LINH ỨNG KHI ĐỌC KINH LĂNG NGHIÊM ( SURANGAMA SUTRA) MÀ THI ĐẬU CÔNG TY QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
dammaythongdong
Bài viết: 168
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: LINH ỨNG KHI ĐỌC KINH LĂNG NGHIÊM ( SURANGAMA SUTRA)

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

…..
4. THỨ TƯ, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem các thứ trân báu cúng dường mười phương Như Lai, khắp đến chúng sinh trong sáu đường cả pháp giới.

-Ai cầu VỢ/CHỒNG thì được VỢ/CHỒNG, cầu CON được CON, cầu tam-muội được tam-muội, cầu SỐNG LÂU được SỐNG LÂU.
Như thế cho đến cầu Đại niết-bàn liền được Đại niết-bàn.
Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên chiếu tam-muội nơi nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam-ma-đề, thành tựu quả vị bồ-đề. Đó là thứ nhất.

Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông. Trong đại chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm.

Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương thế giới.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng hào quang báu, từ xa rót xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu các vị Bồ Tát Pháp vương tử.

Các đức Như Lai kia, từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báu, từ các thế giới nhiều như vi trần đến rót trên đảnh Đức Phật và trên đảnh các vị Bồ Tát và A La Hán trong chúng hội.

Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được Kim cang tam-muội.

Liền khi ấy, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau. Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu.

Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ thấy các quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. Kệ tụng, tán ca tự nhiên vang lên.

*Quyển 6:
Phần “BỐN ĐỨC VÔ TÁC NHIỆM MẦU”

= Kinh Lăng Nghiêm=
----
4 INCONCEIVABLE AND EFFORTLESS WONDERFUL VIRTUES.

FOURTH:

I obtained the Buddhas’ mind and was certified as having attained the ultimate end, and so I can make offerings of rare treasures to the Thus Come Ones of the ten directions and to living beings in the six paths throughout the Dharma Realm.

If they seek a SPOUSE, they obtain a SPOUSE. If they seek CHILDREN, they can have CHILDREN. Seeking samadhi, they obtain samadhi; seeking LONG LIFE, they obtain LONG LIFE, and so forth to the extent that if they seek the great Nirvana, they obtain great Nirvana.

The Buddha asks about perfect penetration. From the gateway of the ear, I obtained a perfect and illumining samadhi.

The conditioned mind was at ease, and therefore I entered the appearance of the flow, and obtaining samadhi, I accomplished Bodhi. This is the foremost method.

World Honored One, that Buddha, the Thus Come One, praised me as having obtained well the dharma-door of perfect
penetration. In the great assembly he bestowed a prediction upon me and the name, Gwan Shr Yin.

Because my contemplation and listening is perfectly clear throughout the ten directions, the name Gwan Shr Yin pervades all the realms of the ten directions.”

Then the World Honored One upon the Lion’s Throne emitted simultaneously from his five extremities a precious light which shone far throughout the ten directions to anoint the crowns of as many Thus Come Ones and Dharma-Prince Bodhisattvas as there are motes of dust.

All those Thus Come Ones also emitted from their five extremities precious lights which were as numerous as motes of dust and which came from the various directions to anoint the crown of the Buddha as well as the crowns of all the great Bodhisattvas and Arhats in the assembly.

Groves, trees, pools, and ponds all proclaimed the sound of Dharma.

The lights blended and criss-crossed like a jeweled silken net. It was an unprecedented event for everyone in the great assembly, and they all attained the Vajra Samadhi.

Then the heavens rained down hundreds of precious lotus flowers of variegated combinations of green, yellow, red, and white.

All the space in the ten directions turned the colors of the seven gems.

This Saha world with its mountains, rivers, and great earth disappeared totally,
and all that could be seen were lands as numerous as motes of dust coming together as one realm.

Pure praises in songs and chants spontaneously pervaded in celebration.

Chapter 6:
= SURANGAMA SUTRA=


dammaythongdong
Bài viết: 168
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: LINH ỨNG KHI ĐỌC KINH LĂNG NGHIÊM ( SURANGAMA SUTRA) THI ĐẬU CÔNG TY QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

…..
4. THỨ TƯ, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem các thứ trân báu cúng dường mười phương Như Lai, khắp đến chúng sinh trong sáu đường cả pháp giới.
-Ai cầu VỢ/CHỒNG thì được VỢ/CHỒNG, cầu CON được CON, cầu tam-muội được tam-muội, cầu SỐNG LÂU được SỐNG LÂU.
Như thế cho đến cầu Đại niết-bàn liền được Đại niết-bàn.
Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên chiếu tam-muội nơi nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam-ma-đề, thành tựu quả vị bồ-đề. Đó là thứ nhất.
Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông. Trong đại chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm.
Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương thế giới.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng hào quang báu, từ xa rót xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu các vị Bồ Tát Pháp vương tử.
Các đức Như Lai kia, từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báu, từ các thế giới nhiều như vi trần đến rót trên đảnh Đức Phật và trên đảnh các vị Bồ Tát và A La Hán trong chúng hội.
Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được Kim cang tam-muội.
Liền khi ấy, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau. Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu.
Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ thấy các quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. Kệ tụng, tán ca tự nhiên vang lên.
*Quyển 6:
Phần “BỐN ĐỨC VÔ TÁC NHIỆM MẦU”
= Kinh Lăng Nghiêm=
====
4 INCONCEIVABLE AND EFFORTLESS WONDERFUL VIRTUES.

FOURTH:

I obtained the Buddhas’ mind and was certified as having attained the ultimate end, and so I can make offerings of rare treasures to the Thus Come Ones of the ten directions and to living beings in the six paths throughout the Dharma Realm.

If they seek a SPOUSE, they obtain a SPOUSE. If they seek CHILDREN, they can have CHILDREN. Seeking samadhi, they obtain samadhi; seeking LONG LIFE, they obtain LONG LIFE, and so forth to the extent that if they seek the great Nirvana, they obtain great Nirvana.

The Buddha asks about perfect penetration. From the gateway of the ear, I obtained a perfect and illumining samadhi.

The conditioned mind was at ease, and therefore I entered the appearance of the flow, and obtaining samadhi, I accomplished Bodhi. This is the foremost method.

World Honored One, that Buddha, the Thus Come One, praised me as having obtained well the dharma-door of perfect
penetration. In the great assembly he bestowed a prediction upon me and the name, Gwan Shr Yin.

Because my contemplation and listening is perfectly clear throughout the ten directions, the name Gwan Shr Yin pervades all the realms of the ten directions.”

Then the World Honored One upon the Lion’s Throne emitted simultaneously from his five extremities a precious light which shone far throughout the ten directions to anoint the crowns of as many Thus Come Ones and Dharma-Prince Bodhisattvas as there are motes of dust.

All those Thus Come Ones also emitted from their five extremities precious lights which were as numerous as motes of dust and which came from the various directions to anoint the crown of the Buddha as well as the crowns of all the great Bodhisattvas and Arhats in the assembly.

Groves, trees, pools, and ponds all proclaimed the sound of Dharma.

The lights blended and criss-crossed like a jeweled silken net. It was an unprecedented event for everyone in the great assembly, and they all attained the Vajra Samadhi.

Then the heavens rained down hundreds of precious lotus flowers of variegated combinations of green, yellow, red, and white.

All the space in the ten directions turned the colors of the seven gems.

This Saha world with its mountains, rivers, and great earth disappeared totally,
and all that could be seen were lands as numerous as motes of dust coming together as one realm.

Pure praises in songs and chants spontaneously pervaded in celebration.

Chapter 6:
= SURANGAMA SUTRA=


dammaythongdong
Bài viết: 168
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: LINH ỨNG KHI ĐỌC KINH LĂNG NGHIÊM ( SURANGAMA SUTRA) MÀ THI ĐẬU CÔNG TY QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

Linh ứng kỳ lạ chú Lăng Nghiêm


Đại khái là tầm 10 năm trước, thời gia đó tôi còn đi học trên thành phố, tới tết âm lịch tôi về nhà thăm mẹ. Khi về có mang theo “Kinh Kim Cang” cùng “Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm”, nghĩ thầm trong lúc rảnh rỗi ngày tết sẽ bỏ ra tranh thủ tụng đọc.

Ở nhà thì có đứa cháu ngoại trai, lúc đang đọc thì nó cũng quanh quẩn chơi cạnh người. Thấy tôi tụng đọc nó liền nhắm mắt lại nghe. Nên tôi cố tình đọc thành tiếng vì nghĩ thầm cõ lẽ sẽ có ích với nó.

Khi đó tôi đang đọc “Kinh Kim Cang”, vừa đọc xong 1 biến thì nó bảo “Lúc cữu đọc cái này ta thấy 1 cảnh tượng rất kỳ lạ, ta thấy tại một thế giới khác có 1 vị Phật, xung quanh là rất nhiều tăng nhân ngồi lắng nghe”. Nghe vậy tôi cũng giật mình, nghĩ thầm chắc cháu mình nó tượng tưởng ra, bịa chuyện. (*Cữu: Chú).

Rồi sau đó tôi chuyển qua đọc “Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm” cũng vừa là lúc đọc xong 1 biến, đứa cháu lại quay qua nói “Ta thấy có 1 con Voi rất to, nó có 3 cặp ngà. Khi ngươi đọc thì có vị Bồ Tát tay cầm bình nhỏ đổ nước lên đầu, sau đó nước kia liền biến thành tia sáng. Con Voi cũng vậy, nó cũng dùng vòi phun nước lên đầu ngươi. Rồi những tia sáng kia giống như đem những thứ bất tịnh trên thân ngươi rửa sạch một lần vậy”.

Trải qua 2 lần như thế tôi cũng ngờ ngợ tin, bởi 1 đứa bé không thể tượng tượng ra việc như vậy. Vả lại từ nhỏ nó đâu có tiếp xúc với Phật Pháp bao giờ, trong nhà trừ tôi ra cũng không ai tin Phật, tất nhiên trong nhà không thờ tranh tượng Phật bao giờ. Con Voi 6 ngà chả phải vật cưỡi của Bồ Tát Phổ Hiền sao? Mà 6 ngà tượng trưng cho sự viên mãn của 6 ba la mật.

Điều này làm tôi khá giật mình, bởi thời gian đó tôi đang thích niệm “Lăng Nghiêm Chú”. Một hôm tôi đang ngồi niệm Chú Lăng Nghiêm, đứa cháu liền chạy tới kêu “Khi cữu tụng Chú Lăng Nghiêm này ta thấy bên trái phải mỗi bên cữu đứng 2 cái Đại Thiên Vương, người họ rất to, lại cao nữa. 4 người này ta nhận ra chính là Tứ Đại Thiên Vương, trong phim hoạt Tây Du Ký hình có 4 vị Thiên Vương này, người thì cầm Tỳ Bà, cầm Tháp, cầm Kiếm… nên ta nhìn cái là nhận ra”

“Sau đó ở bên ngoài Tứ Đại Thiên Vương còn có rất nhiều Thiên Thần, hình dáng và trang phục họ rất kỳ lạ, không giống nhau, có người trên thân còn không mặc áo, nhưng ta cảm thấy họ rất tốt, như đến bảo vệ ngươi vậy.

Tại bên ngoài các vị Thiên Thần này còn có rất nhiều người, từng tầng từng tầng như binh sĩ, trong tay họ cầm gậy cùng các loại vũ khí khác nhau. Khi ngươi càng niệm thì họ xuất hiện càng nhiều, đằng sau ngươi còn đứng 1 vị Bồ Tát , Bồ Tát này phi thường cao, trên thân quấn rắn, mặt mầu xanh lam, người mọc rất nhiều u cục, răng thì lại vểnh lên, sau lưng bốc lửa nữa. Bồ Tát này rất cao to, giống như núi vậy, dáng vẻ phi thường xấu, phi thường kinh khủng, nhưng giống như là tất cả Thiên Thần cùng binh sĩ đều do ông ta bố trí, điều khiển”.

Nghe thế tôi càng thêm giật mình, chả phải trong “Kinh Lăng Nghiêm”, Đức Phật có tuyên thuyết về đủ loại công đức của chú.

Nơi Kinh có đoạn “Phạm Vương, Năng Thiên Đế, và Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc đảnh lễ ở trước phật, rồi thưa với Phật rằng: “Nếu có những người thiện nào tu học như thế, chúng con sẽ tận tâm chí thành bảo hộ và khiến cho việc làm của họ ở trong đời hiện tại sẽ như ước nguyện.”

Có thể đứa cháu của tôi thấy là Tứ Đại Thiên Vương như trong Kinh có viết. Theo sau lại có vô số Thần Sông Thần Núi Thần Biển cùng nhao nhao đứng lên thề. Cuối cùng là 84.000 hằng hà sa Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát , cùng vô số quyến thuộc tại trước Đức Phật thề nguyện, chúng con cũng muốn bảo hộ người tu hành, nếu có tà quỷ quấy rối chúng con sẽ dùng Chày Kim Cang đem đầu chúng đập nát như vi trần.

84.000 chỉ là con số ví dụ, ý là vô lượng vô biên, hàng ngàn tỷ, hàng triệu triệu ức lại nhân với hằng hà sa. Kinh ngạc đồng thời tôi cũng nghĩ, chúng ta những kẻ phàm phu , tham sân si sâu nặng như vậy, cũng chả có công đức gì, dựa vào đâu để khi niệm Chú lại có nhiều Kim Cang, nhiều Thiên Thần, Thiên Binh lực sĩ như vậy tới bảo hộ.

Giải thích duy nhất có lẽ là họ tới bảo hộ Chú Lăng Nghiêm. Như Lăng Nghiêm Kinh có nói: “Tất cả mười phương Chư Phật đều xuất sanh từ thần chú này, nên có thể gọi thần Chú Lăng Nghiêm là mẹ của Chư Phật. Mười phương các Đức Như Lai đều nương thần chú này mà thành tựu đạo vô thuợng chánh đẳng chánh giác.

Các Ngài ứng thân nhiều như số hạt bụi của các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, thọ ký cho chúng sinh trong mười phương, cứu độ chúng sinh thoát khổ, Chú Lăng Nghiêm chính là tâm của 10 phương Như Lai. Ở đâu có chú này là ở đó có Phật, ai có thể tụng trì chú này tức là cùng Phật tương ưng, cho nên hết thảy Kim Cang Hộ Pháp liền bảo hộ hắn”.

Cảnh tượng trên được miêu tả từ miệng 1 đứa bé, ta tin không có đứa bé nào có thể tượng tượng cùng những gì trong kinh văn miêu tả giống như vậy. Trải qua kinh nghiệm này tôi càng thêm kiên định lòng tin với Phật Pháp, như “Kinh Kim Cang” nói :”Những lời Như Lai nói là Chân Thật, như Thật, chắng dối”.

Nguồn: Mật Hỷ – Sưu tầm và Dịch soạn.
Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi dammaythongdong vào ngày 20/03/21 20:39 với 1 lần sửa.


dammaythongdong
Bài viết: 168
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: LINH ỨNG KHI ĐỌC KINH LĂNG NGHIÊM ( SURANGAMA SUTRA) MÀ THI ĐẬU CÔNG TY QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

NHỜ ĐỌC KINH LĂNG NGHIÊM MÀ CÁC VẾT THẸO THÂM VÀ LỒI LÂU NĂM BIẾN MẤT


Hình ảnh

Chị Bình bỗng nhiên bị các ổ mủ mọc lên giữa mặt, ổ mủ màu trắng đục, khi nặn hết mủ thì chỗ đó biến thành các thẹo thâm và bị lồi lên trong rất khó coi. Nhất là trên trán có rất nhiều vết thẹo thâm và lồi này, chị phải cắt tóc mái để che đi các vết thẹo thâm và lồi.

Chị Bình đã đi rất nhiều thầy thuốc, bệnh viện để khám da liễu, mua rất nhiều thuốc, kem xức về bôi nhưng không hết, thậm chí là còn trầm trọng hơn, tình trạng như vậy kéo dài hơn 2 năm, mà vết thẹo thâm xuất hiện trên mặt phụ nữ thì rất khó coi và mệt mỏi.

Chị Bình đau buồn và bất lực vì tình trạng của mình, nhân một lần lên mạng internet đọc trên diễn đàn Phật pháp và tình cờ đọc được các mẫu truyện về sự linh ứng khi đọc Kinh Lăng Nghiêm.

Vậy là chị Bình ra tiệm sách Phật giáo mua về 1 cuốn Kinh Lăng Nghiêm rất dày.

Chị thành tâm đọc nhưng thật sự thì chị không hiểu gì hết, vì bản dịch dùng từ tiếng Hán quá nhiều, thay vì dùng từ thuần Việt thì sẽ dễ hiểu hơn cho người đọc.

Nhưng vì thành tâm, tin tưởng vào Pháp của Phật nên chị Bình cố gắng đọc hết 1 lượt Kinh Lăng Nghiêm gồm 10 chương ( quyển).

Khi chị bắt đầu đọc sang lượt thứ hai, tới chương 2: “TÁNH THẤY KHÔNG SANH DIỆT” thì trong một lần tới nhà bạn chơi là chị Hà, người bạn nhìn thấy mặt của chị Bình mới khuyên nên mua 1 tuýp kem bôi ngoài da của Mỹ khoảng tầm 300,000 đồng về bôi xem sao.

Chị Bình cảm ơn chị Hà và chỉ nghe thôi chứ chị cũng không hề tin là có thuốc nào có thể chữa, vì đã hơn 2 năm nay rồi, chị Bình đang tính sẽ đến Bệnh Viện Trưng Vương có khoa thẩm mỹ để tiểu phẩu các vết thẹo khó coi này nhưng mấy hôm nay bận nên chị chưa đi được.

Mấy ngày sau, chị Hà gọi điện tới hỏi chị Bình đã đi mua tuýp kem của Mỹ đó chưa, chị Bình ấp úng nói rằng: “Chưa mua”, vậy là chị Hà chạy ra hiệu thuốc mua kem rồi mang đến cho chị BÌnh.

Chị Hà đảm bảo, cam đoan là nếu chị Bình bôi kem này mà không hết thẹo thì chị Hà sẽ bị đền 1 triệu đồng cho chị Bình vì tội xúi bậy cho bạn.

Rồi chị Hà lấy tăm bông, chấm kem và thoa lên các vết theo cho chị Bình.
Chị Hà dặn chị Bình mỗi ngày dùng tăm bông để thoa kem lên các vết thẹo khoảng 2 lần.

Vậy mà chỉ sau 4 ngày thoa như vậy thì các vết thẹo vốn khó chịu, khó ưa của chị Bình bỗng dưng bị khô da, chị chỉ cần dùng tay bóc lớp da chết đó là da mặt trở nên bình thường, chị Bình mừng muốn khóc.

Chị Bình báo cho chị Hà hay, chị Hà được dịp thốt lên:” Thấy chưa, tui nói mà bà không chịu nghe, thuốc này tốt lắm”.

Còn chị Bình thì lại nghĩ rằng do thần lực linh ứng của việc đọc Kinh Lăng Nghiêm đã giúp dẫn đến kết quả như vậy, đã dẫn chị tình cờ gặp trúng thuốc, chứ trước đó chị đã dùng nhiều thứ thuốc mắc tiền hơn, đi rất nhiều bác sỹ da liễu, đến nhiều bệnh viện khác nhau nhưng không hết thẹo, chị đã tính đến phương án là đi tiểu phẩu ở khoa thẩm mỹ của Bệnh Viện Trưng Vương rồi.

(phật tử Tịnh Bình kể)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách