Chùa Động Linh _ xuong cap tram trong

Thông báo của Ban điều hành diễn đàn Phật pháp.
duchoan1988
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 30/05/09 11:49
Giới tính: Nam

Chùa Động Linh _ xuong cap tram trong

Bài viết chưa xemgửi bởi duchoan1988 » 30/05/09 12:08

QUEÂ HÖÔNG TOÂI
----------- *** ------------
. Kính thưa : Quý vị Phật tử thiện tín xa gần
Chùa Động Linh thuộc địa dư thôn Thuận Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội là một ngôi chùa cổ nằm thế trên đầu con phượng hoàng, được ông cha ta tạo dựng từ rất lâu đời. Xưa, vua Trần Anh Tông tuần thú qua đây, thấy nơi đây có linh khí nên đặt tên hiệu là chùa Động Linh Tự. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chùa Động Linh vẫn còn đây, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Nhưng theo quy luật của vô thường: Thành - Trụ - Hoại – Không, hơn thế đã nhiều năm vắng bóng sư trụ trì, thế nên chùa Động Linh hôm nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cụ thể: Ngói vỡ, tường siêu, cột kèo mối mọt đục ruỗng hết. Vì thế rất có thể sẽ bị sập đổ trong những mùa mưa bão tới. vôùi cöông vò moät Phaät töû toâi raát traên trôû khi thaáy di saûn vaên hoaù cuûa oâng cha ta ta bò xuoáng caáp chaàm tr9oïng nhö vaäy, theá neân nhaø chuøa cuøng toaøn daân muaán tu taïo laïi ngoâi Chính ñieän, nhaø thôø Toå, nhaø thôø Maãu, khôi laïi mach soáng cuûa oâng cha ta ñeå laïi cho con chaùu muaân ñôøi sau. Nhöng, ngaët moät noãi chuøa ngheøo,caûnh khoù, taøi saûn lôùn nhaát hieän nay duy nhaát chæ coù hai caây muaãm giaø. Vì theá ñeå thöïc hieän ñöôïc Ñaïi Nguyeän treân thöïc laø löïc baát toøng taâm. Laïi nhó:
“ Moät caây laøm chaúng leân non
Ba caây chuïm lai leân hoøn nuùi cao”
Thaät vaäy moät mình nhaø chuøa khoâng ñuû söùc nhöng ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc caáp chính quyeàn vaø loøng haûo taâm coâng ñöùc cuûa Phaät töû thieän tín xa gaàn thì Ñaïi Nguyeän treân seõ taønh töïu vieân maõn.
Ông cha ta có câu:
“ Laøm chuøa toâ töôïng ñuùc chuoâng
Ba coâng ñöùc aáy chuùng sinh neân laøm “.
Theo chuû tröông nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm neân toâi vieát maáy lôøi naøy raát mong ñoùn nhaän ñöôïc söï nhieät tình uûng hoä cuûa cac caáp chính quyeàn ñòa phöông vaø loøng haûo taâm coâng ñöùc cuûa thaäp phöông tín thí vaø nhaân daân ñòa phöông danh quyù vò coâng ñöùc seõ ñöôïc nhaø chuøa khaéc treân bia ñaù vaø löu laïi trong soå vaøng coâng ñöùc ñeå löu laïi cho con chaùu muaân ñôøi sau.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh!

Phaät töû chuøa Ñoâng Linh


Ghi chú
kính mong quyù Phaät töû ñaõ coù trong tay maáy lôøi naøy cuûa chuùng toâi tieáp tuïc cho nhieàu Phaät töû khaùc bieát ñeå giuùp chuùng toâi sôùm hoaøn thaønh Phaät nguyeän.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Quay về “Thông Báo Của Ban Điều Hành”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách