Tashi Gyepa - Tám đấng cát tường thù thắng

Thảo luận về giáo lý và hành pháp mật Tông và Mật giáo Tây Tạng.

Điều hành viên: kimcang

Hình đại diện của người dùng
khach_lang_du
Bài viết: 561
Ngày tham gia: 04/03/11 13:23
Giới tính: Nam

Tashi Gyepa - Tám đấng cát tường thù thắng

Bài viết chưa xemgửi bởi khach_lang_du » 19/09/14 20:01

Hình ảnh

Bài kệ Tám Đấng cát tường được viết năm 1896 bởi Jamgon Mipham Gyatso hay Ju Mipham Rinpoche (1846-1912) – vị đạo sư và dịch giả Nyingma vĩ đại của thế kỷ trước. Ngài cũng là 1 Đại hành giả thành tựu thân cầu vồng ,thân ánh sáng. Mipham Rinpoche cũng soạn một luận giải ngắn về bài này.
Bài kệ thỉnh cầu sức mạnh của sự tốt lành tối thượng, để bất cứ nguy hại hoặc chướng ngại nào đều được tiêu trừ. Lời ghi chú cuối của có đoạn:
"Nếu thực hành khi thức dậy, mọi nhiệm vụ trong cả ngày sẽ được viên thành. Nếu thực hành trước khi ngủ, hành giả sẽ gặp những giấc mơ lành. Nếu thực hành khi bước vào trận chiến, hành giả sẽ thoát khỏi những hiểm nguy 1 cách tự nhiên. Nếu thực hành khi bắt đầu một dự án, mọi mục tiêu và mong ước sẽ được hoàn thành. Nếu thực hành liên tục không gián đoạn, hành giả sẽ có một cuộc đời bền lâu, hạnh phúc, và các ước nguyện tốt lành đều được thành tựu; mọi ác hạnh và che chướng sẽ được tịnh hóa, và khi bước vào Bardo Chết - Tái sinh ,hành giả sẽ tái sinh về những cõi giới cao hơn và tiến tới giải thoát. Điều này đã được tuyên bố bởi chính các Đấng Chiến Thắng tối thượng ,vinh quang"


Om VajraSattva Hum
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
Om Tare Tuttare Ture Svaha
Om Ah Hum . Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Tashi Gyepa - 100syl Vajrasattva - 5lines Tara - 7lines Padmakara -6lines Dusum Sangye

Hình đại diện của người dùng
khach_lang_du
Bài viết: 561
Ngày tham gia: 04/03/11 13:23
Giới tính: Nam

Kinh Bát Cát tường thần chú

Bài viết chưa xemgửi bởi khach_lang_du » 01/10/14 22:19

Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ Kheo đến dự. Bồ Tát, Trời, Người đều là nhóm của Di Lặc.

Đức Phật bảo Hiền Giả Xá Lợi Phất với các Tỳ Kheo:”Hãy đều một lòng lắng nghe !”

_Ở phương Đông, cách đây một hằng sa, có Đức Phật tên là An Ổn Chúc Lũy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Nguyện Sở Tụ

_Cách đây hai hằng sa, có Đức Phật tên là Cám Lưu Ly Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Từ Ai Quang Minh

_Cách đây ba hằng sa, có Đức Phật tên là Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Hoan Hỷ Khoái Lạc

_Cách đây bốn hằng sa, có Đức Phật tên là Vô Ưu Đức Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Lạc Nhập

_Cách đây năm hằng sa, có Đức Phật tên là Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Nhất Thiết Trân Bảo Pháp

_Cách đây sáu hằng sa, có Đức Phật tên là Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Hương Danh Văn

_Cách đây bảy hằng sa, có Đức Phật tên là Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Giải Thuyết Âm Thanh Viễn Văn

_Cách đây tám hằng sa, có Đức Phật tên là Giải Tán Nhất Thiết Phộc Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Giải Thoát

Đức Phật bảo Hiền Giả Xá Lợi Phất:”Các Phật Như Lai này không có chỗ nhiễm dính, vượt qua bốn Đạo chẳng nhận Tối Chính Giác. Quốc độ ấy thanh tịnh, không có năm Trược, không có ái dục, không có ý dơ. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe tên của tám Đức Phật này với quốc độ, thọ trì, phụng hành, phúng tụng, rộng vì người khác giải nói nghĩa ấy thời cuối cùng chẳng ngu si, Miệng nói ra lời nào thì không có sơ sót lầm lẫn, đầy đủ tướng tốt không có chỗ thiếu giảm, vô ương số năm chẳng bị thiếu thốn.

Người đó cuối cùng chẳng bị đọa trong Địa Ngục Thái Sơn, quỷ đói, súc sinh. Người đó cuối cùng chẳng vọng nhận lấy La Hán, Bích Chi Phật Đạo để vào Bát Nê Hoàn (Parivarnïa), thảy đều chờ được Đạo Bình Đẳng vô thượng, thường gặp Đà Lân Ni, thường hành Bồ Tát Đạo, được Công Đức vô lượng.

Đệ Nhất Tứ Thiên Vương thường ủng hộ, chẳng bị bắt giữ, chẳng bị trộm cướp gây thương tích. Chẳng bị Trời, Rồng, Quỷ Thần quấy nhiễu. Duyệt Xoa Quỷ Thần, Cổ Đạo Quỷ Thần, hoặc người, hoặc Phi Nhân đều chẳng thể được dịp thuận tiện giết hại. Trừ Túc Mệnh (mệnh theo đời trước) của kẻ ấy thời chẳng thể xin.

Nếu có tật bệnh, quạ kêu, mộng ác, các Ma quấy nhiễu, sợ hãi khiến lông dựng đứng thời thường nên đọc Kinh Chú của Kinh Bát Cát Tường Thần Chú, liền được trừ khỏi”Lúc đó Đức Phật nói Kệ rằng:

Nếu có trì Kinh đó

Tên tám Phật, quốc độ

Chẳng đọa ba nẻo ác

Mau được Đạo vô thượng

Tự giác, phát Đạo Ý

Thấy Phật liền khai giải

TRong, ngoài thường vui vẻ

Tâm cúng dường, cung kính

Ức kiếp a tăng kỳ

Hành ác thảy tiêu trừ

Trì tám Cát Tường đó

Mau được hiểu rõ GiáoNgười cúng sự Kinh đó

Sinh trong hoa ngàn cánh

Trân bảo vì họ tuôn

Sắc tượng tốt vô thượngNgười nghe Tôn Kinh đó

Tôn kính tin, ưa thích

Phụng trì, phúng tụng, đọc

Trong sạch không phóng dậtNgười nữ tin Kinh đó

Kính trọng không nịnh hót

Vứt bỏ nữ, làm Nam

Thông Minh thường thông tuệPhụng trì tên tám Phật

Ra vào giặc chẳng hại

Đao Binh, nước, lửa, độc

Các Tà chẳng thể phạmYêu thích phụng Kinh đó

Các Ma chẳng thể hại

Quỷ Thần, các quan chức

Không thể gây nhiễu loạn

Phi hành đến các cõi

Chỗ ở đầy niềm vui

Tâm ý Chính, không Tà

Thấy Phật rất vui vẻ.

Sinh ra thường gặp Phật

Tâm đều thích phụng sự

Trừ tất cả chúng ác

Mau được Đạo Nê Hoàn (Nirvanïa:Niết Bàn)

TInh tiến không lười biếng

Lìa bỏ duyên bám dính

Vì người đẽo Trực Nho (học trò ngay thẳng)Phụng trì tên tám Phật

Dũng mãnh giáng chúng Ma

Sức mạnh như Kim Cương

Đầy đủ tướng đoan chính

Tất cả không thể sánh

Bố thí không tham lam

Sinh cự ức vạn nhà

Trộm cướp với oan gia

Tự nhiên đều tiêu trừ

Tật bệnh, việc huyện quan

Quạ kêu, các mộng ác

Trì tên tám Phật đó

Chú vào, liền trừ khỏiNgười phụng trì Kinh đó

Nhóm Bồ Tát Di Lặc

Đệ Nhất Tứ Thiên Vương

Thường cùng nhau ủng hộ

Ước nguyện đểu đạt được

Hớn hở rất vui vẻ

Người một lòng tin thích

Phước Đức cũng như vậy.

Bấy giờ các Bồ Tát: Bạt Đà Hòa Bồ Tát, La Liên Na Kiệt Bồ Tát, Kiều Nhật Đâu Bồ Tát, Na La Đạt Bồ Tát, Tu Thâm Di Bồ Tát, Ma Ha Tu Hòa Tát Hòa Bồ Tát, Nhân Chi Đạt Bồ Tát, Hòa Luân Điều Bồ Tát. Tám người đó cầu Đạo từ vô ương số kiếp đến ngày nay chưa nhận lấy Phật. Nguyện rằng:”Khiến cho người dân trong Thiên Hạ ở mười phương đều được Phật Đạo. Nếu có việc gấp rút đều nên họ tên gọi (danh tự) tám người chúng Ta, liền được giải thoát. Lúc thọ mệnh muốn dứt thời tám người chúng Ta liền sẽ bay đến đón rước”

Các Bồ Tát, nhóm Di Lặc, Đệ Nhất Tứ Thiên Vương đều bạch Phật rằng:”Con sẽ ủng hộ người trì Kinh Bát Cát Tường Thần Chú cùng với con và sức mạnh khiến cho các tật bệnh đều được trừ khỏi”

Đức Phật nói Kinh xong thời Xá Lợi Phất, Di Lặc Bồ Tát với các Tỳ Kheo, Trời, Rồng, Quỷ Thần, A Tu Luân Vương đều rất vui vẻ, ưa thích nghe.
Om VajraSattva Hum
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
Om Tare Tuttare Ture Svaha
Om Ah Hum . Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Tashi Gyepa - 100syl Vajrasattva - 5lines Tara - 7lines Padmakara -6lines Dusum Sangye

Như ý Cát Tường
Bài viết: 503
Ngày tham gia: 14/03/13 10:24
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Tashi Gyepa - Tám đấng cát tường thù thắng

Bài viết chưa xemgửi bởi Như ý Cát Tường » 02/10/14 08:25

:) tangbong
Sau các Phật diệt độ
Nếu người lòng lành dịu
Các chúng sanh như thế
Đều đã thành Phật đạo.
(Trích Kinh Pháp Hoa)

Hình đại diện của người dùng
khach_lang_du
Bài viết: 561
Ngày tham gia: 04/03/11 13:23
Giới tính: Nam

Re: Tashi Gyepa - Tám đấng cát tường thù thắng

Bài viết chưa xemgửi bởi khach_lang_du » 02/10/14 22:47

...........
Sửa lần cuối bởi khach_lang_du vào ngày 02/10/14 23:14 với 1 lần sửa.
Om VajraSattva Hum
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
Om Tare Tuttare Ture Svaha
Om Ah Hum . Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Tashi Gyepa - 100syl Vajrasattva - 5lines Tara - 7lines Padmakara -6lines Dusum Sangye

Hình đại diện của người dùng
khach_lang_du
Bài viết: 561
Ngày tham gia: 04/03/11 13:23
Giới tính: Nam

Re: Tashi Gyepa - Tám đấng cát tường thù thắng

Bài viết chưa xemgửi bởi khach_lang_du » 02/10/14 23:13

Bài cầu nguyện này có tên tiếng Tạng là Tashi Gyepa, được viết bởi Jamgön Mipham Rinpoche (1846 – 1912), một đạo sư vĩ đại thuộc dòng Nyingmapa Tây Tạng. Đây là phiên bản rút gọn của bài Tám đại biểu tượng may mắn. Nó được trì tụng để thỉnh cầu sức mạnh tốt lành của
_ 8 vị Phật : Dipankara, Sthira Kaushala Madhashaya,Shri Maitreya Lankara, Shri Varashu Bhakirti, Sarva Shayodara Kirtiman, Shri Sumeru Vadaya Kaushalakirti, Shri Arvasattva Shayakirti, Shri Mantu Shakara Kaushalasukirti

_ 8 đại Bồ Tát : Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Kim Cương Thủ, Đức Quán Thế Âm, Đức Di Lặc, Đức Địa Tạng, Đức Trừ Cái Chướng, Đức Hư Không Tạng, và Đức Phổ Hiền. Các Ngài cầm những biểu tượng là: Hoa sen xanh, Chày kim cương, Hoa sen trắng, cây Naga, Ngọc báu, Mặt trăng, Thanh kiếm và Mặt trời!

_ 8 vị Thiên nữ với Sắc đẹp, Tràng hoa, Hát ca, Vũ điệu, Bông hoa, Trầm hương, Ánh sáng và Hương thơm. Các Thiên nữ cầm các biểu tượng cát tường :Lọng báu, Cá vàng cát tường thù thắng, Bình báu như ý , Hoa sen thanh tú, Ốc thanh danh, Nơ thịnh vượng vinh quang, Cờ chiến thắng và Bánh xe uy quyền

_ 8 vị Kim Cương Hộ Pháp : Đại Phạm Thiên vương, Tự tại thiên vương , Biến nhập thiên vương , Đế Thích thiên vương , Trì quốc thiên vương ,Tăng Trưởng thiên vương, Quảng Mục thiên vương, Vua của loài rồng Naga, và Đa Văn thiên vương. Mỗi vị cầm một biểu tượng thiêng liêng: Bánh xe, Đinh ba, Cây thương, Chày kim cương, Đàn tỳ bà, Gươm báu, Bảo tháp, và Cờ chiến thắng!


Đặc biệt bài nguyện này thường được trì tụng trước khi bước vào bất kỳ công việc mạo hiểm nào. Kể từ khi soạn bài cầu nguyện này, Mipham Rinpoche cùng với các đệ tử của mình, cũng như đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye vĩ đại và các đệ tử của ngài, đều trì tụng bài cầu nguyện này thường xuyên trong cuộc đời của họ.
Nếu bạn trì tụng bài nguyện này một lần trước khi bắt đầu công việc; nó sẽ dễ dàng được thành tựu như ý. Nếu bạn trì tụng vào buổi sáng sau khi thức dậy, mọi việc bạn làm trong ngày đều có kết quả tốt đẹp, mọi khó khăn sẽ được tiêu trừ.
Do đó, dù thế nào đi nữa, bạn hãy ghi nhớ bài nguyện này trong tâm.
Om VajraSattva Hum
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
Om Tare Tuttare Ture Svaha
Om Ah Hum . Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Tashi Gyepa - 100syl Vajrasattva - 5lines Tara - 7lines Padmakara -6lines Dusum Sangye

Hình đại diện của người dùng
khach_lang_du
Bài viết: 561
Ngày tham gia: 04/03/11 13:23
Giới tính: Nam

Re: Tashi Gyepa - Tám đấng cát tường thù thắng

Bài viết chưa xemgửi bởi khach_lang_du » 03/11/14 13:19

Om VajraSattva Hum
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi
Om Tare Tuttare Ture Svaha
Om Ah Hum . Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Tashi Gyepa - 100syl Vajrasattva - 5lines Tara - 7lines Padmakara -6lines Dusum Sangye


Quay về “Mật tông”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách