Tịnh Độ cần hiểu!

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Tịnh Độ cần hiểu!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Là một chủ đề thực tiển, khi hành giả qua giai đoạn chọn Pháp môn, và thực tu về Pháp môn Tịnh Độ. Cần hiểu và học nhiều hơn các Pháp tướng sự lý viên dung, thì mới thật sự là thiền tịnh song tu. Hay nói đúng hơn là lý sự song hành. Hoặc chỉ quán, tam vô học giới.v.v.

Xem trích dẫn: Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ

HỎI: Gần đây tôi nghe nhiều người tu niệm Phật nói về hai việc khiến tôi rất hoang mang. Một là, phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được vãng sanh Tịnh độ.

Hai là, thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi, không nên tụng những kinh khác.

Mong quý Báo giải thích hai vấn đề cho tôi được hiểu để an tâm trong việc tu tập theo pháp môn Tịnh độ truyền thống. (THIỆN BẢO, qv619@yahoo.com)

ĐÁP:
Bạn Thiện Bảo thân mến!

Vấn đề “phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được vãng sanh Tịnh độ” hiện chúng tôi chưa tìm thấy kinh luận nào trực tiếp đề cập đến.
Trong kinh Vô Lượng Thọ (phẩm 48 - Nghe kinh được lợi ích) có nói đến danh hiệu Diệu Âm: “Bốn vạn ức na-do-tha trăm ngàn chúng sanh chưa từng phát nguyện thành Phật, nay mới phát tâm gieo các căn lành, nguyện sanh về Cực lạc, thấy Phật A Di Đà, đều sẽ vãng sanh về cõi Tịnh độ của Phật Vô Lượng Thọ, thảy đều thứ lớp thành Phật khắp các phương cùng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai” nhưng đây là sự thọ ký của Phật A Di Đà, chứ không phải là bắt buộc quy y lại với Ngài.

Mặt khác, khi một người phát tâm quy y Tam bảo, quy y Phật tức vị ấy đã quy y tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, trong đó tất nhiên đã quy y với Đức Phật A Di Đà rồi nên bây giờ quy y thêm lần nữa thì không đúng.
Mà quy y với tâm niệm ràng buộc kiểu “phải quy y Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm mới được vãng sanh Tịnh độ” thì lại càng xa lạ với Chánh pháp, không đúng và không nên.
Đành rằng thâm tín với Phật A Di Đà chính là quy mạng, quy y Ngài nhưng sự quy y đó mang ý nghĩa quay về nương tựa vào lời Ngài dạy thực hành tự độ, độ tha cho đến ngày công viên quả mãn; hiển lộ tự tánh Di Đà hằng thanh tịnh và sáng suốt của bản tâm tịch tịnh chứ không phải là quy y lại theo sự tướng bên ngoài.

Tu học theo pháp môn Tịnh độ, để thành tựu vãng sanh, theo kinh A Di Dà, hành giả phải thành tựu tín-nguyện-hạnh và nhất là niệm Phật đạt đến nhất tâm bất loạn từ một cho đến bảy ngày.

Niệm Phật nhất tâm là chánh hạnh, còn trợ hạnh là làm tất cả các việc lành, chánh hạnh và trợ hạnh phải song hành trong quá trình tu tập.
Đây chính là nguyên tắc căn bản nhất, xuyên suốt nhất, là điều kiện cần và đủ để vãng sanh theo tôn chỉ tu tập của Tịnh Độ tông.

Tiếp đến, vấn đề “thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và trì tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi” cũng chưa ổn. Riêng vấn đề “không nên tụng những kinh khác” là hoàn toàn sai với Chánh pháp.

Bởi giáo lý Tịnh độ dạy người muốn vãng sanh thì phải: Hiếu kính cha mẹ và sư trưởng, phát Bồ-đề tâm, tu tập thiện nghiệp và đọc tụng kinh điển Đại thừa (Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ).


Nếu đổ thừa cho thời mạt pháp mà chủ trương như vậy lại càng sai. Chính thời mạt pháp, người Phật tử phải phát Bồ-đề tâm, hành theo hạnh Bồ-tát, nỗ lực truyền bá Chánh pháp của Phật. Y theo tôn chỉ “Pháp môn vô lượng thệ nguyện học/Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”, mới xiển dương Chánh pháp của Phật, sao lại chủ trương quay lưng với kinh điển Phật dạy?


Mặt khác chủ trương “không nên tụng những kinh khác” là mắc tội phá kiến, khiến cho số đông người không hiểu hoặc hiểu sai bản chất của toàn bộ giáo lý Đức Phật; điều này người học Phật nên thận trọng, vô tình phạm vào tội hủy báng Chánh pháp. Tu hành chưa được bao nhiêu công đức, mà phạm tội đó thì đáng tiếc, phải chịu quả báo khổ đau, làm sao mà thành tựu nguyện lực vãng sanh!

Có thể sau quá trình tìm hiểu nhiều kinh điển liên quan đến Tịnh Độ tông, hành giả chọn một vài kinh tiêu biểu như kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ để hành trì chuyên sâu.
Thế nhưng, kêu gọi những hành giả sơ cơ chuyên nhất vào kinh Vô Lượng Thọ mà không tìm hiểu, đọc tụng các kinh sách khác là không nên, nếu điều đó vì dụng ý riêng để dựng tông lập phái thì Phật tử chúng ta phải hết sức cảnh giác.

Hiện nay một số vị hành giả Tịnh tông (ảnh hưởng Phật giáo nước ngoài) đang cổ xúy cho việc chuyên nhất vào kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh thì tốt nhưng kêu gọi Phật tử “không nên tụng những kinh khác” là một sự sai lạc cần được chấn chỉnh.

Bởi lẽ, nhân danh tu tập pháp môn Tịnh độ mà kêu gọi Phật tử từ bỏ Phật Thích Ca để quy y với Phật A Di Đà là không thể chấp nhận.

Thậm chí có nơi đã xảy ra hiện tượng “phế” Phật Thích Ca để chỉ thờ duy nhất Phật A Di Đà mà thôi. Chúng ta thử hình dung có một tổ chức Phật giáo mà gần như lãng quên Đức Giáo chủ Phật Thích Ca, chỉ biết đến duy nhất niệm Phật A Di Đà và thọ trì kinh Vô Lượng Thọ mà thôi, thì tổ chức ấy có còn là Phật giáo đích thực nữa không?

Nhân đây chúng tôi kính đề nghị các ban ngành hữu quan của GHPG Việt Nam quan tâm đến vấn đề này để kịp thời chấn chỉnh.


Đối với những ai đã quen với nếp tu học niệm Phật, tụng kinh, lễ bái và thực hành theo kinh A Di Đà cùng nhiều kinh điển Đại thừa khác như cổ lệ chùa chiền Việt Nam từ trước đến nay thì cứ như vậy mà tu hành, không có gì phải dao động cả. Tu học theo Phật pháp là không nên vội tin bất cứ điều gì mà phải luôn vận dụng tuệ giác soi xét tất cả các pháp trong tinh thần Chánh kiến của đạo Phật.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
****************
****************
Bài của Tổ tư vấn giác ngộ nói trong nội dung "Người Phật tử tự mình làm ô nhiểm Tịnh Độ".

Nói đủ là ngươi hỏi hoàn toàn rơi vào 5 tà kiến, bạn có thấy điều này...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Niệm Phật là phương thuốc trị bá bệnh hay không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Tông chỉ Tịnh Độ là "Tín Hạnh Nguyện" ngoài "Hạnh và Nguyện" ra, thì người tu Tịnh độ rất dể lầm lẫn chữ "Tín".

Từ Tín trong Tịnh Độ là tin, tức là (Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng). Nhưng tin mà không phát nguyện học giới, học định, học tuệ thì từ chữ tin sanh ra tính ngưỡng cũng không xa mấy.

Có nhiều trường hợp xẩy ra ở forum:

- Chụp hình chim bồ câu gần chết thì nói nó đang Niệm Phật vãng sanh.
- Két lưu xá lợi, Chuột bạch vãng sanh...
- Niệm Phật trị bệnh ung thư, Niệm Phật là phương thuốc trị bá bệnh...! - Nói xong bắt người khác phải nghe, không nghe là giận. Chớ không giải thích lý do tại sao... Vậy thì có khác nào là tính ngưỡng. Nghe hay đọc ở đoạn kinh nào đó rồi đem ra phe là mình có kiến thức. Mà có phải là kiến thức thật không thì hãy để đời phán xét.

Mời các bạn xem tiếp đoạn trích dẫn dưới đây:
HỎI: Trước đây, bố chồng tôi quy y tại thiền viện Thường Chiếu. Sau đó, cụ hàng ngày vẫn tụng kinh Bát-nhã, sám hối sáu căn theo nghi thức của thiền viện đều đặn ngày hai thời. Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng cụ không bao giờ bỏ thời khóa công phu của mình.

Nhưng cách đây một tuần, sức khỏe của bố chồng tôi ngày càng yếu dần, cụ không ăn được và chỉ toàn uống sữa. Tôi có khuyên niệm Phật A Di Đà nhưng cụ bảo chưa hiểu gì về Phật A Di Đà, chỉ có biết Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và kinh Bát-nhã mà thôi. Cụ có bảo khi nào khỏe thì sẽ nghiên cứu sau. Vì hiện nay cụ đã quá yếu, vô thường đến lúc nào không hay nên xin quý Báo tư vấn cho lúc bố chồng tôi lâm chung thì nên trợ niệm bằng niệm Phật A Di Đà hay là tụng kinh Bát-nhã.

Vì kinh Bát-nhã đã ăn sâu vào tiềm thức bố tôi rồi. (Báo Giác Ngộ)


Trước khi vào Báo Giác Ngộ để tìm hiểu câu trả lời của Tổ Tư Vấn, mời bạn trả lời câu hỏi: "Có phải là "Niệm Phật là phương thuổc trị bá bệnh"...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Tịnh Độ vấn đáp!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Tịnh Độ vấn đáp!

1. Môn Tịnh độ là pháp cơ sở, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì...!?

1.1. Những người căn tính cao phải tu thiền hay duy thức mới hợp lý, hơn Tịnh độ ?

1.2. Và lại bậc trượng phu phải có chí hùng cường tự lập, nên văn cứ nơi mình mà giải thoát; nếu muốn cầu mong tha lực, chẳng tỏ ra hèn yếu lắm ư ?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Tịnh Độ vấn đáp!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Tịnh Độ vấn đáp!

Hỏi 1. Môn Tịnh độ là pháp cơ sở, chỉ để cho kẻ ngu dốt, căn trí thấp kém hành trì...!?

1.1. Những người căn tính cao phải tu thiền hay duy thức mới hợp lý, hơn Tịnh độ ?

1.2. Và lại bậc trượng phu phải có chí hùng cường tự lập, nên văn cứ nơi mình mà giải thoát; nếu muốn cầu mong tha lực, chẳng tỏ ra hèn yếu lắm ư ?

Đáp: Với lời hỏi này, trước tiên xin nói về căn cơ, sau sẽ trả lời đến yếu tố tự lực tha lực.

Pháp môn Tịnh độ không phải chỉ để cho bậc trung hạ căn, mà còn thâu nhiếp cả bậc thượng thượng căn. Bậc trung, hạ căn niệm Phật sẽ dứt được phiền não nghiệp chướng, phát sinh phước đức trí huệ, lần lần đi đến định cảnh, tùy công phu thấp cao mà vãng sinh về chín phẩm sen nơi Cực Lạc. Bậc thượng căn vừa khởi câu niệm Phật, liền thâm nhập vào cảnh giới định huệ, đi đứng nằm ngồi đều trong niệm Phật tam muội, khi lâm chung sinh về thượng thượng phẩm liên bang. Trong hàng tiên đức đã có vị vào cảnh giới này, và trình thuật với câu:

Nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt,

Nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu.

Cho nên, câu niệm Phật thâu nhiếp hết ba căn, với người cao nó thành cao, với người thấp nó thành thấp.

Trong kinh lại nói: “Chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà, sẽ được tiêu tội trong tám mươi ức kiếp sinh tử”. Người niệm Phật hằng giữ định tâm, tất sẽ phát huệ đồng như lối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trên định tâm mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà, thì tự tiêu nghiệp chướng, sinh phước huệ càng cao thắng chóng mau.

Vì thế, Liên Trì Đại Sư đã khen pháp niệm Phật là: Đại thiền định, đại trí huệ, đại phước đức, đại thành hiền.
Theo Quán kinh: Người tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến mười niệm, thì ngài liền hiện thân tiếp dẫn sinh về Cực Lạc. Từ một kẻ cực ác, chỉ dùng mười niệm mà được vãng sinh, lên ngay ngôi bất thoái chuyển thật là điều rất hy hữu.
Ấn Quang Đại sư đã khen: “Pháp niệm Phật bậc cao niệm đến một lòng không loạn, chứng vào tam muội, kẻ cực thấp chỉ đúng mười niệm thành công, là điểm đặc sắc mà chưa pháp môn nào có”.

Về vấn đề tự tha lực, nếu như hiểu môn Tịnh độ chỉ hoàn toàn nương nơi tha lực là lầm lớn.

Người niệm Phật phải đem hết sức tự lực dứt trừ phiền não, trì niệm cho đến cảnh giới tâm mình và tâm Phật tương ưng. Từ cảnh giới đó hiện đời hành giả được Phật phóng quang tiếp dẫn vãng sinh. Sự tiếp dẫn mới là yếu tố chính của tha lực, vì thế giới Cực Lạc cách xa cõi Ta bà này đến mười muôn ức Phật độ, không phải sức thần thông đạo lực tầm thường có thể đến được, huống nữa là phàm phu!
Vì thế cần phải nhờ tha lực tức thần lực của Phật hoặc chư thánh tiếp dẫn. Ví như một học sinh, tự mình biết gắng hết sức chuyên học, dĩ nhiên là điều đáng quý.Nếu trên sự học ấy, lại được vị giáo sư giỏi kèm theo chỉ dạy, tất mức học vấn càng cao thâm, kết quả thi đỗ sẽ là phần đảm bảo. Trên tự lực của hành giả, thêm tha lực của Phật gia trì tiếp dẫn cũng lại như thế.Vậy sự kiện chính mình đã gắng hết sức để tu, lại cầu thêm tha lực cho kết quả mau chóng có phải là một điều hèn yếu lỗi lầm chăng?

- Sự cao diệu của môn Tịnh độ chính các bậc đại Bồ tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, các vị Tổ sư như Vĩnh Minh, Trí Giả, Triệt Ngộ, Liên Trì, cho đến nhiều đấng tôn túc ở các tông, đều khuyến nguyện vãng sinh. Chê niệm Phật là thấp kém chỉ để cho bậc hạ căn tu hành tức là chê chư Bồ Tát, Tổ sư và các vị cao đức đã nói trên. Bảo niệm Phật là hèn yếu, chỉ nương nơi tha lực, tức là chưa hiểu biết về môn Tịnh độ.
:) :) :)
Forum:
Theo Quán kinh: Người tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến mười niệm, thì ngài liền hiện thân tiếp dẫn sinh về Cực Lạc.
Người tạo tội cực ác ngũ nghịch, như giết cha, giết mẹ, phỉ báng tăng đoàn... Thì đối với luật pháp như ở Việt Nam thì ít có cơ hội sống xót để sám hối cải tà quy chánh. Do đó khi bạn biết là tội ngũ nghịch là tội trọng trong bất cứ tình cảnh, lý trí bạn phải khống chế để đừng xẩy ra. Thì đã muộn rồi.

Việc chí thành niệm được 10 Phật hiệu, hồng danh Di Đà sự thật không phải dể với người cận kề sanh tử "có huân tu" chớ đừng nói người tạo tội ngũ nghịch, ngoại trừ người đó thật sự có căn duyên với Đức Phật Di Đà và hết lòng sám hối. Như bạn chưa hề biết Tam Bảo nghĩa là gì thì làm sao bạn biết Phật là ai!... Pháp là gì! Tăng đoàn là thế nào!... Hoặc lúc bạn bị tai nạn, hay đang bị cháy nhà, lủ lục lúc đó bạn nhớ Phật nhiều hay nhớ tiền bạc con cái nhiều...!? :)


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Tịnh Độ cần hiểu!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

2/ Hỏi: Tu Tịnh độ cần phải chứng Niệm Phật Tam Muội, hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sinh. Như thế thì người thượng căn chưa chắc đã thực hành nổi. Vậy thì kẻ thấp kém ngu tối làm sao được vãng sinh về Cực Lạc?

Nếu kẻ hạ căn ngu tối không vãng sinh được, sao gọi là pháp môn niệm Phật thâu nhiếp cả ba căn?
:) :) :)
Forum:

Câu hỏi này trích dẫn bên "Tịnh độ vấn đáp".
Niệm Phật Tam muội theo như bạn là hành giả phải thế nào mới gọi là tam muội?

Chúng ta là người nghiệp dầy, phước mỏng điều đó không có nghĩa là không thể...!? :)


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Tịnh Độ cần hiểu!

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Thien Nhan đã viết:2/ Hỏi: Tu Tịnh độ cần phải chứng Niệm Phật Tam Muội, hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sinh. Như thế thì người thượng căn chưa chắc đã thực hành nổi. Vậy thì kẻ thấp kém ngu tối làm sao được vãng sinh về Cực Lạc?

Nếu kẻ hạ căn ngu tối không vãng sinh được, sao gọi là pháp môn niệm Phật thâu nhiếp cả ba căn?
:) :) :)
Forum:

Câu hỏi này trích dẫn bên "Tịnh độ vấn đáp".
Niệm Phật Tam muội theo như bạn là hành giả phải thế nào mới gọi là tam muội?

Chúng ta là người nghiệp dầy, phước mỏng điều đó không có nghĩa là không thể...!? :)
Đáp 2: Thật ra với căn cơ thời nay, cảnh giới nhất tâm bất loạn trong lúc hiện tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi niệm Phật tam muội!

Nhưng theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, kẻ tạo ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, chí tâm xứng danh hiệu Phật A Di Đà từ một cho đến mười niệm, liền được Phật hiện đến tiếp dẫn vãng sinh. Thế thì sự nhất tâm được vãng sinh, là chỉ khi lâm chung chứ không phải lúc hiện tiền.

Nếu lúc bình thời niệm Phật được nhất tâm. Sau đó lại chuyển hướng tu theo pháp môn khác không cầu vãng sinh, thì làm sao về được Cực Lạc? Mà muốn được nhất tâm khi lâm chung, thì lúc bình thời phải tập câu niệm Phật cho thuần thục. Do bình thời thường niệm Phật, dù chưa được nhất tâm, nhưng chủng tử niệm Phật dồn chứa đã nhiều, lúc sắp chết hành giả khởi niệm Phật nó liền phát hiện mạnh mẽ nên được nhất tâm. Kẻ hạ căn niệm Phật được vãng sinh, thường ở trong tình trạng ấy.

************
Niệm Phật Tam muội
************
Niệm Phật Tam muội theo như bạn là hành giả phải thế nào mới gọi là tam muội?

Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn nghe tiếng mưa rơi, cũng là âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bạn nghe tất cả âm thanh, đều là tiếng niệm Phật đó! Cho nên nói “nước chảy, gió lay đều diễn nói Kinh điển”. Tiếng nước chảy cũng là “Nam Mô A Di Đà Phật”. (Trích từ tập sách "Quê Hương Cực Lạc" HT Tuyên Hóa)

Chúng ta là người nghiệp dầy, phước mỏng điều đó không có nghĩa là không thể...!? - Nếu chúng ta hằng ngày liên tưởng "Niệm Phật" là bổn phận, niệm Phật là một công việc giống như ăn ngủ thì bạn sẽ thấy không còn chướng ngại khi Niệm Phật. hì hì.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách