Chỉ tìm thấy 182 kết quả

gửi bởi 123456789
24/09/14 22:41
Chuyên mục: Giới Luật, đạo đức và giáo dục Phật giáo
Chủ đề: Phật A Di Đà dạy các đạo giáo cần cùng nhau giúp đỡ
Trả lời: 6
Xem: 970

Re: Phật A Di Đà dạy các đạo giáo cần cùng nhau giúp đỡ

Ngài Ðại Pháp Sư KHOAN TỊNH không ai biết có thật hay không. Sự việc chỉ do một mình ngài thuật lại, không kiểm chứng được, không có ai danh tiếng (để mọi người cùng biết) đương thời xác nhận. Nói tóm lại chỉ để tham khảo thôi chứ không thể xem như kinh sách được. Lược sử: Khoan Tịnh Đại Pháp Sư Kh...
gửi bởi 123456789
24/09/14 13:58
Chuyên mục: Giới Luật, đạo đức và giáo dục Phật giáo
Chủ đề: Phật A Di Đà dạy các đạo giáo cần cùng nhau giúp đỡ
Trả lời: 6
Xem: 970

Phật A Di Đà dạy các đạo giáo cần cùng nhau giúp đỡ

Mời các bạn đọc thêm ở đây: Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Du Ký mong các bạn hãy đọc qua quyển này để biết thêm về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Trong Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Du Ký có chép rằng: Ngày 25 tháng 10 âm lịch, năm 1967, Ngài Ðại Pháp Sư KHOAN TỊNH ngồi thiền trong động Di Lặc, núi Cưu Ti...
gửi bởi 123456789
09/03/13 09:45
Chuyên mục: Nghiên cứu kinh luận
Chủ đề: Ngày Tận Thế
Trả lời: 3
Xem: 866

Ngày Tận Thế

KINH TĂNG CHI BỘ, CHƯƠNG BẢY, PHẨM MẶT TRỜI , Đức Phật dạy về ngày tận thế như sau: Tôi nghe như vầy, Một thời Thế Tôn ở Tỳ Xá Ly, tại rừng Am Ba Bà Li. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo: "Này các Tỳ kheo". Các Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn: "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói n...
gửi bởi 123456789
10/02/13 11:29
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TBDGk
Trả lời: 1
Xem: 750

Re: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TBD

asdasxIHwXA Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, phẩm thứ 44 Thọ Ký Bồ Đề, Phật có dạy: "Về đời sau đến khi chánh pháp diệt tận, nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ vào oai lực của Phật Vô Lượng Thọ gia bị mới gặp đượ...
gửi bởi 123456789
07/02/13 12:07
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

32- ỨNG HÓA CHẲNG PHẢI CHÂN THẬT “Tu-bồ-đề ! Nếu có người đem bảy báu đầy cả vô lượng vô số thế giới ra bố thí, và nếu có thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ-đề thụ trì đọc tụng kinh này, vì người khác giảng nói, dù chỉ bốn câu kệ, phúc của người này hơn người trước. Sao gọi là vì người diễn nói ? Là diễ...
gửi bởi 123456789
07/02/13 12:03
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

31- TRI KIẾN KHÔNG SINH “Tu-bồ-đề ! Nếu có ai bảo rằng Phật nói ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến, Tu-bồ-đề ! Ý ông nghĩ sao, người ấy có hiểu nghĩa ta nói không ? –Không, thưa Thế Tôn ! Người ấy không hiểu ý nghĩa Như Lai nói. Bởi vì sao ? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh k...
gửi bởi 123456789
07/02/13 11:59
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

30- LÝ TƯỞNG VỀ HỢP NHẤT “Tu-bồ-đề ! Nếu có thiện nam thiện nữ đem ba ngàn đại thiên thế giới nghiền nát thành vi trần, ý ông nghĩ sao, các vi trần ấy nhiều không ? –Rất nhiều, thưa Thế Tôn ! Bởi vì sao ? Nếu các vi trần ấy là thật có, Phật đã chẳng nói là các vi trần. Bởi vì sao ? Phật nói các vi t...
gửi bởi 123456789
07/02/13 11:51
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

29- UY NGHI VẮNG LẶNG ”Tu-bồ-đề ! Nếu có ai nói Như Lai nào đến, đi, ngồi, nằm, người đó không hiểu ý nghĩa ta nói. Bởi vì sao ? Như Lai nghĩa là không từ đâu đến, cũng không đi đâu, mới là Như Lai.” Như Lai là chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến, chẳng đi, chẳng phải chẳng đi, chẳng ngồi, chẳng ph...
gửi bởi 123456789
05/02/13 08:48
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

28- KHÔNG NHẬN, KHÔNG THAM “Tu-bồ-đề ! Nếu Bồ-tát đem bảy báu đầy khắp thế giới như cát sông Hằng ra bố thí, và lại có người biết tất cả các pháp là vô ngã, thành tựu nhẫn lực, thì công đức vị Bồ-tát sau hơn vị Bồ-tát trước. Bởi vì sao ? Tu-bồ-đề ! Vì chư Bồ-tát không nhận phúc đức. Tu-bồ-đề bạch Ph...
gửi bởi 123456789
05/02/13 08:46
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

27- KHÔNG ĐOẠN KHÔNG DIỆT “Tu-bồ-đề ! Nếu ông nghĩ rằng Như Lai không tu đầy đủ các tướng tịnh hạnh mà được Bồ-đề, thì này Tu-bồ-đề, ông chớ nên nghĩ như vậy. Chớ nghĩ rằng Như Lai không tu đầy đủ các tướng thanh tịnh mà được Bồ-đề. Tu-bồ-đề ! Nếu ông nghĩ rằng người phát tâm Vô thượng Bồ-đề nói tướ...
gửi bởi 123456789
05/02/13 08:44
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

26- PHÁP THÂN KHÔNG HÌNH TƯỚNG “Tu-bồ-đề ! Ý ông nghĩ sao ? Có thể lấy ba mươi hai tướng quan sát Như Lai không ? Tu-bồ-đề nói : –Đúng như vậy, đúng như vậy ! Có thể lấy ba mươi hai tướng quan sát Như Lai. Phật bảo : Tu-bồ-đề ! Nếu lấy ba mươi hai tướng quan sát Như Lai, thì Chuyển luân thánh vương ...
gửi bởi 123456789
05/02/13 08:34
Chuyên mục: Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập
Chủ đề: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã
Trả lời: 55
Xem: 4990

Re: Linh Ứng Kinh Kim Cang Bát Nhã

25- HÓA ĐỘ VÀ KHÔNG CHỖ HÓA ĐỘ “Tu-bồ-đề ! Ý ông nghĩ sao ? Các ông chớ nên bảo rằng Như Lai có ý nghĩ : Ta phải độ chúng sinh. Tu-bồ-đề ! Chớ nên có ý nghĩ như vậy. Bởi vì sao ? Vì thật chẳng có chúng sinh nào Như Lai độ. Nếu nói có chúng sinh Như Lai độ, tức Như Lai có ngã, nhân, chúng sinh, thọ g...

Chọn tìm kiếm nâng cao