Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambudhassa.
Kính lễ đức Thế tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác.

Con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo Tăng.
Mong chúng Tỳ-kheo Tăng nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

Thông tin

Các chuyên mục đã được đánh dấu xem rồi.

Quay về trang chủ