốt, không bị tàn hoại, ô nhiễm. Phương nào, nơi đâu cũng sản sanh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại thảo, ngũ cốc, hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ.

11. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi, trí tuệ viên minh, để chúng con có thể cùng nhau thi thiết hạnh lành, cứu giúp những ai đang bị đọa đày, giam hãm trong địa ngục tăm tối.

12. Con xin nguyện cho con, mọi người và mọi loài có đầy đủ diệu lực, ngàn tay, ngàn mắt và tự tại vào ra ba cõi. Chúng con nguyện cùng với các vị Bồ tát lớn, thừa tự sự nghiệp cứu độ chúng sanh như chư Phật đã và đang thực hiện trong mười phương thế giới.

THE TWELVE VOWS TO CULTIVATE A SPIRIT OF LOVING KINDNESS AND COMPASSION

1. I vow to cultivate loving kindness and compassion, and to protect lives, happiness for all living beings.

2. I vow to understand all living beings and their sufferings, in order to offer joy and bring happiness to everyone.

3. I vow to let go of all angers, worries, anxieties, and complaints, so I can live freely happily with everyone.

4. I vow to live in harmony, peacefully with friends, families, and all beings.

5. I vow to listen with all my attention and open-heartedness in order to understand what the order person is saying. I shall listen without any prejudice. I shall sit and listen without judging or reacting, and I shall not say things which are unwholesome and hurtful.

6. I vow to practice mindful breathing to transform my deep habit energy of forgetfulness. I shall learn to breath mindfully everytime I hear the sound of the bell, or other wonderful sounds around me. If I practice listen deeply, I will see that all sound carries a message of love an wisdom.

7. May the sick be healed, the old be well taken care of, and those who have passed away will be reborn in the Pure Land.

8. May the poor be fed, all wrong doings be repented, all in captivity be free, all disable be healed, all drug addicts be awaken form their illusion, and all murderers be free of arms.

9. May all the beings cultivate boundless love. Let no one do harm to anyone. Let no one put the life of anyone in danger, and let no one, out of anger or ill with, wish anyone harm.

10. I wow to protect this planet and keep it beautiful. I wow to do work of transforming garbage into flowers and fruits, protecting life and the environment, and building a Pure Land on earth.

11. May all beings end all afflictions so that wisdom can arise, and the fruit of awakening be fully realized for everyone.

12. May I and all living being act with the wonderful power of thousand power arms and eyes of compassion, to come and go freely in the three worlds. We aspire to practice with a bodhisattva's vow to be an instrument of the Buddha to help alleviate pain and sufferings in the Ten Directions of the Cosmos.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 02/04/15 18:34

ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI
(MaHa Karuni Dharani

Đại Bi Tâm Đà Ra Ni được gọi vắn tắt là Chú Đại Bi và được dịch ra từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh. Chú Đại Bi là khẩu quyết của Bồ Tát Quán Thế Âm, có cả thảy tám mươi bốn câu và bốn trăm mười lăm chữ. Mỗi câu trong bài chú tượng trưng cho hình cảnh một vị Phật, Bồ tát, Tôn giả hoặc Thánh thần do đức Quán Âm Bồ tát hóa thân. Những trang tiếp theo đây sẽ trình bày tám mươi bốn hình ảnh minh họa Chú Đại Bi.

chúđạibi1.jpg
chúđạibi1.jpg (233.97 KiB) Đã xem 4336 lần

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Bổn thân Quán Thế Âm Bồ tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ tát linh hóa cảm ứng.

chúđạibi2.jpg
chúđạibi2.jpg (231.02 KiB) Đã xem 4335 lần

2. Nam mô a rị da.

Quán Thế Âm hóa hiện tướng tay nâng Như Ý Pháp Luân. Hành giả y giáo phụng hành.

chúđạibi3.jpg
chúđạibi3.jpg (237 KiB) Đã xem 4334 lần

3. Bà lô yết đế thước bát ra da.

Quán Thế Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được thọ hưởng.

chúđạibi4.jpg
chúđạibi4.jpg (237.93 KiB) Đã xem 4335 lần

4. Bồ đề tát đỏa bà da.

Quán Thế Âm biện thân Bất Không Quyến Sách Bồ tát áp lãnh đại binh. Tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.

chúđạibi5.jpg
chúđạibi5.jpg (238.58 KiB) Đã xem 4333 lần

5. Ma ha tát đỏa bà da.

Quán Thế Âm hiện tướng Chủng Tử Bồ tát tụng thần chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 03/04/15 19:15

chúđạibi6.jpg
chúđạibi6.jpg (262.99 KiB) Đã xem 4320 lần

6. Ma ha ca lô ni ca da.

Quán Thế Âm hiện tướng Mã Minh Bồ tát, tay cầm bạt chiết la. Tự giác giác tha, tự độ độ tha.

chúđạibi7.jpg
chúđạibi7.jpg (258.92 KiB) Đã xem 4319 lần

7. Án
.

Quán Thế Âm hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay nghe từng lời tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án (OM) thành chánh giác.

chúđạibi8.jpg
chúđạibi8.jpg (271.63 KiB) Đã xem 4322 lần

8. Tát bàn ra phạt duệ.

Quán Thế Âm hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ để hóa độ chúng sanh.

chúđạibi9.jpg
chúđạibi9.jpg (275.79 KiB) Đã xem 4321 lần

9. Số đát na đát tỏa.

Quán Thế Âm hiện tướng Bộ Lạc Tứ Thiên Đại Vương khiến cải ác theo thiện.

chúđạibi10.jpg
chúđạibi10.jpg (498.81 KiB) Đã xem 4319 lần

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a dị da.

Quán Thế Âm hiện tướng Long Thọ Bồ tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 04/04/15 22:53

chúđạibi11.jpg
chúđạibi11.jpg (237.39 KiB) Đã xem 4309 lần

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
.

Quán Thế Âm hiện tướng Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.

chúđạibi12.jpg
chúđạibi12.jpg (250.24 KiB) Đã xem 4308 lần

12. Nam mô na ra cẩn trì.

Quán Thế Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

chúđạibi13.jpg
chúđạibi13.jpg (271.21 KiB) Đã xem 4310 lần

13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế.

Quán Thế Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.

chúđạibi14.jpg
chúđạibi14.jpg (229.9 KiB) Đã xem 4309 lần
14. Tát bà a tha đậu du bằng.

Quán Thế Âm hiện tướng Bồ tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lồ phổ độ chúng sanh.

chúđạibi15.jpg
chúđạibi15.jpg (272.1 KiB) Đã xem 4307 lần

15. A thệ dựng.

Quán Thế Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương, khuyến hành thiện, ngừng điều ác.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 05/04/15 18:24

chúđạibi16.jpg
chúđạibi16.jpg (287.96 KiB) Đã xem 4297 lần

16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Bàn Đa Dà Đế Thần Vương độ chúng sanh có duyên. Hình dáng đen, cao lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa.

chúđạibi17.jpg
chúđạibi17.jpg (263.82 KiB) Đã xem 4297 lần

17. Ma phạt đạt đậu.

Quán Thế Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ tát , mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện, một tay câm bánh xe sắt và một tay cầm dây.

chúđạibi18.jpg
chúđạibi18.jpg (245.66 KiB) Đã xem 4296 lần

18. Đát điệt tha.

Quán Thế Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ sanh. Đây là lời kiếm ngữ, bản thân của thầy A La Hán.

chúđạibi19.jpg
chúđạibi19.jpg (230.12 KiB) Đã xem 4297 lần

19. Án a bà lô hê.

Quán Thế Âm hiện tướng Quán Thế Âm Bồ tát chắp tay trước ngực, phóng tâm từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

chúđạibi20.jpg
chúđạibi20.jpg (273.01 KiB) Đã xem 4295 lần

20. Lô ca đế.

Quán Thế Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh. Ngài Đại Phạm Thiên Vương cai quản bộ lạc thần tiên.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 06/04/15 09:35

chúđạibi21.jpg
chúđạibi21.jpg (243.37 KiB) Đã xem 4289 lần

21. Ca ra đế.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Đế Thần cao lớn, sắc đen, ở trương mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

chúđạibi22.jpg
chúđạibi22.jpg (261.08 KiB) Đã xem 4287 lần

22. Di hê rị.

Quán Thế Âm hiện tướng Ngài Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh sắc xanh ở ba mươi ba cõi trời độ chúng.

chúđạibi23.jpg
chúđạibi23.jpg (232.32 KiB) Đã xem 4287 lần

23. Ma ha bồ đề tát đỏa.

Quán Thế Âm hiện tướng Đại Bồ tát dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi, vô ngã cảm ứng độ người chân tu. Đây là ý nghĩa tâm chân thật không tạp loạn, gọi là "tát đỏa".

chúđạibi24.jpg
chúđạibi24.jpg (251.98 KiB) Đã xem 4286 lần

24. Tát bà tát bà.

Quán Thế Âm hiện tướng Hương Tích Bồ tát điều phục năm phương chúng quỷ theo hhầu cứu giúp chúng sanh, hành tung không thể nghĩ bàn.

chúđạibi25.jpg
chúđạibi25.jpg (234.24 KiB) Đã xem 4286 lần

25. Ma ra ma ra.

Quán Thế Âm hiện tướng Bạch Y Bồ tát, tay mặt cầm gậy Như Ý, tay trái dắt đồng tử, khiến chúng sanh được trường thọ.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 08/04/15 05:51

chúđạibi26.jpg
chúđạibi26.jpg (259.9 KiB) Đã xem 4279 lần

26. Ma hê ma hê rị đà dựng.

Quán Thế Âm hiện tướng A Di Đà Phật, khiến chúng sanh khi hết thân này đồng sanh Cực Lạc quốc.

chúđạibi27.jpg
chúđạibi27.jpg (247.13 KiB) Đã xem 4278 lần

27. Cu lô cu lô yết mông.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Không Thân Bồ tát Thiên Đại Tướng Quân, hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

chúđạibi28.jpg
chúđạibi28.jpg (486.21 KiB) Đã xem 4277 lần
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.

Quán Thế Âm hiện tướng Nghiêm Tuần Bồ tát áp lãnh man binh Khổng Tước Vương, hàng phục các ma oán.

chúđạibi29.jpg
chúđạibi29.jpg (261.32 KiB) Đã xem 4277 lần
29. Ma ha phạt xà da đế.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Đại Lực Thiên Tướng, tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh tinh tấn tu hành.

chúđạibi30.jpg
chúđạibi30.jpg (253.75 KiB) Đã xem 4277 lần

30. Đà ra đà ra.

Quán Thế Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh, khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp, pháp chấp.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 09/04/15 02:38

chúđạibi31.jpg
chúđạibi31.jpg (239.05 KiB) Đã xem 4270 lần

31. Địa rị ni.

Quán Thế Âm hiện tướng Sư Tử Vương Bình, xét nghiệm người tụng chú, khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.

chúđạibi32.jpg
chúđạibi32.jpg (242.1 KiB) Đã xem 4269 lần

32. Thất Phật ra da.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài ngài Thích Lịch Bồ tát, tay cầm Kim xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.

chúđạibi33.jpg
chúđạibi33.jpg (261.25 KiB) Đã xem 4269 lần

33. Dá ra dá ra.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Tồi Toái Bồ tát, tay cầm Kim luân (bánh xe vàng) hóa độ oán ma trở nên phục tùng

chúđạibi34.jpg
chúđạibi34.jpg (288.61 KiB) Đã xem 4267 lần

34. Mạ mạ phạt ma ra.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Đại Hàng Ma Kim Cang, tay cầm Kim luân, hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường.

chúđạibi35.jpg
chúđạibi35.jpg (291.33 KiB) Đã xem 4268 lần

35. Mục đế lệ.

Quán Thế Âm hiện tướng chư Phật, chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 10/04/15 01:05

chúđạibi36.jpg
chúđạibi36.jpg (289.11 KiB) Đã xem 4254 lần

36. Y hê y hê.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Ma Hê Thủ la Thiên Vương cảm triệu nhân thiên thuận tùng.

chúđạibi37.jpg
chúđạibi37.jpg (268.91 KiB) Đã xem 4256 lần

37. Thất na thất na.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư thiên, không gây tai hại nhân gian.

chúđạibi38.jpg
chúđạibi38.jpg (253.71 KiB) Đã xem 4252 lần

38. A ra sâm Phật ra xá lợi.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát, tay cầm khiên (cái thuẫn dùng đỡ thương), tay cầm cung tên, kính tụng thần chú, đắc pháp tự tại.

chúđạibi39.jpg
chúđạibi39.jpg (256.45 KiB) Đã xem 4252 lần

39. Phạt xa phạt xâm.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Kim Khôi Đại Tướng, tay cầm linh thuận thời giáo hóa phổ độ chúng sanh.

chúđạibi40.jpg
chúđạibi40.jpg (278.25 KiB) Đã xem 4251 lần

40. Phật ra xá da.

Quán Thế Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thị hiện tiền, tương lai sẽ thấy Phật.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 11/04/15 01:53

chúđạibi41.jpg
chúđạibi41.jpg (272.25 KiB) Đã xem 4242 lần

41. Hô lô hô lô ma ra.

Quán Thế Âm hiện tướng Bát Bộ Thần Vương, chắp tay niệm từ bi, hàng phục chúng ma.

chúđạibi42.jpg
chúđạibi42.jpg (299.77 KiB) Đã xem 4241 lần

42. Hô lô hô lô hê rị.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Tứ Tý Tôn Thiên, mình mặc áo giáp lá liễu, tay nâng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.

chúđạibi43.jpg
chúđạibi43.jpg (249.61 KiB) Đã xem 4238 lần

43. Ta ra ta ra.

Quán Thế Âm hóa hiện Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta Bà khổ như núi non hiểm trở, chỉ cho biết cảnh đời ác ngũ trược.

chúđạibi44.jpg
chúđạibi44.jpg (232.31 KiB) Đã xem 4238 lần

44. Tất rị tất rị.

Quán Thế Âm hiện tướng mạo từ bi, tay cầm nhành dương liễu, tay cầm tịnh bình, rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.

chúđạibi45.jpg
chúđạibi45.jpg (216.47 KiB) Đã xem 4238 lần
45. Tô rô tô rô.

Quán Thế Âm hiện tướng lá cây rơi rụng ở cõi chư Phật, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 11/04/15 18:59

chúđạibi46.jpg
chúđạibi46.jpg (247.8 KiB) Đã xem 4232 lần

46. Bồ đề dạ bồ đề dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng diện mạo từ bi, thân cận trẻ con, giáo hóa lợi ích chúng sanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ tát kết duyên với chúng sanh.

chúđạibi47.jpg
chúđạibi47.jpg (236.74 KiB) Đã xem 4232 lần

47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài tôn giả A Nan, ôm bình bát, hóa độ chúng sanh.

chúđạibi48.jpg
chúđạibi48.jpg (266.63 KiB) Đã xem 4231 lần

48. Di đế rị dạ.

Quán Thế Âm hiện tướng ngài Đại Xa Bồ tát, tay cầm kim đao.

chúđạibi49.jpg
chúđạibi49.jpg (230.12 KiB) Đã xem 4231 lần

49. Na ra cẩn trì.

Quán Thế Âm hiện tướng Long Thọ Bồ tát, tay cầm kim đao.

chúđạibi50.jpg
chúđạibi50.jpg (260.32 KiB) Đã xem 4232 lần

50. Địa rị sắc ni na.

Quán Thế Âm hiện tướng Ngài Bảo Tràng Bồ tát, tay kiết ấn, tay cầm Thiết Xoa làm lợi ích chúng sanh.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)


Quay về “Nghi lễ Phật giáo”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách