Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Thành Phật là mục đích và cũng là cứu cánh cuối cùng (hiện thực cuối cùng) của hành trình của bất kì cá nhân nào.

Mỗi chúng sanh đều sẵn có tự tánh nơi mình, tự tánh này xa rời tất cả tướng trạng mà làm cho tất cả tướng trạng hiển bày. Nhưng chúng sanh chẳng hay biết mà khởi niệm tham chấp, theo đuổi vào pháp trần hình tướng rồi khiến mình thành ra có tướng trạng nhất định trở thành một hiện tượng huyễn hóa trong thế giới nào đó, xoay vần biến đổi dường như mãi mãi. Rồi nhờ chư Phật xuất hiện ở đời tuyến nói giáo pháp giải thoát phá chấp mê lầm mà chúng sanh dần dần trở về với tự tánh của mình, hiểu rõ tự tánh mình đồng thấy các pháp rỗng không mà tu tập bồi dưỡng dần dần các thiện căn, làm cho các căn và tánh trí ngày càng trọn vẹn đến khi đầy đủ đức-trí được chư Phật thọ kí mà giáng sanh thành Phật Thế Tôn.

Quá trình tiến hóa ấy, ắt lâu dài và cam go. Đừng nói chi việc thành Phật, ngay cả quả vị A LA HÁN đã rất khó với chúng ta ngày nay! Thật may thay, 48 đại nguyện đã ứng hiện nên thế giới Cực Lạc làm phương tiện cho chúng ta tu tập từ vị trí một phàm phu đều nhất định đến quả vị Phật Thế Tôn, tất cả chư thiện tri thức ở khắp nơi từ địa ngục đến các cõi trời, đến mười phương chư Phật đều khuyên chúng sanh nên phát nguyện và tu tập để vãng sanh sang Cực Lạc Thế Giới.

Một chúng sanh tu tập ở thế giới ta bà này có chắc thành Phật hãy không thì còn phải xem xét và khó mà xác định, tùy từng người một. Nhưng chúng sanh ở Cực Lạc đều nhất định thành Phật, thành Phật là chắc chắn chứ không có khác. Huống chi ta bà trong thời nhiễu loạn này, chánh pháp tại thế ngày càng lu mờ dần, khó nói trước được một điều gì, chỉ biết cái ngày hổn loạn diệt tận là chắc chắn. Do đó, hãy phát nguyện vãng sanh sang Tây Phương Cực Lạc đảm bảo hành trình vững chắc tu tập Phật Đạo của chính mình, nhất là đối với phàm phu chúng ta!

Pháp tu đã được các bậc thiện tri thức nói rõ hết rồi. Tôi đây cũng chẳng có gì để nói lại. Pháp đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ người hành động mà thôi, chớ bỏ lỡ cơ hội mà trôi lăn vô định khổ sở chẳng biết ngày nào ra.

Nay tôi cũng xin giới thiệu các bạn pháp niệm Phật ba la mật ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật:
https://thuvienhoasen.org/a15171/kinh-n ... -ba-la-matHình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nhân đây cũng xin khuyên các bạn đồng tu chúng ta nên niệm đủ 6 chữ hồng danh: "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" cho chắc ăn, không nên cắt bỏ bớt! Không nên tự cắt bớt rồi lại sanh ra phiền não về việc cắt bớt đó! Lại nữa, trong 9 phẩm vãng sanh có hạ phẩm hạ sanh, thiện tri thức chỉ dạy cho người đó niệm đủ 6 chữ, chứ không có cắt bớt.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:

Nay tôi cũng xin giới thiệu các bạn pháp niệm Phật ba la mật ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật:
https://thuvienhoasen.org/a15171/kinh-n ... -ba-la-mat

Cám ơn đạo hữu đã giới thiệu kinh "NIỆM PHẬT BA LA MẬT" trong đường link của Thư Viện Hoa Sen.

Tôi cũng có quyển kinh "NIỆM PHẬT BA LA MẬT" thỉnh được tại chùa A Di Đà, địa chỉ số 6822, Columbia Pike, Annandale, VA. 22003, khi cùng gia đình đến chùa tụng kinh cầu an và cầu siêu.

Ở trang trong của quyển kinh này, trên phần mở đầu có hai câu kệ:
 • Bỏ đường tắt Tây Phương, chín phẩm chúng sanh khó tròn nên quả giác,
  Rời cửa mầu Tịnh Độ, chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê". tangbong tangbong tangbong
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Nguyenthu đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:

Nay tôi cũng xin giới thiệu các bạn pháp niệm Phật ba la mật ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật:
https://thuvienhoasen.org/a15171/kinh-n ... -ba-la-mat

Cám ơn đạo hữu đã giới thiệu kinh "NIỆM PHẬT BA LA MẬT" trong đường link của Thư Viện Hoa Sen.

Tôi cũng có quyển kinh "NIỆM PHẬT BA LA MẬT" thỉnh được tại chùa A Di Đà, địa chỉ số 6822, Columbia Pike, Annandale, VA. 22003, khi cùng gia đình đến chùa tụng kinh cầu an và cầu siêu.

Ở trang trong của quyển kinh này, trên phần mở đầu có hai câu kệ:
 • Bỏ đường tắt Tây Phương, chín phẩm chúng sanh khó tròn nên quả giác,
  Rời cửa mầu Tịnh Độ, chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê". tangbong tangbong tangbong
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.
Dạ, Kinh Niệm Phật Ba La Mật này rất chi tiết, Phật và nhị vị Bồ Tát đã giảng rất chi tiết tường minh. Kinh này, chỉ cần đọc là hiểu và tự mình thọ trì. VNBN vì câu: " vãng sanh tức là thành Phật" mà giới thiệu cho những ai có duyên, hiểu rõ vãng sanh là con đường dẫn đến Phật Quả mà có thêm động lực hành trì.

Kinh này dạy mình Niệm Phật tam muội, tự an vui giữa chốn bụi trần, không luận xuất gia hay tại gia, hễ chuyên tâm niệm Phật một lòng quy hướng Tây Phương Cực Lạc ắt sẽ toại thành ý nguyện.

Bác có đọc Kinh này chưa? Cảm nhận của Bác như thế nào?


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Cám ơn đạo hữu đã hỏi ý kiến, bây giờ tôi đã già rồi, gác bỏ hết mọi sự đời: "Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hiện tại chính là đây!"

Bây giờ chỉ còn một nguyện duy nhất. Kính mời đọc bài khảo luận ngắn của tôi đã đăng vào chiều nay. (Bấm vào đường link ở dưới để đọc bài khảo luận này.

http://www.diendan.daitangkinhvietnam.o ... 19&t=12299
 • Cầu về Cực Lạc một nhà
  Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
  Hoa khai ngộ pháp vô sanh
  Bất thối Bồ Tát bạn lành dựa nương...
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

- Đạo hữu đã hỏi tôi có đọc quyển kinh "Niệm Phật Ba La Mật" này chưa?

Tôi xin đáp, tất cả những kinh sách viết về pháp môn Tịnh Độ tôi thỉnh được tại các chùa chuyên tu về pháp môn Tịnh Độ, tôi đều có đọc và đánh máy lại đăng vào trang Facebook cá nhân và diễn đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam.

Quyển kinh "Niệm Phật Ba La Mật" tôi có hai cuốn cùng một tác giả là Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, tôi thỉnh được tại chùa A Di Đà.

- Cuốn thứ nhất đăng nguyên bài kinh này, đạo hữu đã giới thiệu đường link của Thư Viện Hoa Sen, sách này dầy 120 trang.

- Cuốn thứ hai cùng một tên là "Niệm Phật Ba La Mật", cũng do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch ra tiếng Việt, cư sĩ Tịnh Hải sưu giải, Hòa Thượng Thích Đức Niệm chứng minh, Hòa Thượng Thích Minh Tâm giới thiệu. Sách này dầy 658 trang, được cư sĩ Tịnh Hải đăng các đoạn văn trong kinh và sưu giải theo quan niệm của cư sĩ. Tôi đã đọc một phần vì sách quá dầy, thêm vào đó những đoạn sưu giải của cư sĩ Tịnh Hải nói về các pháp môn Tiểu Thừa và Đại Thừa để so sánh, phân tích với pháp môn Tịnh Độ v.v..., có nhiều điều không hợp lý, nên tôi không đọc nữa và không đánh máy đăng vào trang Facebook và diễn đàn.

Tiếc vì bây giờ trang diễn đàn "Đại Tạng Kinh Việt Nam" không đăng được hình ảnh nữa, nên tôi dù có chụp lại hình hai cuốn kinh này cũng không làm sao đăng vào trong đây để chứng minh rằng tôi có hai quyển kinh "Niệm Phật Ba La Mật" như đã nói.

Trong đường link đạo hữu giới thiệu, trang Thư Viện Hoa Sen chỉ đăng nguyên văn bài kinh "Niệm Phật Ba La Mật" mà có không đăng hình bìa quyển kinh này và tất các những trang Phật giáo khác cũng vậy.
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.
Sửa lần cuối bởi Nguyenthu vào ngày 14/06/20 15:56 với 1 lần sửa.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Trong diễn đàn này chưa có quyển kinh "Niệm Phật Ba La Mật", nên tôi sẽ đăng quyển kinh này vào diễn đàn, giúp cho quý vị đọc và tìm hiểu. Xin cho thời gian một tuần lễ để đánh máy quyển kinh này.

Thân mến.
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Nhân đây cũng xin khuyên các bạn đồng tu chúng ta nên niệm đủ 6 chữ hồng danh: "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" cho chắc ăn, không nên cắt bỏ bớt! Không nên tự cắt bớt rồi lại sanh ra phiền não về việc cắt bớt đó! Lại nữa, trong 9 phẩm vãng sanh có hạ phẩm hạ sanh, thiện tri thức chỉ dạy cho người đó niệm đủ 6 chữ, chứ không có cắt bớt.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cố gắng hết sức mình,
Cầu đài sen thượng phẩm.

tangbong tangbong tangbong
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Kính thưa đạo hữu VO_ HUU _BAT _KHONG606,

Do tánh cẩn thận, chiều nay ngày 15 tháng 6 năm 2020, lúc 17.20 giờ, tôi đã vào chuyên mục Tịnh Độ Tông để tìm xem có đạo hữu nào đăng cuốn "Kinh Niệm Phật Ba La Mật" chưa?

Tôi bắt đầu tìm từ trang 1 cho đến trang 38 trong chuyên mục Tịnh Độ Tông thì thấy có một thành viên đầu tiên tên: 'Khách" giới thiệu và đạo hữu: "chanh minh cong", đã đăng cuốn Kinh Niệm Phật Ba La Mật, vào ngày 26.10.2007, lúc 16.56 giờ. Đạo hữu đăng một đoạn kinh trong Phẩm Thứ Hai, Mười Tâm Thù Thắng thì ngưng không đăng nữa.

Xin bấm vào đường link ở dưới để xem:

http://www.diendan.daitangkinhvietnam.o ... f=39&t=358

Không hiểu vì lý do gì, thành viên "chanh minh cong" không tiếp tục đăng cho hết quyển "Kinh Niệm Phật Ba La Mật"...

Kính.
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.
Sửa lần cuối bởi Nguyenthu vào ngày 20/06/20 06:29 với 1 lần sửa.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Có một sự khác biệt trong khác biệt trong việc dịch bài thần chú: "Vô Lượng Thọ Như Lai chân ngôn" của Bồ Tát Quán Thế Âm, đăng trong Thư Viện Hoa Sen và trong quyển kinh "Niệm Phật Ba La Mật", tôi hiện có và đang đánh máy để chuẩn bị đăng vào diễn đàn, như sau:

1. Bài thần chú đăng trong Thư Viện Hoa Sen:

- Sau đây, con xin tuyên đọc Vô Lượng Thọ Như Lai chân ngôn:
 • - Na mô rát na tờ gia gia gia, na mắc a ry gia, a mi ta pha gia, ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia, ta đi gia tha: om a mờ rật tê, a mờ rật tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ rật ta ga ri phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê rê, a mờ rật ta vi hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim ta, ga mi nê, a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê, a mờ rật ta đun đa phi sờ va rê, sạc va rờ tha sa đa nê, sạc va kác ma, ka lê sa, ka sa, giam ka lê sờ va ha.
2. Bài thần chú đăng trong quyển kinh Niệm Phật Ba La Mật, trang 107:

- Sau đây, con xin tuyên đọc Vô Lượng Thọ Như Lai chân ngôn:
 • - Na mô rát na tra da da. Na mô a rị da. A mi tá ba da. Tát tha ga tá da. A ra ha ti. Sam dắt sam buýt đà da. Tát da tha! Um! A mi rị ti. A mi rị tô na bà vê. A mi rị tá sam ba vê. A mi rị tá ga bê. A mi rị ta suýt đê. A mi rị tá si tê. A mi rị tá vi ca lăn tê. A mi rị ta vi ca lăn tá ga mi nị. A mi rị tá ga ga na ky ti ca li. A mi rị tá lô đô vi sạ phạ li. Sạt va rị thá sa đà ni. Sạt va ma ca li, Sa khất sa du ca li. Sóa ha.
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 14 time

Re: Niệm Phật vãng sanh nhất định thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Quyển kinh Niệm Phật Ba La Mật đã có đạo hữu BEBEBE đăng ngày 01.07.2008, lúc 16:31, trong chuyên đề Tịnh Độ Tông, trang 36, xem link ở dưới:

http://www.diendan.daitangkinhvietnam.o ... f=39&t=920

Vì đã có hai thành viên đi trước tôi đăng quyển kinh "Niệm Phật Ba La Mật", nên tôi xin không đăng quyển kinh này.

Chân thành xin quý đạo hữu tha lỗi cho sự không cẩn thận của tôi.
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]8 khách