Chỉ tìm thấy 8066 kết quả

gửi bởi binh
18/11/19 21:55
Chuyên mục: Phật học tổng quát
Chủ đề: Rốt cuộc ta là ai?
Trả lời: 18
Xem: 2009

Re: Rốt cuộc ta là ai?

hôm nay mục thư của mình báo có người trả lời ,nên mới vào đây.
sẵn tiện trả lời câu hỏi của đ/h Bất Không :"Khi chết rồi sẽ đi về đâu?"
có 2 câu trả lời ;
1- nếu chưa chứng đắc thì sẽ đi đầu thai.
2- nếu đã chứng đắc, thì sẽ tự biết mình đi về đâu.
gửi bởi binh
17/10/18 16:30
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Người đó là ai ?
Trả lời: 2
Xem: 1896

Re: Người đó là ai ?

Thi-kệ (18/10/2018) Đức Phật cầm một cành hoa sen đưa lên, không nói một lời . Ngài Ca Diếp mỉm cười. Đức Phật chọn ngài làm người đầu tiên kế thừa Phật pháp. Niêm hoa khởi lai Vĩ ba dĩ lộ Ca Diếp phá nhan Thiên nhân võng thố Nghĩa Hoa vừa đưa lên Đuôi kia đã ló Ca Diếp mỉm cười Trời người ngơ ngáo
gửi bởi binh
17/10/18 03:36
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Người đó là ai ?
Trả lời: 2
Xem: 1896

Re: Người đó là ai ?

Thi-kệ (17/10/2018) Bồ Tát Di Lạc Di Lặc! Chân Di Lặc, Hóa thân bách thiên ức. Thời thời thị thời nhân, Thời nhân bất tự thức. Ngô hữu nhất khu Phật, Thế nhân giai bất thức. Bất diêu diệc bất khắc. Vô nhứt chích khôi nê, Vô nhất điểm thái sắc. Nhơn họa, họa bất thành, Tặc thu, thu bất đắc. Thể tướng...
gửi bởi binh
13/10/18 16:50
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: Người đó là ai ?
Trả lời: 2
Xem: 1896

Người đó là ai ?

Thơ - kệ 14/10/2018 AI ? Tùng lai cộng trụ bất tri danh Nhậm vận tương tương chỉ ma hành Tự cổ thượng hiền du bất thức Tạo thứ phàm lưu khởi khả minh. Dịch: Chung ở từ lâu chẳng biết chi Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi Thượng hiền từ trước còn chẳng biết Huống bọn phàm phu biết được gì. (Thạch Đầu)
gửi bởi binh
09/10/18 20:55
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: NHƯ LAI THIỀN
Trả lời: 15
Xem: 2974

Re: NHƯ LAI THIỀN

Tâm ấy vốn vô ngã. Tâm là tâm chung của cả thiên hạ. Chúng ta đều dùng chung một tâm ấy, chỉ có các dụng cụ (mắt tai mũi lưỡi thân ý) là của riêng mà thôi. Do đó chúng ta cùng thấy một thứ, cùng nghe một âm. Thí dụ như tâi thấy mặt trăng thì anh cũng thấy cùng một mặt trăng đó. Tất cả các khác biệt ...
gửi bởi binh
04/10/18 03:38
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: NHƯ LAI THIỀN
Trả lời: 15
Xem: 2974

Re: NHƯ LAI THIỀN

Trong chúng ta, mỗi người đều có tánh linh. Nó là tánh biết của mình. Trong một căn phòng tối, nếu ta đem vào một bó đuốc thì mọi vật đều sáng tỏ . Cũng giống thế, tánh linh trong ta phóng hào quang chiếu ra thế giới bên ngoài, làm cho nó sáng tỏ. Hào quang ấy chiếu qua mắt, ta thấy mọi sự vật. Chiế...
gửi bởi binh
29/09/18 06:54
Chuyên mục: Thiền tông Việt Nam
Chủ đề: NHƯ LAI THIỀN
Trả lời: 15
Xem: 2974

Re: NHƯ LAI THIỀN

Thiền quán của Đại Thừa có 2 loại là : Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền . Đơn giản là : Như Lai Thiền: Là phương pháp thiền định để thấy được chân tâm của mình, tức là thấy "Bản lai diện mục" của mình . Mà Chân Tâm thì chẳng động. chẳng đến, chẳng đi. Nó có sẵn như vậy, cho nên gọi là như như . Ai đạt đ...
gửi bởi binh
19/08/18 19:30
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 2967

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tổ Liên Tông thứ ba: Đại Sư Thừa Viễn - đời Ðường Sư chỉ dùng chuyên nhất pháp môn niệm Phật để khai đạo đồ chúng và chuyên y theo kinh Vô Lượng Thọ mà tu niệm Phật tam-muội để cứu độ quần sanh. Từ đấy, Sư dứt hết các duyên, chuyên tu Tịnh độ. Vào năm đầu niên hiệu Thiên Bảo, Sư trở về núi Hành Sơn,...
gửi bởi binh
19/08/18 19:28
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4617

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (20/8/2018) (223) T9 Chánh kinh: Nguyện trí huệ quang tôi Chiếu khắp mười phương cõi Tiêu trừ tối tam cấu Ðộ khắp các ách nạn, Ðều bỏ tam đồ khổ Diệt các tối phiền não Mở được mắt trí huệ Ðạt được thân quang minh Bế tắc cá...
gửi bởi binh
15/08/18 16:36
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4617

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (16/8/2018) (213) T8 Trong câu ‘một, hai, hay ba thứ nhẫn’, chữ Nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Bản Ngụy dịch ghi như sau: ‘Ðệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn’. ‘Pháp nhẫn’: pháp là lý đã chứng đắc, tâm an trụ nơi pháp là Nhẫn....
gửi bởi binh
14/08/18 16:12
Chuyên mục: Tịnh độ tông
Chủ đề: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác
Trả lời: 97
Xem: 4617

Re: Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác

Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác (15/8/2018) (212) T8 Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi liền chứng ly sanh pháp, đắc đà ra ni, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ c...
gửi bởi binh
14/08/18 16:11
Chuyên mục: Phật giáo bắc tông
Chủ đề: Tịnh Độ Tập Yếu
Trả lời: 28
Xem: 2967

Re: Tịnh Độ Tập Yếu

Tịnh Độ Tập Yếu (15/8/2018) (29) T4 Tổ Liên Tông thứ hai: Đại Sư Thiện Đạo - đời Đường Đại sư khai thị: 1. “Pháp môn Tịnh Độ là do Phật A Di Đà kiến lập, Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên dương, mười phương tất cả chư Phật đều cùng khen ngợi đại pháp vô thượng siêu thắng khác biệt. Do lòng tin sâu này, ...